ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

4.4. Идентификатори, определяни от Службата за публикации

От 2001 г. насам Службата за публикации функционира като официална агенция за присъждане на следните идентификатори на публикациите на институциите, органите, агенциите и другите органи на Европейския съюз: ISBN (международен стандартен номер на книга), ISSN (международен стандартен номер за продължаващи издания и други продължаващи ресурси) и DOI (идентификатор на дигитален обект). Тези международни идентификатори служат за описване по ясен и недвусмислен начин на изданията по целия свят. Освен това за всеки продукт (книги, брошури, постери и т.н.) на всякакъв носител (хартиен, електронен, CD/DVD и др.) се предоставя вътрешен идентификатор (каталожен номер).

Присъждането на идентификатори води до задължение за авторските служби да депозират в Службата за публикации две физически копия от произведението, както и да изпратят електронна версия (PDF).

Идентификаторите се присъждат автоматично от Службата, когато бъде отправено искане за издаване.

4.4.1. Международен стандартен номер на книга (ISBN)

Службата за публикации присъжда международен стандартен номер на книга (ISBN) на всяко монографично издание (вж. точка 4.3.1).

Присъждането на ISBN няма никакво правно значение или стойност нито по отношение на собствеността на правата върху съответното произведение, нито по отношение на неговото съдържание.

ISBN, който вече е присъден на определен продукт, не може да се променя, заменя или използва отново.

Отделен ISBN се изисква:

за всяка езикова версия на дадена публикация,
за всеки отделен носител на даден продукт (в случай че дадено произведение е публикувано и налично в различни формати (PDF, HTML…), всеки от тях трябва да получи отделен ISBN),
за всяко отделно издание, съдържащо съществени промени, касаещи една или няколко части от един и същ продукт, а също и ако заглавието е претърпяло промяна; от друга страна, не трябва да се присъжда различен ISBN за продукт, при който не са променяни нито изданието, нито формата, нито издателят, а само цената, или когато същият този продукт е претърпял незначителни промени, като поправка на печатни грешки,
за всяка промяна във формата на продукта (книга с твърди корици, книга с меки корици, онлайн версия и т.н.).

В случай че съществуват няколко тома, се присъжда един ISBN на всеки отделен том и един ISBN на цялата поредица томове. ISBN на поредицата и ISBN на всеки съответен том трябва да фигурират на гърба на титулната страница на всеки том.

NB:
Отделна глава в едно произведение, която представлява завършена цялост, може също да има отделен ISBN. Отделни части (например глави) на монографичните издания, отделни тиражи или статии, които са взети от продължаващи ресурси и съществуват поотделно, също могат да бъдат идентифицирани с ISBN.

Когато една публикация е осъществена заедно или като съвместно издание от двама или повече издатели, всеки издател може да даде свой собствен ISBN, който да присъства на страницата с авторското право. Все пак върху публикацията трябва да фигурира само един ISBN под формата на баркод.

ISBN трябва също така да се присъжда на изданията с подлистници с предварително определена крайна дата на издаване (т.е. които не се издават за неограничено време). От друга страна, на изданията с подлистници, актуализирани периодично (интегрирани ресурси), или обновените отделни части не трябва да се присъжда ISBN.

Местоположение и изписване на ISBN

От 1 януари 2007 г. насам ISBN, който винаги трябва да фигурира върху продукта, съдържа 13 елемента, структурирани в пет сегмента, предхождани от ISBN префикс, след който се поставя интервал:

1-ви сегмент: префикс или код EAN (European article numbering), определящ „книгата“ като идентифициран продукт (понастоящем съществуващите префикси са 978 и 979),
2-ри сегмент: идентификационен номер на групата (92 = международни организации),
3-ти сегмент: идентификационен номер на издателя (авторски код),
4-ти сегмент: идентификационен номер на заглавието при издателя,
5-и сегмент: контролна цифра
ISBN 978-92-79-00077-5
Печатни публикации

Върху печатните публикации ISBN трябва да е отпечатан на гърба на титулната страница заедно с всички други идентификатори (за примери вж. точка 5.3.1). Ако това не е възможно, той трябва да фигурира в долната част на титулната страница или да е приложен към бележката с авторските права.

Освен това той трябва да фигурира в долната част на четвърта страница на корицата (и в долната част на обложката) (за примери вж. точка 5.1.1).

NB:
При съвместните издания ISBN на съиздателя може също да фигурира в долната част на четвърта страница на корицата и/или в долната част на обложката във вид на баркод.
Електронни публикации и други видове продукти, които не са печатни

За онлайн изданията ISBN трябва да фигурира на страницата на екрана, показващ заглавието, или нейния еквивалент и/или на екрана с бележката за авторските права.

За всеки друг продукт (CD-ROM, DVD…) ISBN трябва да фигурира на постоянен етикет върху продукта или ако това не е възможно — в долната част на гърба на всяка постоянна опаковка на предмета (кутия, джоб, рамка…).

ISBN трябва също така да бъде включен във всички метаданни, съдържащи се в публикацията или продукта.

Вж. също quick reference guide.

В случай че публикацията съществува в различни формати и ако те са събрани в една обща партида, е необходим само един ISBN; ако те се разпространяват като отделни елементи, всяка версия трябва да има ISBN. Освен това всички ISBN трябва да фигурират на всяка версия със съкратено наименование на формàта, както в следния пример:

Print
PDF
EPUB
HTML
ISBN 978-951-45-9693-3
ISBN 978-951-45-9694-0
ISBN 978-951-45-9695-7
ISBN 978-951-45-9696-4

Освен това ISBN трябва да фигурира върху всеки материал, съпътстващ публикацията.

Полезни връзки за ISBN

Международна агенция за ISBN:
https://www.isbn-international.org (EN)

Ръководство за ISBN:
https://www.isbn-international.org/content/isbn-users-manual (EN)

Често задавани въпроси относно ISBN:
https://www.isbn.org/faqs_general_questions (EN)

Система EAN.UCC:
https://www.gs1.org/ (EN)

ISO 2108:2017: Международен стандартен номер на книга (ISBN):
https://www.iso.org/standard/65483.html (EN)

Стандартите ISO могат да бъдат получени от членовете на ISO, чийто списък е на разположение на следния адрес:
https://www.iso.org/members.html (EN)

4.4.2. Международен стандартен номер за продължаващи издания (ISSN)

Продължаващите ресурси (продължаващи издания и постоянни интегриращи ресурси — вж. точка 4.3.2) трябва да бъдат идентифицирани с международен стандартен номер за продължаващи издания (ISSN), присъден от Службата за публикации.

Присъждането на ISBN няма никакво правно значение или стойност нито по отношение на собствеността на правата върху съответното произведение, нито по отношение на неговото съдържание.

Един ISSN се присъжда еднократно:

за целия жизнен цикъл на едно заглавие,
за всяка езикова версия,
за всяко издание (месечно, годишно…),
за всеки отделен носител.

В случай че съществуват няколко тома, се присъжда един ISSN на ключовото заглавие, независимо от броя на томовете, от които е съставено то. ISSN може също така да бъде присъден на колекция от монографии като такива (тогава един ISBN се присъжда на всеки том от колекцията).

ISSN се свързва трайно с „ключово заглавие“, създадено от мрежата на ISSN при регистриране на ресурса. Ключовото заглавие е уникално за конкретен продължаващ ресурс.

Нов ISSN (и ново ключово заглавие) трябва да бъде присъден на продължаващ ресурс:

за всяка съществена промяна в заглавието,
за всяка промяна на носителя.

Собствен ISSN (и съответно специфично ключово заглавие) трябва да бъде присъден на всяка притурка или на всяка подсерия, евентуално съпътстваща даден продължаващ ресурс.

Местоположение и изписване на ISSN

Всеки ISSN е съставен от два сегмента по четири цифри (арабски цифри), разделени с дефис, предшествани от съкращението ISSN, след което се поставя интервал. Последният елемент (контролен елемент) може да бъде X:

ISSN 0251-1479
ISSN 1831-855X

ISSN трябва да фигурира ясно във или върху първия брой на продължаващото издание, във или върху всеки следващ брой, както и във или върху всяка версия на постоянен интегриращ ресурс.

Когато даден ISSN се придружава от друг идентификатор (например ISBN в случай на том от поредица), и двата номера трябва да фигурират заедно, като всеки от тях е идентифициран от съответния префикс (ISBN, ISSN, DOI…).

Ако един продължаващ ресурс има няколко ISSN поради различни заглавия (например заглавие на основна поредица и заглавия на нейните подпоредици), всички ISSN трябва да фигурират върху ресурса, разграничени например с помощта на пълното или съкратеното заглавие в скоби.

Вж. също quick reference guide.

В случай на публикация на различни носители (с присъдени различни ISSN и с различни ключови заглавия) съответните ISSN могат да фигурират върху продължаващите ресурси с разграничение между тях, както в следващия пример:

Print
HTML
ISSN 1562-6585
ISSN 1063-7710

За печатните произведения той трябва да фигурира върху всяко издание в горния десен ъгъл на първата страница на корицата или, ако няма възможност за това, — на видно място, за предпочитане в следния ред: титулна страница, гръб на титулната страница, импресум, четвърта страница на корицата, информационно каре.

За произведения на електронен носител (онлайн произведения, CD-ROM…) ISSN трябва да е разположен на страницата на екрана, показваща заглавието, или при липса на такава — в главното меню и ако е възможно, на всеки етикет, прикачен трайно към публикацията. Ако не е възможно ISSN да бъде изписан върху продукта или върху етикета му, той трябва да фигурира върху кутията.

За онлайн ресурсите ISSN трябва да фигурира и в метаданните (в полето за идентификация).

ISSN за връзка (ISSN-L)

Съгласно стандарта ISO 3297:2020 (ISSN) ISSN за връзка (ISSN-L) се присъжда на продължаващ ресурс (вж. точка 4.3.2), за да се обединят различните физически носители от този ресурс, независимо от броя на носителите (на всеки от тези носители трябва също да бъде присъден отделен ISSN).

ISSN-L представлява поредица от две групи с по четири цифри, разделени с дефис, предхождани от съкращението ISSN-L, след което се поставя интервал:

ISSN-L 0251-1479

ISSN-L трябва да се промени, когато заглавията на всички физически носители на един и същ ресурс претърпят последователна промяна по едно и също време. В такъв случай се присъждат нов ISSN на всеки отделен носител и нов ISSN-L на всички носители като цяло.

Полезни връзки за ISSN

Международен център на ISSN:
https://www.issn.org (EN)

Ръководство за ISSN:
https://www.issn.org2-23364-ISSN-Manual.php (EN)

ISO 3297:2020: Международен стандартен номер за продължаващи издания (ISSN):
https://www.iso.org/standard/73846.html (EN)

Стандартите ISO могат да бъдат получени от членовете на ISO, чийто списък е на разположение на следния адрес:
https://www.iso.org/members.html (EN)

4.4.3. Идентификатор на дигитален обект (DOI)

DOI (digital object identifier) е система за идентификация на продукт в цифрова среда, чиято цел е да осигури дълготрайността на хипертекстовите връзки. Тя може да се прилага за:

публикация в нейната цялост,
снимка,
таблица,
глава и др.

Всеки DOI е единствен и постоянен. Всеки документ запазва своя DOI през целия си жизнен цикъл, а ако някога този документ бъде унищожен, DOI няма да се използва повторно.

Номерът DOI е съставен от префикс и суфикс, разделени с наклонена черта. Той трябва да бъде представен по следния начин (предшестван от съкращението „doi“ с малки букви, след това двоеточие, без интервал):

doi:10.2788/14231

Обикновено местоположението му е същото като на ISBN или ISSN.

Полезни връзки за DOI

International DOI Foundation (IDF):
https://www.doi.org (EN)

The DOI® handbook:
https://www.doi.org/hb.html (EN)

DOI name information and guidelines:
https://www.crossref.org/education/metadata/persistent-identifiers/doi-display-guidelines (EN)

4.4.4. Каталожен номер

Освен международните идентификатори, на всички произведения, издадени от Службата за публикации, се присъжда вътрешен идентификатор, а именно каталожен номер.

Той представлява инструмент за вътрешно управление от Службата, използван за разпространение. Той служи, наред с друго, за описване на публикациите в каталозите. Освен това той се използва като ключ за идентификация в различни IT приложения.

Каталожният номер се отпечатва в горния десен ъгъл на четвърта страница на корицата; при липса на корица той трябва да фигурира на видно място върху произведението.

Последна актуализация: 5.2.2022 г.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница