ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

4.2. Оригинални документи (ръкописи)

От края на 90-те години на XX век ръкописите се представят в електронен формат (Word, PDF, HTML и т.н.). Подготвянето и обработката на тектовете са тясно свързани с използването на точно определени процедури в информатиката (макроси, коректорски програми и др.). Настоящият раздел описва препоръчителните процедури за оптимизирана обработка на текстовете за публикуване, които съпровождат традиционната работа с текст (форматиране).

Освен това тези препоръки поставят акцент върху текстообработката на файлове в Word формат, който е стандартната програма за създаване на документи в европейските институции. Описаните по-долу основни принципи могат лесно да бъдат адаптирани към всеки друг софтуер на пазара.

4.2.1. Принцип на производствената верига

Оригиналните документи (условно наречени „ръкописи“), предоставени от авторските служби, трябва да преминат през грижливо организирана подготовка. За целите на ефикасното, но и бързо производство се препоръчва създаването на „производствени вериги“ между отделните авторски служби, Службата за публикации и печатниците.

Под „производствена верига“ се разбират общите принципи на работа от самото създаване на текста на електронен носител:

набори от стилове/шаблони или протоколи за маркиране (вж. точка 4.2.2),
стандартни писмени правила (с прилагане на правилата в настоящото Ръководство за изготвяне на публикациите по възможност още от самото начало на процедурата за подготвяне на документите).

При започване на работа координаторът на проекта трябва да установи всички параметри на продукцията в тясно сътрудничество с автора и печатницата. Трябва да се започне с определяне на необходимата конфигурация на файловете. Но все пак основното на този етап е да бъде точно установена употребата на протоколи за маркиране или набори от стилове (вж. точка 4.2.2), чието дефиниране е в пряка зависимост от програмите за преобразуване на код/възпроизвеждане, използвани от печатниците.

В рамките на една такава процедура всяко действие трябва да се предприеме на възможно най-ранен етап от производствената верига. Предимства: подготвянето на ръкописа може да бъде подобрено, като се избегнат множество излишни и при това скъпоструващи ръчни намеси, които често водят до грешки. В резултат на това производството се ускорява многократно, качеството се оптимизира, а разходите се съкращават.

В крайна сметка един твърдо установен работен план позволява на всеки участник да оптимизира работните си процедури. Ако схемата стане общоприложима, могат да бъдат установени еднакви работни процедури за всички участници в процеса на производство, особено печатниците, което при непредвидени случаи позволява на Службата, а следователно и на авторските служби, да се обърнат при необходимост към друг доставчик, без това да предизвика внезапно прекъсване на производствения процес.

Последна актуализация: 27.1.2021 г.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница