ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

1.2.2. Номериране на актовете

Службата за публикации отговаря за номерирането.

Елементи на номера

Номерът на акта се състои от три елемента в следния ред:

абревиатура на областта, изписана в скоби („ЕС“ за Европейския съюз, „Евратом“ за Европейската общност за атомна енергия, „ЕС, Евратом“ за Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, „ОВППС“ за общата външна политика и политика на сигурност),
годината на публикуване, изписана с четири цифри, и
пореден номер на акта за дадена година, определян от една-единствена серия, независимо от областта и вида на акта; номерът се състои от толкова цифри, колкото е необходимо:

(област) ГГГГ/№

Преди 1 януари 2015 г.

Номерирането на актовете варира в зависимост от типа на акта. Това номериране още се употребява в препратките към съответните актове.

Основни принципи
а)
знакът „№“ се използва, когато поредният номер предхожда годината:
Регламент (ЕС) № 16/2010 на Комисията
Решение № 248/2010/ЕС на Европейския парламент и на Съвета

знакът „№“ не се използва, когато годината предхожда поредния номер:

Решение 2010/300/ЕС на Комисията
б)
годината се изписва с четири цифри (преди 1 януари 1999 г. годината се е изписвала с две цифри):
Регламент (ЕО) № 23/1999 на Комисията
Решение 2010/294/ЕС на Съвета
Регламент (ЕО) № 2820/98 на Съвета
NB:

Абревиатурите за областта са се променяли при приемането на нови договори и при изменянето на съществуващите Договори:

преди 1 ноември 1993 г. се използват абревиатурите „ЕИО“, „ЕОВС“, „Евратом“,
от 1 ноември 1993 г. (датата на влизане в сила на Договора от Маастрихт) абревиатурата „ЕИО“ се заменя с „ЕО“ и се добавят абревиатурите „ПВР“ (правосъдие и вътрешни работи), „ОВППС“ (обща външна политика и политика на сигурност) и „КДЧ“ (конвенции, подписани между държавите членки),
на 24 юли 2002 г. престава да се прилага Договорът за ЕОВС и съответно абревиатурата „ЕОВС“ вече не се използва,
от 1 декември 2009 г. с влизането в сила на Договора от Лисабон абревиатурата „ЕС“ заменя абревиатурата „ЕО“. Що се отнася до абревиатурите, въведени с влизането в сила на Договора за Европейския съюз, от тях продължава да се използва само „ОВППС“, а „ПВР“ и „КДЧ“ са премахнати.
Номериране

Поредните номера на актовете се определят от няколко едновременно съществуващи серии и редът на елементите зависи от вида на акта:

Регламенти

Номерата на тези регламенти изглеждат по следния начин: абревиатура (в скоби), пореден номер и година:

Регламент (ЕС) № 641/2010

Номерирането на регламентите се е променяло неколкократно:

от 1952 г. до 31 декември 1962 г.:
Регламент № 17
от 1 януари 1963 г. до 31 декември 1967 г. (в номера на акта се добавят абревиатурата и годината):
Регламент № 1009/67/ЕИО
от 1 януари 1968 г. (мястото на абревиатурата се променя):
Регламент (ЕИО) № 1470/68
Директиви

Номерата на директивите се състоят от година, пореден номер и абревиатура:

Директива 2010/24/ЕС на Съвета

От 1 януари 1992 г. до 31 декември 2014 г. номерирането на директивите се извършва от Генералния секретариат на Съвета при тяхното приемане.

Някои по-стари директиви съдържат пореден номер (означен с числително редно) в заглавието:

Първа директива 73/239/ЕИО на Съвета
Решения

Номерата на решенията, публикувани в рубрика L І, се състоят от пореден номер, година и абревиатура:

Решение № 477/2010/ЕС на Европейския парламент и на Съвета

На решенията, приети в съответствие със законодателна процедура, се дават номера от същата серия, както на регламентите (Решение № 477/2010/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕС) № 478/2010 на Комисията, Регламент (ЕС) № 479/2010 на Комисията и т.н.).

Номерата на решенията, публикувани в рубрика L ІI, се състоят от година, пореден номер и абревиатура:

Решение 2010/294/ЕС на Съвета
Бюджети

Актовете за окончателно приемане на общия бюджет и коригиращите бюджети имат номер в съдържанието на корицата и на заглавната страница на акта (например 2010/117/ЕС, Евратом), но той не се цитира при позоваване на акта.

Двойно номериране

Някои актове имат два номера:

номер, даден от Службата за публикации (например (ЕС) 2015/299), и
номер, даден от съответния автор (например ЕЦБ/2015/5, ATALANTA/4/2015 и т.н.).

В актовете и инструментите на Европейската централна банка и в решенията на Комитета по политика и сигурност номерът, даден от автора, се посочва в скоби в края на заглавието:

Решение (ЕС) 2015/299 на Европейската централна банка […] (ЕЦБ/2015/5)
Решение (ОВППС) 2015/711 на Комитета по политика и сигурност […] (ATALANTA/4/2015)

За определени актове номерът, даден от Службата за публикации, не съдържа област и се посочва в квадратни скоби в края на заглавието. Такива актове са: решенията на съветите и комитетите, които са създадени с международни споразумения, актовете относно Европейското икономическо пространство (ЕИП) или Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) и правилата на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН):

Решение № 1/2015 на Комитета на посланиците АКТБ—ЕС […] [2015/1909]
Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 159/2014 […] [2015/94]
Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 226/17/COL […] [2018/564]
Правило № 78 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) […] [2015/145]
Преди 1 януари 2015 г.

Актовете относно Европейското икономическо пространство (ЕИП) или Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) и правилата на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) имат само номер, даден им от автора.

Неномерирани актове или текстове

Някои актове или текстове нямат номер, като например:

международните споразумения (вж. точка 1.2.3(b) „L ІІ — Незаконодателни актове“), приложени към дадено решение,
информацията за влизането в сила на международните споразумения (това е единствената информация, публикувана в серия L),
поправките.
Последна актуализация: 5.10.2020 г.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница