ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

Обобщени таблици

Съдържание на сериите

L (1) C (2) S

Законодателни актове (L I)

Незаконодателни актове (L II)

Други актове (L III)

Актове, приети преди 1 декември 2009 г. по силата на Договора за ЕО, Договора за ЕС и Договора за Евратом (L IV)

Резолюции, препоръки и становища (C I)

Съобщения (C II)

Подготвителни актове (C III)

Информация (C IV)

Обявления (C V)

Обществени поръчки (покани за представяне на оферти) за строителство, доставки и услуги (открити, ограничени, ускорени процедури)

Информация от институциите, органите, службите и агенциите или по програми на Европейския съюз (например на Европейския фонд за развитие, Европейската инвестиционна банка и др.)

(1)
Серия С се допълва от серия L … I (вж. точка 1.1. Серия L).
(2)
Серия С се допълва от серии C … A, С … Е (престава да съществува от 1 април 2014 г.) и  С … І (вж. точка 1.1. Серия C).

Отличителни елементи на регламентите, директивите и решенията (L І и L ІІ)

Институция Акт Вид на акта Отличителни елементи — законодателни/незаконодателни актове Рубрика Подпис
Европейски парламент + Съвет Регламент Законодателен (обикновена законодателна процедура)

Първо позоваване в преамбюла на акта: като взе предвид Договора […], и по-специално член […] от него

+ позоваване в преамбюла на акта: в съответствие с обикновената законодателна процедура

L I Председателят на Европейския парламент + председателят на Съвета
Директива Законодателен (обикновена законодателна процедура)

Първо позоваване в преамбюла на акта: като взе предвид Договора […], и по-специално член […] от него

+ позоваване в преамбюла на акта: в съответствие с обикновената законодателна процедура

L I Председателят на Европейския парламент + председателят на Съвета
Решение Законодателен (обикновена законодателна процедура)

Първо позоваване в преамбюла на акта: като взе предвид Договора […], и по-специално член […] от него

+ позоваване в преамбюла на акта: в съответствие с обикновената законодателна процедура

L I Председателят на Европейския парламент + председателят на Съвета
Решение (например за мобилизиране на средства от Европейския фонд за при­способяване към глобали­зацията) Незаконо­дателен

Първо позоваване в преамбюла на акта: като взе предвид Договора […]

няма позоваване в преамбюла на акта за законодателната процедура

L II Председателят на Европейския парламент + председателят на Съвета
 
Европейски парламент Регламент Законодателен (специална законодателна процедура)

Първо позоваване в преамбюла на акта: като взе предвид Договора […], и по-специално член […] от него

+ позоваване в преамбюла на акта: в съответствие със специална законодателна процедура

L I Председателят на Европейския парламент
Решение Незаконо­дателен

Първо позоваване в преамбюла на акта: като взе предвид Договора […], и по-специално член […] от него

няма позоваване в преамбюла на акта за законодателната процедура

L II Председателят на Европейския парламент
 
Европейски съвет Решение Незаконо­дателен

Първо позоваване в преамбюла на акта: като взе предвид Договора […], и по-специално член […] от него

няма позоваване в преамбюла на акта за законодателната процедура

L II Председателят на Европейския съвет
 
Съвет Регламент Законодателен (специална законодателна процедура)

Първо позоваване в преамбюла на акта: като взе предвид Договора […], и по-специално член […] от него

+ позоваване в преамбюла на акта: в съответствие със специална законодателна процедура

L I Председателят на Съвета
Регламент (пряко основан на Договорите) Незаконо­дателен

Първо позоваване в преамбюла на акта: като взе предвид Договора […], и по-специално член […] от него

няма позоваване в преамбюла на акта за законодателната процедура

L II Председателят на Съвета
Регламент за изпълнение Незаконо­дателен

Първо позоваване в преамбюла на акта: като взе предвид Договора […],

+ второ позоваване в преамбюла на акта: като взе предвид […], и по-специално член […] от него/нея

няма позоваване в преамбюла на акта за законодателната процедура

L II Председателят на Съвета
Директива Законодателен (специална законодателна процедура)

Първо позоваване в преамбюла на акта: като взе предвид Договора […], и по-специално член […] от него

+ позоваване в преамбюла на акта: в съответствие със специална законодателна процедура

L I Председателят на Съвета
Директива (пряко основана на Договорите) Незаконо­дателен

Първо позоваване в преамбюла на акта: като взе предвид Договора […], и по-специално член […] от него

няма позоваване в преамбюла на акта за законодателната процедура

L II Председателят на Съвета
Директива за изпълнение Незаконо­дателен

Първо позоваване в преамбюла на акта: като взе предвид Договора […],

+ второ позоваване в преамбюла на акта: като взе предвид […], и по-специално член […] от него/нея

няма позоваване в преамбюла на акта за законодателната процедура

L II Председателят на Съвета
Решение Законодателен (специална законодателна процедура)

Първо позоваване в преамбюла на акта: като взе предвид Договора […], и по-специално член […] от него

+ позоваване в преамбюла на акта: в съответствие със специална законодателна процедура

L I Председателят на Съвета
Решение (пряко основано на Договорите, включително решенията ОВППС) Незаконо­дателен

Първо позоваване в преамбюла на акта: като взе предвид Договора […], и по-специално член […] от него

в решенията ОВППС, първо позоваване в преамбюла на акта: като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член […] от него

няма позоваване в преамбюла на акта за законодателната процедура

L II Председателят на Съвета
Решение за изпълнение Незаконо­дателен

Първо позоваване в преамбюла на акта: като взе предвид Договора […],

+ второ позоваване в преамбюла на акта: като взе предвид […], и по-специално член […] от него/нея

няма позоваване в преамбюла на акта за законодателната процедура

L II Председателят на Съвета
 
Комисия Регламент (пряко основан на Договорите) Незаконо­дателен

Първо позоваване в преамбюла на акта: като взе предвид Договора […], и по-специално член […] от него

няма позоваване в преамбюла на акта за законодателната процедура

L II Председателят на Комисията
Делегиран регламент Незаконо­дателен

Първо позоваване в преамбюла на акта: като взе предвид Договора […],

+ второ позоваване в преамбюла на акта: като взе предвид […], и по-специално член […] от него/нея

няма позоваване в преамбюла на акта за законодателната процедура

L II Председателят на Комисията
Регламент за изпълнение Незаконо­дателен

Първо позоваване в преамбюла на акта: като взе предвид Договора […],

+ второ позоваване в преамбюла на акта: като взе предвид […], и по-специално член […] от него/нея

няма позоваване в преамбюла на акта за законодателната процедура

L II Председателят на Комисията
Директива (пряко основана на Договорите) Незаконо­дателен

Първо позоваване в преамбюла на акта: като взе предвид Договора […], и по-специално член […] от него

няма позоваване в преамбюла на акта за законодателната процедура

L II Председателят на Комисията
Делегирана директива Незаконо­дателен

Първо позоваване в преамбюла на акта: като взе предвид Договора […],

+ второ позоваване в преамбюла на акта: като взе предвид […], и по-специално член […] от него/нея

няма позоваване в преамбюла на акта за законодателната процедура

L II Председателят на Комисията
Директива за изпълнение Незаконо­дателен

Първо позоваване в преамбюла на акта: като взе предвид Договора […],

+ второ позоваване в преамбюла на акта: като взе предвид […], и по-специално член […] от него/нея

няма позоваване в преамбюла на акта за законодателната процедура

L II Председателят на Комисията
Решение (пряко основано на Договорите) Незаконо­дателен

Първо позоваване в преамбюла на акта: като взе предвид Договора […], и по-специално член […] от него

няма позоваване в преамбюла на акта за законодателната процедура

L II Председателят на Комисията
Съответният член на Комисията
(ако в решението са посочени адресати)
Делегирано решение Незаконо­дателен

Първо позоваване в преамбюла на акта: като взе предвид Договора […],

+ второ позоваване в преамбюла на акта: като взе предвид […], и по-специално член […] от него/нея

няма позоваване в преамбюла на акта за законодателната процедура

L II Председателят на Комисията
Съответният член на Комисията (ако в решението са посочени адресати)
Решение за изпълнение Незаконо­дателен

Първо позоваване в преамбюла на акта: като взе предвид Договора […],

+ второ позоваване в преамбюла на акта: като взе предвид […], и по-специално член […] от него/нея

няма позоваване в преамбюла на акта за законодателната процедура

L II Председателят на Комисията
Съответният член на Комисията (ако в решението са посочени адресати)
 
Европейска централна банка Регламент Незаконо­дателен

Първо позоваване в преамбюла на акта: като взе предвид […], и по-специално […]

няма позоваване в преамбюла на акта за законодателната процедура

L II Председателят на Европейската централна банка
Решение Незаконо­дателен

Първо позоваване в преамбюла на акта: като взе предвид […], и по-специално […]

няма позоваване в преамбюла на акта за законодателната процедура

L II Председателят на Европейската централна банка
Насоки Незаконо­дателен

Първо позоваване в преамбюла на акта: като взе предвид […], и по-специално […]

няма позоваване в преамбюла на акта за законодателната процедура

L II Председателят на Европейската централна банка

Номериране на Официален вестник

Дата Номер
От 1952 г. до 30.6.1967 г. (включва страниците за цялата година и годината на публикуване) OВ 106, 30.12.1962 г., стр. 2553/62
От 1.7.1967 г. (всеки брой започва от страница 1) OВ 174, 31.7.1967 г., стр. 1
От 1968 г. (създадени са серии L и C на ОВ) OВ L 76, 28.3.1968 г., стр. 1
OВ C 108, 19.10.1968 г., стр. 1
1978 г. (създадена е серия S на ОВ) OВ S 99, 5.5.1978 г., стр. 1
1991 г. (създадена е серия C … А на ОВ) ОВ С 194 А, 31.7.2008 г., стр. 1
От 31.8.1999 г. до 31.3.2014 (серия C … E на ОВ) OВ C 189 E, 26.7.2008 г., стp. 1
1.1.2016 г. (създадени са серии L … I и C … I) OВ L 11 I, 16.1.2016 г., стр. 1
OВ C 15 I, 16.1.2016 г., стр. 1

Номериране на актове (серия L)

Регламенти
Дата Номер
От 1952 г. до 31.12.1962 г. Регламент № 17
От 1.1.1963 г. до 31.12.1967 г. Регламент № 1009/67/ЕИО
От 1.1.1968 г. до 31.10.1993 г. Регламент (ЕИО) № 1470/68
От 1.11.1993 г. до 31.12.1998 г. Регламент (ЕО) № 3031/93
От 1.1.1999 г. до 30.11.2009 г.

Регламент (ЕО) № 302/1999

Регламент (ЕО) № 1288/2009

От 1.12.2009 г. до 31.12.2014 г. Регламент (ЕС) № 1178/2009
От 1.1.2015 г. Регламент (ЕС) 2015/475
Директиви и решения
Акт Дата Номер
Директива
(L I и L II)
До 31.12.2014 г.

Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета

Директива 2010/12/ЕС на Съвета

Директива 2010/29/ЕС на Комисията

От 1.1.2015 г.

Директива (ЕС) 2015/254 на Европейския парламент и на Съвета

Директива (ЕС) 2015/121 на Съвета

Директива (ЕС) 2015/565 на Комисията

Решение
(L I)
До 31.12.2014 г. Решение № 284/2010/ЕС на Европейския парламент и на Съвета
От 1.1.2015 г. Решение (ЕС) 2015/601 на Европейския парламент и на Съвета
Решение
(L II)
До 31.12.2014 г.

Решение 2010/261/ЕС на Комисията

Решение 2010/204/ЕС на Европейския парламент и на Съвета

Решение 2010/231/ОВППС на Съвета

От 1.1.2015 г.

Решение (ЕС) 2015/119 на Комисията

Решение (ЕС) 2015/468 на Европейския парламент и на Съвета

Решение (ОВППС) 2015/76 на Съвета

Препоръки и насоки (L II)
Акт Дата Номер
Препоръка До 31.12.2014 г. 2009/1019/ЕС
От 1.1.2015 г. (ЕС) 2015/682
Насоки До 31.12.2014 г. 2009/1021/ЕС (ЕЦБ/2009/28)
От 1.1.2015 г. (ЕС) 2015/732 (ЕЦБ/2015/20)
NB:
Препоръките се публикуват:
в рубрика L ІІ: препоръки на Съвета (членове 121, 126 и 140 от Договора за функционирането на Европейския съюз), на Комисията (член 292) и на Европейската централна банка (член 292);
в рубрика С І: препоръки на Европейския парламент до Съвета, на Съвета, на Комисията, на Европейската централна банка;
в рубрика С ІІІ: препоръки на Европейската централна банка (членове 129 и 219).
Решения на ЕИП, решения и препоръки на ЕАСТ
Акт Дата Номер
Решение на Съвместния комитет на ЕИП До 31.12.2014 г. (имат само номер, даден от автора) № 38/2010
От 1.1.2015 г. (имат два номера) № 159/2014 [2015/94]
Решение на Надзорния орган на ЕАСТ До 31.12.2014 г. (имат само номер, даден от автора) № 133/09/COL
От 1.1.2015 г. (имат два номера)

№ 30/15/COL [2015/1813]

№ 226/17/COL [2018/564]

Препоръка на Надзорния орган на ЕАСТ До 31.12.2014 г. (имат само номер, даден от автора) № 119/07/COL
От 1.1.2015 г. (имат два номера) № N/15/COL [2015/N]

Структура на акт

Структура на акт
Последна актуализация: 1.6.2021 г.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница