ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

3.3.2. Добавки и номериране

Когато в постановителната част на действащ акт се вмъкват нови членове, номерирани параграфи или други подразделения, обозначени с цифра или буква, те получават номера на подразделението, което следват, придружен според случая от „а“, „б“, „в“, „г“ и т.н., напр. членовете, добавени след член 1, се номерират „член 1а“, „член 1б“ и т.н. По аналогичен начин, когато между член 1а и член 1б се вмъква нов член, той се обозначава като „член 1аа“.

Специални правила се прилагат в следните случаи:

в изключителни случаи, когато нови членове, номерирани параграфи или други подразделения се вмъкват преди самото начало на съответното подразделение, те се обозначават като „член –1“, „член –1a“, „параграф –1“, „параграф –1a“, „буква –a“, „буква –aa“ и т.н.,
по-сложните вмъквания могат да се обозначат със знак минус „–“. Например, вмъкване на член 1–a между член 1 и член 1а.

Когато се вмъкват нови членове, номерирани параграфи или други подразделения, обозначени с цифра или буква, останалите членове, номерирани параграфи или други подразделения не се преномерират, защото други действащи актове може вече да препращат към тях. Актовете се преномерират само в случаите на кодификация или преработка.

(Източник: Общ наръчник, точка C.9.3.2.)

Последна актуализация: 24.9.2021 г.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница