ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

4.1. Автори, разпоредители с бюджетни кредити, Службата за публикации и печатници

4.1.1. Авторите и Службата за публикации

Институциите, органите и агенциите на Европейския съюз могат да се обръщат към Службата за публикации във връзка с всякакви планирани публикации. Службата предоставя на авторите, inter alia, следните услуги:

подготовка на публикации на хартиен и мултимедиен носител (CD-ROM, DVD, уебсайтове, електронни книги) и договори с външни доставчици на услуги,
графичен дизайн,
коректорски услуги,
POD (печат при поискване (printing on demand),
снабдяване с идентификатори (ISBN/ISSN, DOI, каталожни номера — вж. точка 4.4).
NB:
Публикациите, подготвени от самата Служба за публикации, автоматично получават такива идентификатори.

Процедурата накратко

Авторските служби трябва най-напред да изпратят заявка за предоставяне на услуга на службата — разпоредител с бюджетни кредити към тяхната институция, орган или агенция. След това се изготвя заявка за публикация, която се изпраща на Службата за публикации. Въз основа на изготвения предварителен разчет или на съставената впоследствие разбивка Службата за публикации подготвя формулярите за заявка и ги предава за подпис на службата — разпоредител с бюджетни кредити.

След получаване на ръкописа в окончателния му вид и на подписания формуляр за заявка Службата за публикации извършва предпечатна подготовка и предварително изчитане на документа. В края на производствения цикъл, след проверка на броя екземпляри, идентификаторите (ISBN, ISSN, DOI, каталожен номер), евентуалната продажна цена и условията на доставка, се издава писмено разрешение за печат.

След доставката на готовия продукт Службата за публикации пристъпва към проверка на качеството на публикацията и проверява съответствието между доставената публикация и фактурата.

По отношение на периодичните публикации следва да се избягват каквито и да било промени в заглавието или външното оформление през текущата година, тъй като подобни изменения влекат след себе си усложнения и забавяне на изработването на изданието и при каталогизирането, както и затруднения при продажбата и объркване за читателя.

До авторите

Искате да отпечатате публикация/да създадете афиш/да достигнете до определена аудитория?
Всички отговори на вашите въпроси от технически и административен характер можете да намерите на следния адрес:

PubliCare (http://www.cc.cec/publications/publicare/index_en.html)
(Вътрешна връзка за служителите в институциите, органите и агенциите на Европейския съюз)
Последна актуализация: 5.8.2020 г.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница