ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

2.5. Заключителна формулировка (място, дата и подпис)

След постановителната част на акта следват:

думите „Съставено в … на …“, които указват мястото и датата на подписване на акта,
подпис(и).

Място и дата

В актовете от вторичното законодателство мястото и датата се изписват, както следва:

Съставено в Брюксел на 1 септември 2010 година.

Датата отразява момента на подписване на акта (за актовете, приети съвместно от Европейския парламент и от Съвета) или момента на приемане на акта (за всички други актове). При изписването ѝ думата „година“ не се съкращава.

В договорите, международните споразумения и т.н. датата се изписва изцяло с думи:

Съставено в Брюксел на двадесет и четвърти март две хиляди и десета година в два екземпляра на английски език.

Мястото на подписване на актовете най-често е Брюксел, но може да бъде и Люксембург (в актовете на Съвета, приети на заседанията през април, юни и октомври), Страсбург (в актовете на Европейския парламент, включително когато са приети съвместно със Съвета) или Франкфурт на Майн (в актовете на Европейската централна банка).

Подписи (списъкът не е изчерпателен)

В актовете от вторичното законодателство:
Европейски парламент Европейски съвет Съвет

За Европейския парламент

Председател

(инициал(и) на името и пълно фамилно име)

За Европейския съвет

Председател

(инициал(и) на името и пълно фамилно име)

За Съвета

Председател

(инициал(и) на името и пълно фамилно име)


Комисия
в регламентите, директивите и решенията, в които не са посочени адресати в решенията, в които са посочени адресати

За Комисията

Председател

(пълно име)


или


За Комисията,

от името на председателя,

(пълно име)

Заместник-председател


или

За Комисията,

от името на председателя,

(пълно име)

Член на Комисията


или


За Комисията,

от името на председателя,

(пълно име)

Генерален директор

Генерална дирекция „…“

За Комисията

(пълно име)

Заместник-председател


или


За Комисията

(пълно име)

Член на Комисията


Съвместен комитет на ЕИП Европейска централна банка
регламенти, насоки решения, препоръки

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

(пълно име)

За Управителния съвет на ЕЦБ

Председател на ЕЦБ

(пълно име)


или


За Изпълнителния съвет на ЕЦБ

Председател на ЕЦБ

(пълно име)

Председател на ЕЦБ

(пълно име)


В международни споразумения:
Споразумения, протоколи, конвенции

За Европейския съюз

(подпис)

За държавите-членки

(подпис)


Споразумения под формата на размяна на писма

От името на Съвета на Европейския съюз

За Европейския съюз

NB:
Имената на подписалите актовете не се транскрибират, нито транслитерират, като фамилията се изписва с главни букви.
Последна актуализация: 21.12.2016 г.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница