ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

3.2.3. Позоваване на структурни елементи на акт

1. Различните елементи на позоваването, ако са номерирани, се посочват в низходящ ред и се отделят със запетаи:

Член 1, параграф 2, буква а) от Регламент […]
В член 2 и член 3, втора алинея се предвижда, че […]
В член 2, втора алинея и член 3 се предвижда, че […]

2. При позоваване на структурни елементи от един и същи вид наименованието им не се повтаря:

глави I и II
членове 1, 4 и 9
първо и трето тире

Когато се посочват членове, параграфи или точки, които са номерирани последователно, може да се използват следните форми: „членове 2, 3 и 4“ (което не включва допълнителни членове като 2а, 2б и т.н.) или „членове 2—4“ (което включва всички по-късно добавени членове).

3. При позоваване на елементи от един и същи вид, от които един или повече са придружени от елементи от по-ниско ниво, елементът от по-високо ниво се посочва всеки път:

Член 2 и член 3, параграф 1 от Регламент […]
(а не членове 2 и 3, параграф 1 от Регламент […])
Член 2, член 5, параграфи 2 и 3 и членове 6—9 от Регламент […]

(а не членове 2, 5, параграфи 2 и 3 и 6—9 от Регламент […])

4. При позоваване на приложения се използва една от следните формулировки:

[…] уловът на рибните запаси, посочени в приложението към настоящия регламент […]
(а не от настоящия регламент)
Приложение І се заменя с текста на приложение І към настоящото решение.

Международните споразумения, приложени към даден акт, не се обозначават като приложения:

Текстът на споразумението е приложен към настоящото решение.
Последна актуализация: 30.4.2012 г.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница