ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

4.3. Видове публикации

На международно равнище идентификацията и класификацията на документи се извършват в съответствие с различни споразумения и стандарти, а именно:

ISO 690:2021: библиографско цитиране
https://www.iso.org/standard/72642.html
ISO 5127:2017: информация и документация, речник
https://www.iso.org/standard/59743.html
ISO 2108:2017: международен стандартен номер на книга (ISBN)
https://www.iso.org/standard/65483.html
https://www.isbn-international.org
ISO 3297:2020: международен стандартен номер за продължаващи издания (ISSN)
https://www.iso.org/standard/73846.html
Международен стандарт за библиографско описание (International Standard Bibliographic Description (ISBD), Международна федерация на библиотечните асоциации и институции (International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)
https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/isbd/isbd-cons_2007-en.pdfPDF
Стандартите ISO могат да бъдат получени от членовете на ISO, чийто списък е на разположение на следния адрес:
https://www.iso.org/members.html

По смисъла на тези стандарти и споразумения изданията могат да бъдат разделени на две големи категории: монографии, от една страна, и продължаващи ресурси, от друга.

4.3.1. Монографии

Съгласно стандарта ISO 2108:2017 (ISBN) монографиите са непериодични издания, завършени само в една част или предназначени за завършване в определен брой отделни томове, които могат да бъдат издавани едновременно или последователно, и са достъпни за обществеността под формата на продукт (книга с твърди корици, книга с меки корици, аудиокнига на касета, CD, DVD, брайлова книга, уебсайт, електронна книга и т.н.).

Монографиите в няколко тома съдържат определен брой физически отделени части (отделни томове), с изключение на изданията в свезки. Те са замислени или публикувани като едно цяло. Отделните части могат да имат свое собствено заглавие и сведение за отговорност.

Всяка монография се идентифицира с международен стандартен номер на книгата, или ISBN (international standard book number (вж. точка 4.4.1).

4.3.2. Продължаващи ресурси

Съгласно стандарта ISO 3297:2020 (ISSN) продължаващите ресурси са произведения, достъпни за обществеността на всякакъв вид носител, чиито последователни или интегрирани броеве обикновено имат пореден номер или хронологично посочване и чийто период на издаване не е определен предварително. Продължаващите ресурси са:

продължаващите издания, които се определят като ресурси, публикувани в последователни броеве или в отделни части неограничено във времето и обикновено номерирани (вестници, списания, периодични издания, печатни или електронни списания, годишни публикации (доклади, годишници, справочници…), научни доклади и монографични колекции);
постоянните интегриращи ресурси, които се определят като продължаващи ресурси, допълвани чрез актуализации, интегрирани към цялото, без ограничение във времето (база данни, издания с подлистници, обновявани непрекъснато, или уебсайтове, обновявани постоянно, като настоящото Ръководство за изготвяне на публикациите в неговата онлайн версия).
NB:
Колекция е сбор от отделни издания, всяко от които е със собствено заглавие, свързани помежду си с общо заглавие за цялата колекция. Това общо заглавие е самото заглавие на колекцията. Всяко отделно издание може да бъде или да не бъде номерирано. Изданията, които са част от една колекция, може да бъдат монографии или продължаващи издания.

Всеки продължаващ ресурс се идентифицира с международен стандартен номер за продължаващи издания, или ISSN (international standard serial number (вж. точка 4.4.2).

4.3.3. Комбинирани продължаващи издания и монографии

Някои продължаващи издания (годишници и монографични колекции) се считат и за монографии, например за нуждите на пазарната реализация. Те трябва да могат да се придобиват като отделни екземпляри или чрез абонамент.

Тези издания първоначално трябва да се считат за продължаващи издания и да им бъде даден ISSN. След това им се дава ISBN в качеството им на монографии.

Последна актуализация: 5.2.2022 г.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница