ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

Преамбюл

История

1952 г.

След влизането в сила на Договора за EОВС се създава официален вестник за публикуване на известия, решения и др.
Официален вестник излиза за пръв път на 30 декември.
От 1952 г. до 19 април 1958 г. той се нарича Официален вестник на Европейската общност за въглища и стомана, а официалните езици, на които се публикува, са италиански, немски, нидерландски и френски.

1958 г.

След влизането в сила на Договора за ЕИО и Договора за Евратом заглавието на Официален вестник се променя на Официален вестник на Европейските общности. Първият брой с новото заглавие е публикуван на 20 април.

1968 г.

През януари са създадени серии L (Законодателство) и C (Информация и известия).
Първият брой от серия L е публикуван на 3 януари.
Първият брой от серия C е публикуван на 12 януари.

1978 г.

Създадена е серия S (Притурка към Официален вестник на Европейските общности), в която се публикуват обявления за обществени поръчки. Първият брой от серия S е публикуван на 7 януари.
Обявленията за представяне на оферти и известията на Европейския фонд за развитие преди са били публикувани съответно в серия L (до края на 1974 г.) и в серия C (до края на 1977 г.).

1981 г.

Базата данни CELEX (Communitatis Europaeae Lex) — автоматизирана междуинституционална многоезикова документационна система за общностно право — става общественодостъпна.
Разпространявана чрез Комисията, CELEX е достъпна в интернет и на магнитни носители.

1986 г.

Серия S става достъпна и в електронен формат (базата данни TED — Тenders Electronic Daily).

1987 г.

Серии L и C стават достъпни и на микрофилм.

1991 г.

През януари е създадена серия С … А.

1992 г.

През октомври Службата за публикации поема от Комисията управлението на CELEX.

1997 г.

Серия S се предлага и на CD-ROM.

1998 г.

Серии L и C стават достъпни на сайта EUR-Lex в интернет.
След 1 юли серия S вече не се публикува на хартия, а само на CD-ROM и в интернет (базата данни ТED).

1999 г.

От 31 август новата серия C … E се публикува в електронен формат.

2001 г.

Серии L и C стават достъпни на CD-ROM.

2002 г.

От 1 януари достъпът до EUR-Lex става безплатен.

2003 г.

След 1 февруари Официален вестник е преименуван на Официален вестник на Европейския съюз по силата на Договора от Ница.

2004 г.

От 1 май вследствие на разширяването Официален вестник се публикува на 20 езика. Съгласно Регламент (ЕО) № 930/2004 на Съвета се прави дерогация за малтийското издание на Официален вестник — за срок от три години (от 1.5.2004 г. до 30.4.2007 г.) институциите се задължават да публикуват на малтийски език само актовете, приети съвместно от Европейския парламент и от Съвета.
Цветната ивица на корицата на Официален вестник е премахната от 1 май, а изданията на различните езици се идентифицират по ISO кода, изписан на корицата.
От 1 май базите данни CELEX и EUR-Lex стават достъпни на 20 езика.
Последното издание на хартиен носител на Указател на действащото законодателство на Общността e публикувано през юли. След това съдържанието на указателя е включено в EUR-Lex.
На 1 ноември базите данни EUR-Lex и CELEX се обединяват, а от 31 декември CELEX вече не се актуализира.

2007 г.

От 1 януари Официален вестник се публикува на 23 езика вследствие на присъединяването на България и Румъния и на решението да се публикува вторичното законодателство на ирландски език. Съгласно Регламент (ЕО) № 920/2005 на Съвета за изданието на Официален вестник на ирландски се прави същата дерогация, както за малтийското издание — за срок от пет години (от 1.1.2007 г. до 31.12.2011 г.) институциите се задължават да публикуват на ирландски език само актовете, приети съвместно от Европейския парламент и от Съвета.
От 1 януари Официален вестник има нова структура за подреждане на актовете.

2009 г.

След влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г. в Официален вестник e добавена временна рубрика L ІV, в която се публикуват актовете, приети след 1 декември 2009 г. по силата на Договора за Европейския съюз, Договора за функционирането на Европейския съюз и Договора за Евратом (тази рубрика е премахната след 31.12.2009 г.).

2010 г.

От 1 януари Официален вестник има нова структура за подреждане на актовете, която отразява промените, въведени с Договора от Лисабон.

2012 г.

С Регламент (ЕС) № 1257/2010 на Съвета срокът на дерогацията за ирландския език от 2007 г. е удължен за още 5 години (от 1.1.2012 г. до 31.12.2016 г.).

2013 г.

От 1 юли Официален вестник се публикува на 24 езика вследствие на присъединяването на Хърватия.

2014 г.

От 1 април спира публикуването на серия C … E.

2016 г.

На 1 януари се създават серии L … І и C … І.
През март в портала EUR-Lex е представен европейският идентификатор на законодателството (ELI).

2017 г.

Срокът на дерогацията за ирландския език отново е удължен с Регламент (ЕС, Евратом) 2015/2264 на Съвета, но нейният обхват постепенно трябва да бъде намаляван с оглед на премахването ѝ до 31 декември 2021 г.

2022 г.

Дерогацията за ирландския език престана да се прилага от 1 януари 2022 г.

Авторски служби на институциите, органите, службите и агенциите

Списък на различните наименования на институциите, органите, службите и агенциите е даден в точка 9.5.

Европейски парламент (Брюксел, Люксембург, Страсбург)

За изпращането на текстовете за публикуване в Официален вестник отговарят различни отдели.

Европейски съвет (Брюксел)

Текстовете се изпращат от Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз.

Съвет на Европейския съюз (Брюксел)

Текстовете се изпращат от Генералния секретариат.

Европейска комисия (Брюксел, Люксембург)

Всяко искане за публикуване в Официален вестник на текстове на Комисията се отправя чрез генералния секретариат, независимо дали става въпрос за правни актове с обвързващ характер (серия L), предложения на Комисията, информация и известия (серия C) или обявления за обществени поръчки или обявления на Европейския фонд за развитие (серия S).

Съд на Европейския съюз (Люксембург)

Текстовете се изпращат от секретариата на Съда.

Европейска централна банка (Франкфурт на Майн)

Текстовете се изпращат от генерална дирекция „Секретариат и езикови услуги“ или от генерална дирекция „Правни услуги“.

Европейска сметна палата (Люксембург)

Текстовете се изпращат от отдел „Комуникация и доклади“.

Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (Брюксел)

Текстовете се изпращат от Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз.

Европейски икономически и социален комитет (Брюксел)

Текстовете се изпращат чрез отдел „Административно обслужване“.

Европейски комитет на регионите (Брюксел)

Текстовете се изпращат чрез отдел „Административно обслужване“.

Европейска инвестиционна банка (Люксембург)

Текстовете се предоставят от съответните автори.

Европейски омбудсман (Страсбург) и Европейски надзорен орган по защита на данните (Брюксел)

Текстовете се предоставят от съответните автори.

Служби и агенции

Списъкът на службите и агенциите е даден в точки 9.5.3—9.5.6.

Многоезичен списък на институциите, органите, службите и агенциите е даден в приложение А9.

LegisWrite

LegisWrite е компютърна програма за създаване, проверка и междуинституционален обмен на официални документи, независимо дали са от правно естество. Тази програма стандартизира структурата и оформлението на текстовете.

Повече информация относно LegisWrite може да бъде получена на сайта GoPro (Guide to procedures), който е достъпен за служителите на Комисията на адрес: https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/REGISTRY/Legiswrite (EN) (*).

Библиография

Основните източници, използвани за справка по текстовете, които се публикуват в Официален вестник, са:

а)
за правопис и въпроси от езиково естество, вж. точка 11;
б)
по въпроси, свързани със законодателната техника:
в)
за абревиатури/акроними и съкращения:
IATE (терминологична база данни за събиране, разпространение и съвместно управление на терминологията между институциите, органите, службите и агенциите на Европейския съюз);
г)
за справка относно заглавията и текстовете на актовете, техните последни изменения и др.:
EUR-Lex (осигурява пряк свободен достъп до правото на Европейския съюз. Може да се правят справки в Официален вестник, а също така в Договорите, законодателството, съдебната практика и подготвителните актове);
д)
за ревизия на първи коректури преди публикуване в Официален вестник (правила за оформяне на текста, типографски инструкции и т.н.):

Освен това някои издания на Официален вестник служат като постоянни източници за справка в области като селско стопанство, рибарство, търговски споразумения, Комбинираната номенклатура, споразумения с трети страни и т.н.

(*)
Вътрешна връзка/работен документ за служителите в европейските институции.
Последна актуализация: 25.1.2022 г.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница