ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

Предговор

За Европейския съюз разпространяването на информация на всички езици представлява приоритет и задължение от жизненоважно значение.

Обхватът и сложността на произтичащата от това задача остават напълно непознати за хората; при все това, поради непрекъснато нарастващото количество и многоезичния характер на документацията, която трябва да бъде разпространявана, тази задача може да се изпълнява ден след ден единствено чрез непрекъснато усъвършенстване на използваните техники и постоянни усилия, насочени към рационализиране.

Междуинституционалното ръководство за изготвяне на публикациите се вписва в тази перспектива. Тази публикация, представляваща продължение на процеса, започнал през 1993 г. с Вадемекум за издателя, е плод на продължителни консултации, в които участват активно всички институции на Европейския съюз. Да се осъществи езикова стандартизация на толкова голям брой езици изглеждаше непостижимо. И все пак това изключително начинание се увенча с категоричен успех, тъй като двадесет и четирите версии са на разположение на уебсайта на Ръководството (https://publications.europa.eu/code/).

Двадесет и четири езикови общности съумяха да установят обща схема за работа, като по този начин гарантират стабилността на образа, който институциите на Европейския съюз искат да изградят у гражданите. Това ръководство — в качеството си на обединяващ фактор за различните езикови групи, но също така и за институциите, за децентрализираните органи и структури, чийто брой нарасна през последните години — показва, че многоезичието не е непременно източник на несходства. Европа желае да откликне на всички и чрез този инструмент успя да обедини езиковите си ресурси, за да превърне привидната разнородност във фактор за несравнимо единство между всички онези, които са призвани да участват в подготовката на текстовете на Европейския съюз.

Заключенията на междуинституционалния комитет „Ръководство за изготвяне на публикациите“ следва да се прилагат във всички институции, органи и структури на Европейския съюз, а Службата за публикации трябва да следи за тяхното изпълнение. Спазването на залегналите в Ръководството правила означава да се съхранява образът на една решена да служи на гражданите Европа: тя им служи на техния роден език, като същевременно следи за спазване на хармонията и единството на отправеното до всички послание.

Мартин РАЙШЕРТС
(Martine REICHERTS)

Генерален директор
на Службата за публикации

NB:
Оригиналният текст на този предговор е публикуван на френски език.
Последна актуализация: 1.7.2013 г.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница