ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

3.2.3. Позоваване на структурни елементи на акт

1. Различните елементи на позоваването се посочват в низходящ ред, от общите към специфичните:

член 1, параграф 2, буква а) от Регламент […]
В член 2 и член 3, втора алинея се предвижда, че […]
член 1, параграф 1, второ изречение […]
В член 2, втора алинея и член 3 се предвижда, че […]

2. При позоваване на структурни елементи от един и същи вид наименованието им не се повтаря:

глави I и II
членове 1, 4 и 9
първо и трето тире
първо и трето тире
(или: първо и трето тире (с „тире“ в единствено число)

Когато се посочват членове, параграфи или точки, които са номерирани последователно, може да се използват следните форми: „членове 2, 3 и 4“ (което не включва допълнителни членове като 2а, 2б и т.н.) или „членове 2—4“ (което включва всички по-късно добавени членове).

3. При позоваване на елементи от един и същи вид, от които един или повече са придружени от елементи от по-ниско ниво, елементът от по-високо ниво се посочва всеки път:

Член 2 и член 3, параграф 1 от Регламент […]
(а не членове 2 и 3, параграф 1 от Регламент […])
Член 2, член 5, параграфи 2 и 3 и членове 6—9 от Регламент […]

(а не членове 2, 5, параграфи 2 и 3 и 6—9 от Регламент […])

Член 2, член 5, параграфи 2 и 3 и членове 6—9 от Регламент […]
и по-специално член 1, параграф 1, буква б) и параграф 3, буква в)

в буква а), точка ii)

в буква б), точка i), подточка 1)
(а не „в буква б), i), 1), […]“)

4. При позоваване на приложения се използва една от следните формулировки:

[…] уловът на рибните запаси, посочени в приложението към настоящия регламент […]
(а не от настоящия регламент)
Приложение І се заменя с текста на приложение І към настоящото решение.

Позоваването на разпоредбите в приложенията се прави, както следва:

точка 2.1.3.7, буква a), точка iii), подточка 2), четвърто тире от [приложението/приложение [I]]

Международните споразумения, приложени към даден акт, не се обозначават като приложения:

Текстът на споразумението е приложен към настоящото решение.
Последна актуализация: 1.6.2021 г.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница