Úrad pre publikácie – logá

Tretie strany môžu používať logá Úradu pre publikácie len pod podmienkou, že:

— pred ich použitím požiadali o povolenie a to im bolo udelené;

— je nepravdepodobné, že by mohlo dôjsť k zámene používateľa log s Úradom pre publikácie;

— logá sa nepoužijú v súvislosti s cieľmi alebo činnosťami, ktoré sú nezlučiteľné s cieľmi a zásadami Európskej únie;

— logá nie sú použité na implikovanie alebo naznačovanie schválenia alebo podpory cieľov a činností používateľa log zo strany Úradu pre publikácie.

Žiadosti o povolenie na používanie log Úradu pre publikácie posielajte na túto e-mailovú adresu: op-info-copyright@publications.europa.eu.

 

Logá portálu Právo a publikácie EÚ

 
 

Logá portálu EUR-Lex

 
 

Logá portálu EU Bookshop

 
 

Logá portálu TED

 
 

Logá portálu EU Whoiswho