ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

2.7. Структурни елементи на актовете

Наименование Номериране Позоваване в текста
Актове
Преамбюл (1)
Позоваване в преамбюла на акта (1)   в първото позоваване
Неномерирано съображение (само ако е единствено съображение) (1)   в съображението (2)
Номерирано съображение (1) (1), (2) в съображение 1, 2 (2)
Постановителна част (3)
Член (3) Член единствен
Член 1, 2
в единствения член
в член 1, 2
Параграф (3) 1, 2 в параграф 1, 2
Алинея (4)   в първа, втора, …, последната алинея
(в) [член 1, параграф 1], втора алинея
(в) [член 1], първа алинея
Буква (3) а), б) в буква а), б)
Точка (3) i), ii) в точка i), ii)
(в) [член 1, параграф 1, първа алинея], буква а), точка i), подточка 1)
Подточка (3) 1), 2) в подточка 1), 2)
Тире (5) в първо, второ тире
(в) [член 1, параграф 1, първа алинея, буква а), точка i), подточка 1)], първо тире
Приложение
  Приложение
Приложение І, ІІ (или А, Б)
в приложението
в приложение І, ІІ (или А, Б)
Допълнение
  Допълнение
Допълнение 1, 2
в допълнението
в допълнение 1, 2 (към приложението)
Други структурни елементи
Част Част І, ІІ
(или първа част, втора част)
в част І, ІІ
Дял Дял І, ІІ в дял І, ІІ
(в) [част I], дял I
Глава Глава I, II
(или Глава 1, 2)
в глава I, II
(или в глава 1, 2
(в) [част I, дял I], глава I
)
Раздел Раздел 1, 2 в раздел 1, 2
(в) [част I, дял I, глава I], раздел 1
Точка (6) І, ІІ (или буква А, Б) в точка І, ІІ (или в буква А, Б)
(но не „по точка І“)
(1)
(2)
Преди 7 февруари 2000 г., когато съображенията са неномерирани: в първото съображение, във второто съображение.
(3)
Когато в постановителната част на действащ акт се вмъкват нови членове, номерирани параграфи или други подразделения, обозначени с цифра или буква, те получават номера на подразделението, което следват, придружен според случая от „а“, „б“, „в“, „г“ и т.н. Вж. също точка 3.2.2.
(4)
Тези подразделения не съдържат цифри или други означения. За да бъдат идентифицирани, следва да се използва числително редно.
(5)
Преди въвеждането на инструмента за изготвяне на законодателни текстове EdiT през 2021 г., тиретата беше възможно да се използват като първо ниво на номериране при изброяване.
(6)
Използва се в определени препоръки, резолюции, декларации и изявления.
NB:
Когато се прави позоваване на уводен текст, може да се използват изразите „в началото на“, „уводните думи“ или „уводната част“. Уводният текст винаги завършва с двоеточие.
Редът на структурните елементи, изброени в таблицата по-горе, може да бъде различен в зависимост от естеството на текста.

Вж. също Visual guide — Official Journal typographical rulesPDF.

Последна актуализация: 19.12.2022 г.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница