ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

3.4. Ред на позоваване

3.4.1. Ред на позоваване на Договорите

Считано от 1 декември 2009 г. (датата на влизане в сила на Договора от Лисабон), редът, по който се извършва позоваване на Договорите (по-специално в позоваванията в преамбюла на акта), е следният:

като взе предвид Договора за Европейския съюз,
като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,
NB:

До 30 ноември 2009 г. редът на позоваване на Договорите беше следният:

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,
като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за въглища и стомана,
(срокът на действие на Договора за създаване на ЕОВС изтече на 23 юли 2002 г.)
като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,
като взе предвид Договора за Европейския съюз,
(този договор често е на последно място, но може да бъде и на първо).

От своя страна редът, по който се посочват Общностите, се е променял във времето:

1.

До края на 1997 г. редът, по който се посочват Общностите в номерата на актовете, варира всяка година по следната схема

Е(И)О, Евратом, ЕОВС:
1968, 1971, 1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 1989, 1992, 1995 г.,
Евратом, ЕОВС, Е(И)О:
1969, 1972, 1975, 1978, 1981, 1984, 1987, 1990, 1993, 1996 г.,
ЕОВС, Е(И)О, Евратом:
1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 1994, 1997 г.,
2.
От 1998 г. до 23 юли 2002 г. редът не се променя и е:
ЕО, ЕОВС, Евратом
3.
От 24 юли 2002 г. (след изтичането на срока на действие на Договора за ЕОВС) до 30 ноември 2009 г. редът на посочване на Общностите е:
ЕО, Евратом
4.
От 1 декември 2009 г.:
ЕС, Евратом

Названията „Европейска икономическа общност“ и „Европейска общност“ се употребяват, както следва:

Европейска икономическа общност или ЕИО — за актове, приети преди 1 ноември 1993 г.,
Европейска общност или ЕО — за актове, приети след 1 ноември 1993 г.
Позоваване на Договорите

Когато в текста се прави позоваване на Договорите за първи път, задължително се използват пълните им наименования.

При следващо позоваване:

1.
ако в текста се прави позоваване само на един договор, се използва думата „Договора“;
2.
ако в текста се прави позоваване на няколко договора, доколкото е възможно се използват пълните им наименования. Все пак, ако е необходимо, може да се използват следните съкратени наименования:
„Договорът за ЕС“ или „ДЕС“ за Договора за Европейския съюз,
„ДФЕС“ за Договора за функционирането на Европейския съюз,
„Договорът за ЕО“ или „ДЕО“ за Договора за създаване на Европейската общност,
„Договорът за Евратом“ за Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,
„Договорът за ЕОВС“ за Договора за създаване на Европейската общност за въглища и стомана.
NB:
С влизането в сила на Договора от Амстердам през 1999 г. и на Договора от Лисабон през 2009 г. разпоредбите на Договорите бяха преномерирани. Съдът на Европейския съюз и Сметната палата използват различни препратки в своите текстове в зависимост от това, дали се позовават на предишната или на новата номерация на тези разпоредби.

3.4.2. Ред на публикуване

Редът, в който авторите на актовете са посочени в рубриките и подрубриките на Официален вестник (серии L и С), е следният:

представители на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета,
Съвет и представители на правителствата на държавите членки,
Европейски парламент,
Европейски съвет,
Европейски парламент и Съвет,
Съвет,
Европейска комисия,
Съд на Европейския съюз,
Европейска централна банка,
Сметна палата,
върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,
Европейски икономически и социален комитет,
Европейски комитет на регионите,
Европейска инвестиционна банка,
Европейски омбудсман,
Европейски надзорен орган по защита на данните,
служби и агенции,
органи, създадени с международни споразумения.

В рубрика L ІІІ и в рубрика С ІV под заглавието „Информация за Европейското икономическо пространство“ редът на публикуване е следният:

Съвместен комитет на ЕИП,
Надзорен орган на ЕАСТ,
Постоянен комитет на държавите от ЕАСТ,
Консултативен комитет на ЕИП,
Съд на ЕАСТ.

За протоколния ред и различните наименования на институциите, органите, службите и агенциите вж. точка 9.5.

3.4.3. Страни

За наименованията, абревиатурите и реда на изброяване на страните вж. точка 7.1 и приложения А5 и А6.

NB:
При позоваване на международни споразумения, отнасящи се до държави, чиито наименования са били сменени, е особено важно да се използват наименованията, които са били в сила по времето на подписването на съответните актове, а не новите им наименования.

3.4.4. Езици и многоезични текстове

За наименованията, абревиатурите и реда на езиците и текстовете на различните езици вж. точка 7.2.

3.4.5. Парични единици

За наименованията, абревиатурите и реда на паричните единици вж. точка 7.3 и приложение А7.

За правилата за изписване на паричните единици вж. точка 7.3.3.

Последна актуализация: 5.8.2020 г.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница