ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

4.1.2. Управление на проектите в Службата

Задължения на координаторите на продукция

Координаторите на продукция изготвят инструкциите за предпечатната подготовка на ръкописа. Типографските означения, изборът на шрифтове, определянето на формати и планирането на сроковете трябва да съответстват на данните, съдържащи се в рамковите договори, тръжните обявления и формулярите за заявка.

Координаторите проверяват международните идентификатори [ISBN/ISSN, DOI (вж. точка 4.4)], а също и собствения каталожен номер на Службата за публикации.

Специално внимание трябва да се обърне на корицата; в случай че дебелината на изданието позволява това, заглавието се отпечатва и на гърба.

Разрешението за печат се дава след проверка, по-специално, на началните страници (заглавие, авторски права, съдържание и др.). То, без изключения, трябва да бъде дадено на печатницата в писмен вид и да съдържа следните задължителни атрибути:

заглавие на публикацията,
указание на езика или езиците на публикуване,
тираж,
основни характеристики,
срок(ове) за доставка, включително информация за авансовите и частичните доставки,
място/места на доставка, евентуално с разбивка по места.

Графични дизайнери

Отделът по графичен дизайн изготвя проекти и макети на афиши, дипляни, корици и пробни страници, които могат да бъдат дадени на авторите за мнение преди същинския печат.

Графичните дизайнери могат също така да допринесат за изработването на символни изображения (лого, графики и др.) и за графичното проектиране на уебсайтове (визуално оформление, банери и др.).

Последна актуализация: 5.8.2020 г.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница