ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

1. Структура на Официален вестник

1.1. Основна структура

Официален вестник на Европейския съюз се състои от три серии:

серия L: Законодателство,
серия C: Информация и известия,
серия S: Притурка към Официален вестник на Европейския съюз.

Серии L и С се публикуват ежедневно (от понеделник до петък, а при спешни случаи и в събота, неделя и на официални празници).

Освен това се публикуват специални броеве съобразно обема, неотложността и значимостта на текстовете.

Серия L

Серия L съдържа следните рубрики:

законодателни актове (L I),
незаконодателни актове (L II),
други актове (L III),
актове, приети преди 1 декември 2009 г. по силата на Договора за ЕО, Договора за ЕС и Договора за Евратом (L IV) (временна рубрика, вече не съществува),
поправки.

Вж. също точка 1.2 „Серия L“.

Освен сериите L се публикува и серия L … I за спешни актове.

Серия C

Серия C съдържа следните рубрики:

резолюции, препоръки и становища (C I),
съобщения (C II),
подготвителни актове (C III),
информация (C IV),
обявления (C V),
поправки.

Вж. също точка 1.3 „Серия C“.

Серия C се допълва от серии C … A, C … E (престава да съществува от 1 април 2014 г.) и  C … I. Многоточието показва номера на изданието на ежедневната серия C от същия ден:

Серия C … A (A = приложение)
В тази серия се публикуват обяви за конкурси, свободни работни места и общи каталози (сортове от земеделски растителни видове и т.н.).
Серия C … E (E = електронен)
Тази серия беше публикувана само в електронен формат и съдържаше текстове, като позиции на Съвета в рамките на обикновената законодателна процедура или протоколи от заседания и други текстове, приети от Европейския парламент. Те са достъпни на сайта EUR-Lex (и на ежемесечното DVD, издавано тогава).
Серии C … I (I = единичен, изолиран).
ОВ C 137, 27.5.2010 г.
ОВ C 137 A, 27.5.2010 г.
ОВ C 137 E, 27.5.2010 г.
ОВ C 119 I, 5.4.2018 г.

Тъй като в серия C се публикуват множество различни актове, формите (начините на типографско оформление) са по-разнообразни, отколкото в серия L, но правилата за съставяне са еднакви и за двете серии.

Серия S

В серия S (S = притурка) се публикуват обявления за представяне на оферти за обществени поръчки, както и информация от Европейския фонд за развитие и другите институции, органи, служби и агенции. Тази серия е достъпна в интернет (базата данни TED) и на DVD.

Последна актуализация: 1.8.2018 г.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница