Čo robíme

Úrad pre publikácie vydáva Úradný vestník Európskej únie v 23 úradných jazykoch EÚ

Úrad pre publikácie vydáva Úradný vestník Európskej únie v 23 úradných jazykoch EÚ (v 24 jazykoch, ak sa vyžaduje írčina).

Od 1. júla 2013 je autentická a právne záväzná elektronická verzia úradného vestníka [nariadenie (EÚ) č. 216/2013].

Každý rok Úrad pre publikácie vydáva množstvo publikácií v kontexte politík a komunikačných činností inštitúcií a iných orgánov EÚ a sprístupňuje ich v papierovej alebo elektronickej forme.

Každý rok Úrad pre publikácie vydáva množstvo publikácií v kontexte politík a komunikačných činností inštitúcií a iných orgánov EÚ a sprístupňuje ich v papierovej alebo elektronickej forme.

Online služby

Úrad pre publikácie spravuje rôzne webové sídla, ktoré ponúkajú európskym občanom špecifické služby:

 • EUR-Lex

  EUR-Lex poskytuje bezplatný prístup k právu Európskej únie v 23 úradných jazykoch EÚ (v 24 jazykoch, ak sa vyžaduje írčina). Umožňuje tiež sledovanie legislatívnych postupov. Databáza sa aktualizuje denne a obsahuje viac ako 3 milióny položiek, pričom niektoré z nich pochádzajú už z roku 1951.  

  V tomto krátkom videu sa vysvetľuje, čo je Eur-Lex a na čo slúži. Video je v angličtine s titulkami v 24 jazykoch EÚ.

 • EU Bookshop

  EU Bookshop je online knižnica a kníhkupectvo s publikáciami inštitúcií a iných orgánov Európskej únie.  

 • Portál pre voľné údaje Európskej únie

  Portál pre voľné údaje Európskej únie je jednotné miesto prístupu k údajom inštitúcií a iných orgánov Európskej únie.

 • TED

  Ted (Tenders Electronic Daily) je online verzia „Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie“ venovaná európskemu verejnému obstarávaniu. Na týchto stránkach je denne k dispozícii približne 1 700 oznámení o verejnom obstarávaní.

 • EU Whoiswho

  EU Whoiswho je oficiálny adresár Európskej únie. Uvádza kontaktné adresy všetkých inštitúcií a iných orgánov EÚ.

 • CORDIS

  CORDIS (Informačná služba Spoločenstva pre výskum a vývoj) je hlavný verejný archív a portál Európskej komisie, ktorý slúži na šírenie informácií o všetkých výskumných projektoch financovaných EÚ a ich výsledkoch v najširšom zmysle.

Nástroje a príručky

 • Medziinštitucionálna príručka úpravy dokumentov obsahuje štylistické pravidlá a zásady, ktorými sa musia riadiť všetky inštitúcie a orgány EÚ. Existuje v 24 úradných jazykoch EÚ (chorvátske znenie je v návrhu).

 • Eurovoc je viacjazyčný, multidisciplinárny tezaurus pokrývajúci činnosti EÚ a najmä Európskeho parlamentu. Obsahuje pojmy v 23 úradných jazykoch EÚ a v srbčine.

 • Register metaúdajov (MDR) obsahuje definície metaúdajov, kontrolované slovníky (zoznamy orgánov) a iné referenčné údaje na účely konzultácie, overovania a opakovaného použitia vo formáte čitateľnom pre človeka aj pre stroje.

Výročné správy o činnosti

Výročná správa o činnosti 2015: AAR 2015 pdf - 506 KB [772 KB] - Príloha 1 excel - 100KB [103 KB] - Príloha 2 excel - 73KB [66.5 KB] - Príloha 3 excel - 96KB [97.5 KB]

Výročná správa o činnosti 2014: AAR 2014 pdf - 506 KB [953 KB] - Príloha 1 excel - 100KB [100 KB] - Príloha 2 excel - 73KB [73 KB] - Príloha 3 excel - 96KB [96 KB]

Výročná správa o činnosti 2013: AAR 2013 pdf - 506 KB [506 KB] - Prílohy pdf - 348 KB [348 KB]