ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

3.2.4. Позоваванe на изменения на акт

В бележките под линия в Официален вестник не се посочват последните изменения на актовете, а само данните за публикуването им в Официален вестник в първоначалната им редакция. При цитиране на актове в текстовете в Официален вестник се има предвид редакцията на акта, която е в сила. Изразите „последно изменен/а/о със“, „поправен/а/о във“, „отменен/а/о със“ вече не се използват.

Въпреки това когато авторът иска да се позове на конкретен текст в неговата редакция към определена дата или да акцентира върху конкретен акт за изменение, такова позоваване се прави в текста на акта (статично препращане), като се използва кратката форма на заглавието на акта за изменение, последвана от бележка под линия, ако актът се споменава за първи път в текста:

(6)
Приложение IIIБ към Регламент (ЕО) № 517/94, изменен с Регламент (ЕО) № 1398/2007 на Комисията (5), беше […]

[…]

(5)
Регламент (ЕО) № 1398/2007 на Комисията от 28 ноември 2007 г. за изменение на приложения II, III Б и VI към Регламент (ЕО) № 517/94 на Съвета относно общите правила за внос на текстилни продукти от някои трети страни, които не са обхванати от двустранни споразумения, протоколи или други договорености или от други специфични правила на Общността за вноса (ОВ L 311, 29.11.2007 г., стр. 5).
Последна актуализация: 28.4.2017 г.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница