ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

2.1. Заглавие

Пълното заглавие на акт съдържа:

указание за вида на акта (регламент, директива и т.н.),
номер (който се състои от абревиатура „ЕС“, „Евратом“, „ЕС, Евратом“ или „ОВППС“, година и пореден номер на акта),
автора на акта (наименование на институцията или органа, приели акта),
датата на приемане на акта (датата на подписване за актовете, приети съвместно от Европейския парламент и от Съвета),
същинското заглавие (кратко описание на предмета на акта),
в актове, които имат два номера — номера, даден от институцията или органа, приели акта (вж. точка 1.2.2 „Двойно номериране“).

Правилата за позоваване и цитиране на заглавията са изложени в точка 3.2.

Ако заглавието на даден акт е изменено или поправено, винаги трябва да се прави позоваване на или да се цитира измененото/поправеното заглавие.

NB:
На заглавната страница на акта формулировката „кодифициран текст“ или „преработен текст“ се изписва под заглавието с малки букви, в получер шрифт и в скоби. Тази формулировка не фигурира в съдържанието на корицата и не се включва при позоваване на съответния акт.
Последна актуализация: 24.7.2018 г.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница