ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

3.5. Изброяване

3.5.1. Оформяне при изброяване

1. Ако изброяването се предхожда от въвеждащ израз, той завършва с две точки дори ако след него следва друг въвеждащ израз:

Регламент (ЕО) № 1623/2000 се изменя, както следва:
1.
Член 92 се изменя, както следва:
a)
параграф 2 се изменя, както следва:
i)
буква в) се заменя със следното:
„в)
мястото на установяване […];“

2. Елементите в дадено изброяване се номерират с малки букви, следвани от скоба, за първо ниво. Второ ниво се обозначава с малки римски цифри, следвани от скоба, а трето ниво — с арабски цифри, следвани от скоба. Четвърто ниво се обозначава с тирета.

Настоящата директива се прилага за:
a)
[…]:
i)
[…]:
1)
[…]:
[…].

По изключение, в члена с определенията и в разпоредбите за изменение (вж. точка 3.3) точките от първо ниво се номерират с арабски цифри, следвани от скоба, второ ниво се обозначава с малки букви, следвани от скоба, а трето ниво с малки римски цифри, следвани от скоба.

3. Ако елементите в изброяването се предхождат от цифра или буква, в края им се поставя точка и запетая. Ако се предхождат от тире, в края на всяко от тях се поставя запетая:

Настоящата директива се прилага за:
a)
[…];
б)
[…]:
i)
[…];
ii)
[…];
iii)
[…]:
1)
[…];
2)
[…]:
[…],
[…],
[…];
3)
[…]

4. В таблици или списъци след изброяване на точки е възможно да няма никакви препинателни знаци.

3.5.2. Изброяване на актове

При изброяване на еднакви по вид актове наименованието на институцията, приела акта, не се повтаря, ако тя е една и съща, и се поставя след номера на последния посочен акт:

(1)
Директиви 2003/90/ЕО (3) и 2003/91/ЕО (4) на Комисията бяха приети, за да се гарантира, че сортовете, които държавите-членки включват в националните си каталози, съответстват на насоките, […]

[…]

(3)
Директива 2003/90/ЕО на Комисията от 6 октомври 2003 г. относно установяването на мерки за прилагане на член 7 от Директива 2002/53/ЕО на Съвета по отношение на минимално изискваните характеристики, които следва да бъдат обхванати от изследването, и минималните условия за изследване на някои сортове земеделски растителни видове (ОВ L 254, 8.10.2003 г., стр. 7).
(4)
Директива 2003/91/ЕО на Комисията от 6 октомври 2003 г. относно установяването на мерки за прилагане на член 7 от Директива 2002/55/ЕО на Съвета по отношение на минимално изискваните характеристики, които следва да бъдат обхванати от изследването, и минималните условия за изследване на някои сортове зеленчукови видове (ОВ L 254, 8.10.2003 г., стр. 11).

Абревиатурата на Договора се повтаря пред всеки номер, тъй като тя е неразделна част от номера на акта:

[…] регламенти (ЕО) № 852/2004 и (ЕО) № 853/2004 […]
[…] директиви 94/35/ЕО и 94/36/ЕО […]

При изброяване на актове е за предпочитане те да бъдат посочени в хронологичен ред.

Последна актуализация: 1.6.2021 г.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница