Publications Office of the EU (OP Portal)

Правна информация

Информацията на този сайт подлежи на отказ от отговорност, авторски права и правила за защита на личните данни.

Отказ от отговорност 

Службата за публикации поддържа този уебсайт с цел подобряване на публичния достъп до информация за правото, публикациите и политиките на ЕС. Стремим се да поддържаме информацията на сайта актуална и точна. Ако ни бъдат посочени грешки, ще се постараем да ги отстраним.

Въпреки това Службата за публикации не носи никаква отговорност по отношение на информацията на този сайт.

Настоящата информация:

  • е само от общ характер и не се отнася до конкретното положение на дадено физическо или юридическо лице;
  • не винаги е изчерпателна, пълна, точна или актуална;
  • понякога е свързана с външни сайтове, върху които Службата за публикации няма никакъв контрол и за които не носи отговорност;
  • не представлява професионален или правен съвет – ако се нуждаете от такъв, винаги се консултирайте със съответния професионалист.

Моля, имайте предвид, че не може да се гарантира, че публикуваните онлайн документи са точно копие на официално приетите текстове. Единствено Официален вестник на Европейския съюз (неговата печатна версия или, от 1 юли 2013 г., неговото електронно издание на уебсайта EUR-Lex) e автентичен и има правна сила.

Нашата цел е да сведем до минимум проблемите в работата на сайта, причинени от технически грешки. Въпреки това някои данни или информация на нашия сайт може да са създадени или структурирани във файлове или формати, податливи на грешки, и не можем да гарантираме, че нашите услуги няма да бъдат прекъснати или засегнати по друг начин от подобни проблеми. Службата за публикации не носи отговорност за подобни проблеми, възникнали при използване на този сайт или свързани с него външни сайтове.

Настоящият отказ от отговорност няма за цел да ограничи отговорността на Службата за публикации в нарушение на разпоредбите на действащото национално право, нито да я освободи от отговорност в случаи, когато според това право подобно освобождаване не е разрешено.