ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

4.5. Идентификатор, определен от Съда на Европейския съюз

Европейски идентификатор за съдебна практика (ECLI)

Европейският идентификатор за съдебна практика (European case-law identifier — ECLI) бе разработен, за да се даде възможност за точно и недвусмислено цитиране на актовете на юрисдикциите на Европейския съюз и на националните юрисдикции. Той бе въведен постепенно от Съда на Европейския съюз през 2014 г.

Съдът на Европейския съюз е определил ECLI за всички актове на юрисдикциите на Европейския съюз от 1954 г. насам (решения, определения, становища и решения за преразглеждане), за заключенията и становищата на генералния адвокат и за информацията във връзка с тези актове (резюмета и информация относно непубликуваните съдебни актове).

ECLI е съставен от пет задължителни елемента, изписани с буквено-цифрови знаци (използва се само латиница), които са отделени един от друг с двоеточие, както е показано по-долу:

1)
съкращението „ECLI“, което показва, че това е европейски идентификатор за съдебна практика;
2)
кода на държавата членка на съответната юрисдикция (вж. таблицата в точка 7.1.1), или кодът „EU“, когато става дума за юрисдикция на Европейския съюз;
3)
кода на юрисдикцията, постановила акта (за Съда на Европейския съюз „C“ означава „Съд“, „T“ — „Общ съд“, а „F“ — „Съд на публичната служба“);
NB:
Съдът на публичната служба, създаден през 2004 г., преустанови дейност на 1 септември 2016 г. след като правомощията му преминаха към Общия съд.
4)
годината на постановяване на акта, изписана с четири цифри;
5)
поредния номер във формат, който се определя от всяка държава членка или от Съда на Европейския съюз. Този номер е съставен от не повече от 25 буквено-цифрови знака. Допуска се използването на точки, но не и на други пунктуационни знаци.
ECLI:EU:C:2006:710
Правно основание

Заключения на Съвета за насърчаване на въвеждането на европейски идентификатор за съдебна практика (European case-law identifier — ECLI) и на минимален набор от еднотипни метаданни (metadata) за съдебната практика (OB C 127, 29.4.2011 г., стр. 1).

Полезни връзки, имащи отношение към ECLI

Съд на Европейския съюз, начин на цитиране на съдебната практика:
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_126035/bg

Европейски портал за електронно правосъдие:
https://e-justice.europa.eu/content_european_case_law_identifier_ecli-175-bg.do

Правила за цитиране на съдебната практика:
вж. точка 5.9.3.

Последна актуализация: 5.8.2020 г.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница