ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

1.3.3. Съдържание

C I — Резолюции, препоръки и становища

В тази рубрика се публикуват:

резолюции (например (незаконодателни) резолюции на Европейския парламент, резолюции на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, резолюции на Съвета, резолюции на Европейския икономически и социален комитет и резолюции на Европейския комитет на регионите),
препоръки (например препоръки на Европейския парламент до Съвета, препоръки на Съвета, препоръки на Комисията, препоръки на Европейската централна банка),
становища, които не е задължително да бъдат поискани (например становища на Съвета, становища на Комисията, становища на Европейската централна банка, становища на Сметната палата, становища на Европейския икономически и социален комитет, становища на Европейския комитет на регионите, становища на Европейския надзорен орган по защита на данните и т.н.).

Във всяка от тези категории документите се подреждат в реда на публикуване (вж. точка 3.4.2).

C II — Съобщения

В тази рубрика се публикуват:

междуинституционални споразумения (включително решенията за изменение на такива споразумения); институциите решават да ги публикуват в серия L или в серия С в зависимост от техния контекст, от обхвата им и ефекта от тях,
съвместни декларации,
съобщения на институциите, органите, службите и агенциите на Европейския съюз (например някои решения на Европейския парламент, съобщения на Съвета, някои решения на Комисията, съобщения на Комисията, общи каталози на сортовете от земеделски растителни видове и от зеленчукови видове, обяснителни бележки към Комбинираната номенклатура (КН), еднакво прилагане на Комбинираната номенклатура, непротивопоставяне на концентрации, за които е постъпило уведомление, предварителни уведомления за концентрации, решения относно държавни помощи, решения на управителни органи, съобщения относно откриване на процедури и т.н.).

Във всяка от тези категории документите се подреждат в реда на публикуване (вж. точка 3.4.2).

C III — Подготвителни актове

В тази рубрика се публикуват:

инициативи на държави членки,
подготвителни актове на институциите, органите, службите и агенциите на Европейския съюз (например законодателни резолюции, позиции и резолюции на Европейския парламент, позиции на Съвета, становища, които задължително трябва да бъдат поискани, и препоръки на Европейската централна банка, становища на Сметната палата, които задължително трябва да бъдат поискани, становища на Европейския икономически и социален комитет, които задължително трябва да бъдат поискани, становища на Европейския комитет на регионите, които задължително трябва да бъдат поискани, и т.н.).

Във всяка от тези категории документите се подреждат в реда на публикуване (вж. точка 3.4.2).

C IV — Информация

В тази рубрика се публикува:

информация от институциите, органите, службите и агенциите на Европейския съюз (например декларации на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, актове на Съвета, решения на Съвета, годишни доклади на Съвета, отчети за приходите и разходите на различните институции и органи, протоколи от заседанията на Европейския парламент, решения на Европейския парламент, решения на Комисията, съобщения на Комисията за назначаване на членове, обменен курс на еврото, резюмета от решения на Европейския съюз относно разрешения за търговия, списъци на съдиите в Съда на Европейския съюз, годишни доклади на Сметната палата, доклади на Сметната палата, информация за лихвения процент, определян от Европейската централна банка, решения на Административната комисия за координация на системите за социална сигурност, актове на службите и агенциите, вътрешни правилници на службите и агенциите и др.),
информация от държавите членки (например информация от държавите членки относно разрешени държавни помощи, информация относно задължения за предоставяне на обществена услуга, резюмета на решения на националните съдилища, оценки на запасите от продукти в ЕС, информация относно различни национални процедури, списъци на продукти и др.),
информация за Европейското икономическо пространство (първо информацията от институциите (Съвместен комитет на ЕИП, Надзорен орган на ЕАСТ, Постоянен комитет на държавите от ЕАСТ) и след това информацията от страните — членки на ЕИП или на ЕАСТ),
информация от трети държави.

Във всяка от тези категории документите се подреждат в реда на публикуване (вж. точка 3.4.2).

C V — Обявления

В тази рубрика се публикуват:

административни процедури (например обявления за конкурси, обяви за свободни работни места, покани за представяне на оферти, покани за изразяване на интерес, покани за участие в търгове, наръчници относно конкурсите на общо основание, списъци на издържалите конкурс и др.),
съдебни производства (съобщения за решенията и определенията на Съда на Европейския съюз, съобщения за решенията на Съда на ЕАСТ),
процедури, свързани с изпълнението на общата търговска политика (известия във връзка с антидъмпингови процедури, предложения за приключване на процедури, известия за откриване на антисубсидийни процедури, известия относно действащи изравнителни мерки и др.),
процедури, свързани с изпълнението на политиката в областта на конкуренцията (държавни помощи, предварителни уведомления за концентрации, позиции на правителствата на държавите членки, потвърждения за получаване на жалби и др.),
други актове (например известия на вниманието на лицата, групите и образуванията, включени в списъци, публикации на заявления, публикации на резюмета на спецификации, обявления за обществени допитвания, обявления за търгове, известия относно искания, отправени от държави членки, и др.).

Във всяка от тези категории документите се подреждат в реда на публикуване (вж. точка 3.4.2).

NB:
Нератифицираните договори, консолидираните текстове на Договорите и поправките на Договорите се публикуват в серия C без рубрика.
Последна актуализация: 5.8.2020 г.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница