ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

4.2.3. Подготовка на текста

Инструкции за набор

С цел оптимизиране на работните процедури за пускане в производство (хартия, CD/DVD, интернет и т.н.), е необходимо да се спазват следните инструкции:

Общи
инструкции
Груб набор (без страниране).
Неподравнен текст, без сричкопренасяне дори когато става дума за съставни думи.
Разстояние между знаците при текстообработка: вж. точка 6.4.
Логическа и последователна обработка на текста (да се използват едни и същи параметри за идентични елементи на документа).
Специални
символи
Да се използват наличните специални символи.
Да се избягва транслитерацията на латиница („ss“ вместо „ß“, „ue“ вместо „ü“…).
Винаги да се използват цифрите 1 и 0 от клавиатурата, а не вместо тях главно „I“ или главно „O“.
— За въвеждането на многоточие (…) се използва клавишната комбинация Alt 0133 или Ctrl-Alt-точка (.) (да не се използват три последователни точки (…).
Числа
Числа, изразяващи количество: групите от три цифри да се разделят с интервал (неделим интервал), а не с точка (пример: 300 000).
Числа, указващи номериране, като хиляди в летоброенето, номера на страници и т.н.: без интервал (примери: 1961 г., стр. 2064).
Десетични дроби: десетичният знак е запетая (пример: 13,6), а не точка.
Неделими
интервали
Предотвратяват пренасянето на нов ред на езикови единици, които трябва да останат заедно.
Да се използват, например, в следните случаи и в случаите, указани в правилата за пунктуация (вж. точка 6.4):
№• OB L• 10•000
стр.• OB C• г-н В.•С. Добревски
NB:
Клавишната комбинация за неделим интервал в Word е Ctrl-Shift-Space.
Графики,
изображения
и таблици
Графиките и изображенията да се изпращат като отделни файлове във формат с висока резолюция.
Да се проверят правата за възпроизвеждане/авторските права за изображенията и илюстрациите.
Да се маркира мястото за вмъкване на изображението/графиката с ясен маркиращ таг (<IMAGE1>, <GRAPHIC1>, <TABLE1> и т.н.).
Файловете, създадени в Excel, също да се предоставят отделно.
Кавички
Да се използват нормативно установените в езика кавички.
В българския език кавичките изглеждат по следния начин (в скоби е дадена клавишната комбинация, която трябва да се използва за въвеждането им):
Всички нива (Alt 0132/Alt 0147)
NB:
Когато в цитат, представляващ изречение, има вътрешен цитат, в началото и в края на изречението не се допускат двойни кавички.
Апостроф
В текстове или анотации на чужд език, в които присъства апостроф, да се използва типографски правилният вариант на апострофа ( или в зависимост от шрифтовото семейство), който се получава чрез клавишната комбинация Alt 0146, а не клавишът за '.
Главни/
малки букви
Да не се изписват заглавия изцяло с главни букви.
Главните/малките букви да се използват в съответствие с правилата, установени в настоящото Ръководство за изготвяне на публикациите (вж. точка 10.2).
Бележки под линия
Да се използва само функцията References/Insert footnote.
При ръкопис, предназначен за отпечатване на хартиен носител, ръчното преформатиране на номерата на бележките под линия по принцип не е необходимо, а освен това може да доведе до затруднения. Пример: Word генерира 1 — коректорите прилагат (1). Специалистът по предпечат възпроизвежда само функцията Footnote, така че от него зависи да преформатира правилно номерата на бележките съгласно правилата в настоящото Ръководство за изготвяне на публикациите.
Ясно номериране с арабски цифри (другите знаци като звездички или букви се използват само в определени случаи).
Да се избягва употребата на бележки от типа „Пак там“ или „На същото място“ (тъй като оформлението на печатното издание се различава от това на ръкописния оригинал).
Номерът на бележката под линия (включително и скобите) в текста е със светъл шрифт, дори и текстът да е в курсив или в получер шрифт.
Тирета
Да се използва дълго тире (Alt 0151) за изброяване на елементи (едно и също правило за всички езици).
Заглавия
Да не се използва ръчно форматиране, а набор от стилове.
При липса на специфичен набор от стилове да се използват стиловете в Word (Heading 1, Heading 2, Normal и т.н.).
Заглавията никога да не се изписват изцяло с главни букви.
NB:
С използването на стиловете в Word при приключване на текстообработката може автоматично да бъде генерирано съдържание; при конвертиране в PDF за публикуване в интернет тези заглавия автоматично ще генерират хиперлинкове (отметки, или т.нар. bookmarks), все необходими елементи, които улесняват прочита на дълги PDF документи в интернет.

Други препоръки

Когато даден ръкопис се доставя на няколко партиди, при доставката на първата част авторската служба трябва да предостави съдържание на материала (дори и то да е временно), за да могат коректорите да получат обща представа за целия текст.

Всеки ръкопис трябва да бъде старателно проверен от авторската служба преди изпращането му в Службата за публикации. Поправки трябва да се правят в редки случаи и да бъдат изключително ясни, четливи и точни. Значителните поправки, нанесени на първата коректура, водят до нов набор, отразяват се на оформлението (като понякога изцяло го объркват, предизвиквайки поредица от промени) и много често налагат допълнителни коректури и нова проверка (което впоследствие води до удължаване на сроковете за производство и увеличаване на разходите).

И накрая, доколкото е възможно, не трябва да се съставят разнородни файлове, които обединяват текстове, създадени с помощта на различен софтуер.

Последна актуализация: 15.2.2022 г.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница