ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

2.7. Структурни елементи на актовете

Наименование Номериране Позоваване в текста
Актове
Преамбюл (1)
Позоваване в преамбюла на акта (1)   в първото позоваване
Неномерирано съображение (само ако е единствено съображение) (1)   в съображението (2)
Номерирано съображение (1) (1), (2) в съображение 1, 2 (2)
Постановителна част (3)
Член (3) Член единствен
Член 1, 2
в единствения член
в член 1, 2
Параграф (3) 1, 2 в параграф 1, 2
Алинея (4)   в първа, втора, …, последната алинея
Буква (3) а), б) в буква а), б)
Точка (3) 1, 2 или 1), 2) в точка 1, 2
Подточка (3) i), ii), iii), iv) в подточка i), ii), iii), iv)
Тире (4) в първо, второ тире
Приложение
  Приложение
Приложение І, ІІ (или А, Б)
в приложението
в приложение І, ІІ (или А, Б)
Допълнение
  Допълнение
Допълнение 1, 2
в допълнението
в допълнение 1, 2 (към приложението)
Други структурни елементи
Част Част І, ІІ
(или първа част, втора част)
в част І, ІІ
(или в първа част, във втора част)
Дял Дял І, ІІ в дял І, ІІ
Глава Глава 1, 2
(или І, ІІ)
в глава 1, 2
(или І, ІІ)
Раздел Раздел 1, 2 в раздел 1, 2
Точка
(в приложения или международни споразумения)
І, ІІ (или буква А, Б) в точка І, ІІ (или в буква А, Б)
(но не „по точка І“)
(1)
(2)
Преди 7 февруари 2000 г., когато съображенията са неномерирани: в първото съображение, във второто съображение.
(3)
Когато в постановителната част на действащ акт се вмъкват нови членове, номерирани параграфи или други подразделения, обозначени с цифра или буква, те получават номера на подразделението, което следват, придружен според случая от „а“, „б“, „в“, „г“ и т.н. Вж. също точка 3.2.2.
(4)
Тези подразделения не съдържат цифри или други означения. За да бъдат идентифицирани, следва да се използва числително редно.
NB:
Когато се прави позоваване на уводен текст, може да се използват изразите „в началото на“, „уводните думи“ или „уводната част“. Уводният текст винаги завършва с двоеточие.
Редът на структурните елементи, изброени в таблицата по-горе, може да бъде различен в зависимост от естеството на текста.

Вж. също Visual guide — Official Journal typographical rulesPDF.

Последна актуализация: 4.7.2018 г.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница