ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

3.1. Позовавания на Официален вестник

При позоваване на Официален вестник се използва една от следните три форми:

Пълна форма

Пълната форма се изписва по следния начин: Официален вестник на Европейския съюз (в курсив).

Тя се използва:

а)
в текста:
Двама членове на апелативния съвет и двама заместници се назначават от управителния съвет на Органа от списък на предварително подбрани кандидати, предложен от Комисията вследствие на покана за изразяване на интерес, публикувана в Официален вестник на Европейския съюз, и след консултация със Съвета на надзорниците.
б)
във формулировката за влизане в сила на актовете:
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
в)
в поправките като препратка към първоначалната публикация в Официален вестник (вж. също „Съкратена форма“).
NB:
В публикациите до 31 януари 2003 г. включително препратките са към Официален вестник на Европейските общности.

Кратка форма

Кратката форма се изписва по следния начин: Официален вестник (без курсив).

Тя се използва:

а)
в бележки под линия, както следва:
(1) Вж. страница … от настоящия брой на Официален вестник.
(1) Все още непубликувано в Официален вестник.
б)
в неофициален текст.

Съкратена форма

Съкратената форма се изписва по следния начин: ОВ L, ОВ L … I, ОВ С, ОВ С … А, ОВ С … Е (престава да съществува от 1 април 2014 г.), ОВ C … I.

Тя се използва:

а)
в бележките под линия, в които се посочва конкретен брой на Официален вестник:
(1) ОВ L 222, 20.8.2008 г., стр. 1.
(1) ОВ С 48 А, 24.2.2005 г.
б)
в таблици:
ОВ L 345, 23.12.2009 г., стр. 18
в)
в поправките съкратената форма в скобите се използва в съдържанието на корицата (вж. също „Пълна форма“).
NB:

Позоваванията на Официален вестник са се променяли неколкократно при създаването на нови серии:

преди 1 юли 1967 г. страниците са с непрекъсната номерация, след която се изписват последните две цифри за годината:
ОВ 106, 30.10.1962 г., стр. 2553/62
от 1 юли 1967 г. всеки брой на Официален вестник започва от първа страница:
ОВ 174, 31.7.1967 г., стр. 1
на 1 януари 1968 г. са създадени серии L и С:
ОВ L 32, 6.2.1968 г., стр. 6
ОВ С 1, 12.1.1968 г., стр. 1
на 1 януари 1978 г. е създадена серия S:
ОВ S 1, 7.1.1978 г., стр. 1
на 1 януари 1991 г. е създадена серия С … А:
ОВ С 291 А, 8.11.1991 г., стр. 1
на 31 август 1999 г. е създадена серия С … Е (престава да съществува от 1 април 2014 г.):
ОВ С 247 Е, 31.8.1999 г., стр. 28
на 1 януари 2016 г. са създадени серии L … I и С … I:
ОВ L 11 I, 16.1.2016 г, стр. 1
ОВ C 15 I, 16.1.2016 г, стр. 1
Последна актуализация: 1.8.2018 г.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница