ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

3.3. Разпоредби за изменение

3.3.1. Изменения в текста

1. Когато даден член се заменя изцяло в акт за изменение, новият текст започва с посочване на члена, предхождано от отварящи кавички и подравнено вляво:

Член 3 от Решение 2001/689/ЕО се заменя със следното:

Член 3

Екологичните критерии за категорията продукти „миялни машини“, както и свързаните с тях изисквания за оценка и проверка, ще бъдат в сила до 28 февруари 2009 г.“

NB:
Ако новият текст завършва с точка, след затварящите кавички не се поставя още една точка.

2. Когато се изменят подразделения на член (параграф, алинея, буква, тире), които са номерирани, новият текст започва с отварящи кавички, последвани от номера на параграфа или от съответната буква или тире:

Регламент (ЕО) № 409/2009 се изменя, както следва:

1)
В член 3 буква ж) се заменя със следното:
ж)
„състояние на преработка“ означава начинът, по който е съхранена рибата (прясна, прясна осолена и замразена).“
2)

В член 4 параграф 1 се заменя със следното:

1. Общностните коефициенти на преобразуване, определени в приложения II, III и IV, се прилагат за преобразуване на преработеното тегло на рибата в живо тегло на рибата.“

Ако се заменя само първата алинея от номериран парграф, в новия текст не се посочва номерът на параграфа:

3)

В член 28, параграф 1 първата алинея се заменя със следното:

„Всяко предложение или инициатива, внесени пред законодателния орган от Комисията, от върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (наричан по-нататък „върховният представител“) или от държава-членка, които е възможно да имат отражение върху бюджета, включително изменения в щатното разписание, трябва да са придружени от финансова обосновка и от оценката, предвидена в член 27, параграф 4.“

3. Когато се заменят подразделения на член, които не са номерирани, се използват следните формулировки:

1)

В член 19 първата алинея се заменя със следното:

„Членовете на научните комитети, научните съветници от групата и външните експерти имат право на обезщетение за своето участие, лично или от разстояние посредством електронни технологии, в заседанията на комитетите, тематичните семинари, работните групи и други срещи и събития, организирани от Комисията, и за изпълнение на функцията на докладчик по специфичен въпрос, както е предвидено в приложение III.“

7)

В член 15, параграф 2 втората алинея се заменя със следното:

„Производителите заплащат преди 1 юни, следващ съответната пазарна година, сума, равна на 500 EUR на тон, за количествата захар, посочени в първа алинея, буква в), за които не могат да представят приемливо за държавата-членка доказателство, че те са били рафинирани по обосновани и изключителни технически причини.“

4. Когато се заменя изречение (независимо дали е в началото на параграфа или не), не се цитира номерът на параграфа:

В параграф 4 първото изречение се заменя със следното:

„В случай че на борда на риболовен кораб от Общността бъде открито тежко нарушение, както е определено в приложение VI, раздел I, точка 1 от Регламент (ЕО) № 302/2009, държавата-членка на флага се уверява, че след инспекцията риболовният кораб, плаващ под нейния флаг, прекратява всички риболовни дейности.“

Ако се заменя само част от изречение (израз или дума), не се посочва номерът на съответното подразделение и текстът за изменение се формулира в едно изречение (вж. точка 5, буква а) по-долу):

В член 7 от Решение 2005/692/ЕО датата „31 декември 2010 г.“ се заменя с „30 юни 2012 г.“
NB:
От съображения за яснота и за да се избегнат евентуални проблеми при превода, е препоръчително да се заменят цели разпоредби (членове, параграфи, букви или тирета), вместо да се вмъкват или заличават изречения, части от изречения или думи. От друга страна, когато трябва да се замени само дата или цифра, е достатъчно да се измени само въпросната дата или цифра.

5. Формулировката на уводния израз се различава в зависимост от това, дали се изменят една или няколко разпоредби:

а)
ако се изменят няколко разпоредби, уводният израз е следният:
Регламент (ЕС) 2017/745 се изменя, както следва:
1)
В член 1, параграф 2 втората алинея се изменя, както следва:
а)
[…];
б)
[…].
2)
Член 17 се изменя, както следва:
а)
параграф 5 се изменя, както следва:
i)
[…];
ii)
[…].
б)
ако се изменя само една разпоредба, уводният израз е следният:

Член 3 от Решение 2007/884/ЕО се заменя със следното:

„[…]“

(следната формулировка е неправилна:

„Решение 2007/884/ЕО се изменя, както следва:
Член 3 се заменя със следния текст:“)

6. Когато се изменя приложението към даден акт, се използват следните формулировки:

Приложението към […] се изменя, както следва:

или, ако измененията се съдържат в приложението към акта за изменение:

Приложение ІІІ към Регламент (ЕО) № 2074/2005 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Ако дадено приложение се заменя изцяло, формулировката е следната:

Приложението към Регламент (ЕС) № 7/2010 се заменя с текста в приложението към настоящия регламент.

Новият текст на приложението се оформя графично по следния начин:

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

…………………………………………………“

По-подробна информация за графичното представяне на разпоредбите за изменение може да бъде намерена във Visual guide — Official Journal typographical rulesPDF.

Последна актуализация: 1.6.2021 г.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница