ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

2.3. Членове (постановителна част)

Общи принципи

Постановителната част, която представлява нормативната част на акта, се състои от членове. Ако постановителната част има проста структура и не може да бъде разделена на членове, тя се състои само от „Член единствен“.

NB:
Когато постановителната част се състои от повече членове, се използва непрекъсната поредна номерация с арабски цифри (член 1, член 2 и т.н.).

Членовете могат да бъдат групирани в части, дялове, глави и раздели (вж. таблицата в точка 2.7).

Всеки член може да се състои от параграфи (номерирани с арабски цифри), алинеи (неномерирани параграфи), точки, букви, тирета, изречения (за наименованията на различните подразделения на членовете вж. схемата в точка 2, таблицата в точка 2.7 и „Структура на акт“ в обобщените таблици).

Последен член в директивите и решенията

В директивите и когато е приложимо, в решенията последният член от постановителната част посочва адресатите на акта.

Директиви

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

или

Адресати на настоящата директива са държавите членки в съответствие с Договорите.
(Използва се, когато адресати на директивата не са всички държави членки: например държавите членки, чиято парична единица не е еврото, които не участват в засилено сътрудничество и т.н.)

или

Адресати на настоящата директива са държавите членки, които [например имат вътрешни водни пътища, както е посочено в член 1, параграф 1.]

или

Адресат(и) на настоящата директива е/са [пълно(и) наименование(я) на държавата(ите) членка(и)].

Решения
в решения, чиито адресати са всички държави членки:
Адресати на настоящото решение са държавите членки.

в решения, чиито адресати са определени държави членки:

Адресати на настоящото решение са държавите членки в съответствие с Договорите.

или

Адресат(и) на настоящото решение е/са [пълно(и) наименование(я) на държава(ите) членка(и)].

в решения, чиито адресати са определени дружества:
Адресат на настоящото решение е [пълно наименование и адрес на дружеството].
NB:
Когато адресати са държавите членки, пълните им наименования (вж. точка 7.1.1) се изписват в протоколния ред:
Адресати на настоящото решение са Федерална република Германия, Италианската република и Румъния.
В насоките на Европейската централна банка последният член също посочва адресати:
Адресати на настоящите насоки са всички централни банки от Евросистемата.
Последна актуализация: 5.8.2020 г.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница