ЗАЩИТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

В настоящата декларация за поверителност се предоставя информация относно обработката и защитата на личните ви данни.

Операция по обработване: Операции във връзка с авторско право

Администратор на лични данни: Служба за публикации на Европейския съюз, отдел D.2 „Договори и авторско право“

Референтен номер: DPR-EC-00838

Съдържание

 1. Въведение
 2. Защо събираме, съхраняваме и обработваме вашите данни?
 3. На какво правно основание обработваме личните ви данни
 4. Какви лични данни събираме?
 5. На кого се разкриват данните?
 6. Колко дълго се съхраняват вашите данни?
 7. Как можете да получите достъп до вашите данни, да проверите тяхната точност или да ги коригирате?
 8. Какво правим, за да предотвратим злоупотреба или неразрешен достъп?
 9. С кого да се свържете, ако имате въпроси или оплаквания?

Въведение

Европейската комисия (наричана по-долу „Комисията“) е поела ангажимент да защитава вашите лични данни и да зачита неприкосновеността на личния ви живот. Комисията събира и впоследствие обработва лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни (и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001).

В настоящата декларация за поверителност се обяснява причината за обработването на личните ви данни, начинът, по който събираме, обработваме и гарантираме защитата на всички предоставени лични данни, как се използва информацията и какви са правата ви във връзка с личните ви данни. В нея се посочват и координатите за връзка с отговорния администратор на лични данни, пред когото можете да упражните правата си, длъжностното лице за защита на данните и Европейския надзорен орган по защита на данните.

Информацията във връзка с операцията по обработване „Операции във връзка с авторско право“, извършвана от отдел D.2 „Договори и авторско право“ на Службата за публикации на Европейския съюз, е представена по-долу.

Защо и как обработваме личните ви данни?

Цел на операцията по обработване: Отдел D.2 „Договори и авторско право“ на Службата за публикации събира и използва вашата лична информация, за да a) ви предостави, в качеството ви на служители на институции, органи и агенции на ЕС, съвети по въпроси, свързани с авторско право в рамките на вашите редакционни проекти; и/или б) управлява авторски права на ЕС с цел улесняване на повторното използване на публични документи на ЕС от граждани, предприятия и други органи, което включва предоставяне на лицензи.

Личните ви данни няма да бъдат използвани за автоматизирано вземане на решения, нито за профилиране.

На какво правно основание обработваме личните ви данни

Обработваме вашите лични данни, тъй като:

- обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официално правомощие, което е предоставено на институцията или органа на Съюза;

- обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо нас;

както и

- вие като субект на данните сте дали съгласието си за обработването на вашите лични данни за една или повече конкретни цели.

Допълнителни правни основания за обработването:

 • Директива 2006/116/EО на Европейския парламент и Съвета от 12 декември 2006 година за срока за закрила на авторското право и някои сродни права
 • Решение 2009/496/ЕО, Евратом на Европейския парламент, на Съвета, на Комисията, на Съда, на Европейските общности, на Сметната палата, на Европейския икономически и социален комитет и на Комитета на регионите от 26 юни 2009 г. относно организацията и функционирането на Службата за публикации на Европейския съюз

Какви лични данни събираме и обработваме?

За извършването на операцията по обработване отдел D.2 „Договори и авторско право“ на Службата за публикации събира следните категории лични данни:

Собствено име, фамилно име, електронен адрес и държава на заявителя; име на организацията или предприятието.

Предоставянето на лични данни е задължително за обработването на вашето искане.

Колко дълго съхраняваме вашите лични данни?

Отдел D.2, „Договори и авторско право“ на Службата за публикации съхранява вашите лични данни за времето, необходимо за изпълнение на целите на събирането. След това данните ви се архивират за периода на съответното авторско право, който е максимум 70 години.

Как съхраняваме и гарантираме защитата на личните ви данни?

Всички лични данни в електронен формат (електронни писма, документи, бази данни, качени групи от данни и т.н.) се съхраняват на сървърите на Европейската комисия. Всички операции по обработване се извършват съгласно Решение (ЕС, Евратом) 2017/46 на Комисията от 10 януари 2017 г. относно сигурността на комуникационните и информационните системи в Европейската комисия.

За да защити вашите лични данни, Комисията е въвела редица технически и организационни мерки. Техническите мерки включват подходящи действия по отношение на сигурността онлайн и рисковете от загуба на данни, промяна на данни или неправомерен достъп, като се отчитат рисковете, свързани с обработването и естеството на обработваните лични данни. Организационните мерки включват предоставяне на достъп до личните данни единствено на оправомощени лица със законна необходимост да бъдат осведомени за целите на операцията по обработване.

Кой има достъп до вашите лични данни и на кого се предоставят те?

Достъп до вашите лични данни се предоставя на служителите на Комисията, отговарящи за извършването на операцията по обработване, и на упълномощени служители въз основа на принципа „необходимост да се знае“. Тези служители работят при спазване на законоустановените изисквания, а при необходимост — и на допълнителни споразумения за поверителност.

Какви са правата ви и как можете да ги упражните?

Като „субект на данни“ вие имате конкретни права по смисъла на глава III (членове 14 – 25) от Регламент (ЕС) 2018/1725, по-специално право на достъп, коригиране или заличаване на вашите лични данни и право на ограничаване на обработването на данните. Когато е приложимо, имате право да направите възражение срещу обработването или право на преносимост на данните.

Имате право да възразите срещу обработването на вашите лични данни, което се извършва законно в съответствие с член 5, параграф 1, буква а).

Вие сте дали съгласието си да предоставите личните си данни на отдел D.2 „Договори и авторско право“ на Службата за публикации за целите на настоящата операция по обработване. Можете да оттеглите своето съгласие по всяко време, като уведомите администратора на лични данни. Оттеглянето на вашето съгласие няма да засегне законосъобразността на извършеното преди това обработване на данните.

Можете да упражните правата си, като се свържете с администратора на лични данни, а в случай на конфликт – с длъжностното лице за защита на данните. Ако е необходимо, можете да се обърнете и към Европейския надзорен орган по защита на данните. Техните координати за връзка са посочени в точка 9 по-долу.

Ако желаете да упражните правата си в контекста на една или няколко специфични операции по обработване, моля, посочете ги във вашето искане (т.е. техния референтен номер в съответствие с посоченото в точка 10 по-долу).

Координати за връзка

 • Администратор на лични данни

Ако желаете да упражните правата си съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725 , ако имате коментари, въпроси или притеснения или ако желаете да подадете жалба във връзка със събирането и използването на вашите лични данни, моля, не се колебайте да се свържете с администратора на лични данни, отдел D.2 „Договори и авторско право“ на Службата за публикации на адрес info@publications.europa.eu.

 • Длъжностно лице за защита на данните (ДЛЗД) на Комисията

Можете да се свържете с длъжностното лице за защита на данните на адрес DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu по въпроси, свързани с обработването на вашите лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725.

 • Европейски надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД)

Имате право да се обърнете към Европейския надзорен орган по защита на данните (т.е. можете да подадете жалба) на адрес edps@edps.europa.eu, ако смятате, че вашите права съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725 са нарушени в резултат на обработването на личните ви данни от администратора на лични данни.

Къде можете да намерите по-подробна информация?

Длъжностното лице за защита на данните (ДЛЗД) на Комисията публикува регистър на всички операции по обработване на лични данни от страна на Комисията, които са документирани и за които ДЛЗД е уведомено. За достъп до регистъра използвайте следния адрес: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Настоящата операция по обработване е включена в публичния регистър на ДЛЗД под следния референтен номер: DPR-EC-00838.