ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

3.2. Правила за позоваване на актове

3.2.1. Форми на заглавието

Заглавието на акта има две форми: пълна и кратка.

Когато даден акт се цитира за първи път в постановителната част на друг акт, обикновено се изписва пълното му заглавие и в бележка под линия се дава препратка към публикацията в Официален вестник. В позоваванията в преамбюла на акта се посочва пълното заглавие на цитираните актове, а в съображенията, постановителната част и приложенията то се посочва в бележка под линия.

При всички следващи позовавания на вече цитиран акт се използва краткото заглавие, без да се посочват авторът или препратката към публикацията на акта в Официален вестник.

Пълна форма

Пълното заглавие на акта съдържа:

указание за вида на акта (регламент, директива и т.н.),
номер (който се състои от абревиатура „ЕС“, „Евратом“, „ЕС, Евратом“ или „ОВППС“, година и пореден номер на акта),
автора на акта (наименование на институцията или органа, приели акта),
датата на приемане на акта (датата на подписване за актовете, приети съвместно от Европейския парламент и от Съвета),
същинското заглавие (кратко описание на предмета на акта),
в актове, които имат два номера — номера, даден от институцията или органа, приели акта (вж. точка 1.2.2 „Двойно номериране“).

Редът на тези елементи не е еднакъв на всички езици. На български език отделните части на заглавието не се отделят със запетаи.

След пълната форма на заглавието винаги се дава препратка към броя на Официален вестник, където е бил публикуван актът. В позоваванията в преамбюла на акта пълното заглавие се посочва в текста, а данните за публикацията — в бележка под линия:

като взе предвид Регламент (ЕС) 2015/476 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2015 г. относно мерките, които Съюзът може да вземе след доклад, приет от Органа за уреждане на спорове на СТО, относно антидъмпингови и антисубсидийни въпроси (1) […]

(1)
ОВ L 83, 27.3.2015 г., стр. 6.

Когато се посочва за първи път в съображение, в постановителната част или в приложение, пълното заглавие на акта се дава в бележка под линия заедно с препратката към публикацията на акта в Официален вестник:

(14)
Счита се, че сделките за финансиране с ценни книжа съгласно определението в Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета (2) не допринасят за процеса на определяне на цените […]
(2)
Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа и при повторното използване, и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 1).
NB:
При цитирането на пълното заглавие се посочват всички думи в заглавието, в това число частта, започваща с „и за изменение на…“ или „и за отмяна на…“, но без думите, добавени под заглавието: „кодифициран текст“, „преработен текст“ и т.н.

Кратка форма

Краткото заглавие се използва в съображенията, в постановителната част и в приложенията. Краткото заглавие на акта съдържа:

указание за вида на акта,
номер (който се състои от абревиатура „ЕС“, „Евратом“, „ЕС, Евратом“ или „ОВППС“, година и пореден номер на акта),
при първото споменаване — автора на акта (наименование на институцията или органа, приели акта),
в актове, които имат два номера — номера, даден от институцията или органа, приели акта (вж. точка 1.2.2, „Двойно номериране“).
(45)
Чистопородните разплодни животни, вписани в родословни книги, следва да бъдат идентифицирани в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета (2).

[…]

(2)
Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. за заразните болести по животните и за изменение и отмяна на актове в областта на здравеопазването на животните („законодателство за здравеопазването на животните“) (ОВ L 84, 31.3.2016 г., стр. 1).

При всички следващи позовавания на акта се използва краткото заглавие, без да се посочват авторът и данните за публикацията:

(46)
За чистопородните разплодни еднокопитни животни Регламент (ЕС) 2016/429 предвижда […]
NB:
Когато се цитира конкретен делегиран акт или акт за изпълнение (независимо дали в пълната или кратката форма на заглавието му), указанието за вида на акта винаги съдържа думите „делегиран/а/о“ или „за изпълнение“:
Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се изменя в съответствие с приложение II към настоящия регламент.

От друга страна, указанието за вида на акта не съдържа думите „делегиран/а/о“ или „за изпълнение“, когато в текста на акта се споменава самият акт, например: „прие настоящия регламент“, „приложението към настоящия регламент“, „адресати на настоящата директива са държавите членки“, „член 2 от настоящото решение“ и т.н.

Последна актуализация: 11.10.2016 г.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница