ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

1.2. Серия L

1.2.1. Подреждане на актовете

Редът и заглавията на рубриките и подрубриките са посочени в списъка по-долу (вж. също EUR-LexPDF и Visual guide — Official Journal typographical rulesPDF).

Официален вестник — серия L
L I — Законодателни актове
Регламенти
Директиви
Решения
Бюджети
L II — Незаконодателни актове
Международни споразумения
Регламенти
Директиви
Решения
Препоръки
Насоки
Вътрешни и процедурни правилници
Актове, приети от органите, създадени с международни споразумения
Междуинституционални споразумения
L III — Други актове
Европейско икономическо пространство
L IV — Актове, приети преди 1 декември 2009 г. по силата на Договора за ЕО, Договора за ЕС и Договора за Евратом
NB:
Редът, в който авторите на актовете са посочени във всяка подрубрика („Регламенти“, „Директиви“ и т.н.), е описан в точка 3.4.2.
В рубрика L ІІ, подрубрики „Регламенти“, „Директиви“ и „Решения“ актовете се подреждат в горепосочения ред и по съответните автори в следната последователност: 1. актове, пряко основани на Договора; 2. делегирани актове; 3. актове за изпълнение (за примери вж. „Отличителни елементи на регламентите, директивите и решенията“ в обобщените таблици).

Рубрики

Актовете, които се публикуват в Официален вестник серия L, са подредени в следните рубрики:

L I — Законодателни актове

Тази рубрика съдържа законодателни актове по смисъла на Договора за функционирането на Европейския съюз, тоест регламенти, директиви и решения, които са приети:

или в съответствие с обикновената законодателна процедура (приети съвместно от Европейския парламент и от Съвета),
или в съответствие със специална законодателна процедура (приети от Съвета с участието на Европейския парламент или от Европейския парламент с участието на Съвета).

В рубрика L І се публикува и общият бюджет на Европейския съюз (както и свързаните с него коригиращи бюджети), тъй като той се приема в съответствие със специална законодателна процедура.

NB:
Преди 1 декември 2009 г. общият бюджет на Европейския съюз се публикуваше в рубрика L ІІ под заглавието „Окончателно приемане на общия бюджет на Европейския съюз“. Освен това отчетите за приходите и разходите на агенциите също се публикуваха в серия L. Тези отчети вече се публикуват в серия С.
L II — Незаконодателни актове

Тази рубрика съдържа незаконодателни актове по смисъла на Договора за функционирането на Европейския съюз, тоест регламенти, директиви и решения, които не са приети в съответствие със законодателните процедури (делегирани актове (член 290), актове за изпълнение (член 291) и актове, пряко основани на Договорите (актове, свързани с международни споразумения, решения ОВППС и др.), както и други актове (насоки на ЕЦБ, препоръки и т.н.).

L III — Други актове

В тази рубрика се публикуват други актове, като например актовете, свързани с Европейското икономическо пространство.

L IV — Актове, приети преди 1 декември 2009 г. по силата на Договора за ЕО, Договора за ЕС и Договора за Евратом

В тази временна рубрика (вече не съществува) се публикуваха временно актовете, приети преди 1 декември 2009 г. по силата на Договора за ЕО, Договора за ЕС и Договора за Евратом.

Подреждане

Актовете се подреждат във всяка рубрика по два критерия:

а)
в зависимост от вида им (регламенти, директиви, решения и т.н.);
б)
и след това, ако е необходимо, в реда на публикуване (вж. точка 3.4.2 ): Европейски парламент, Европейски съвет, Европейски парламент и Съвет, Съвет, Европейска комисия, Съд на Европейския съюз, Европейска централна банка, Сметна палата и т.н.
Последна актуализация: 23.9.2019 г.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница