03/Volumul 41

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

112


32002R0411


L 062/27

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 411/2002 AL COMISIEI

din 4 martie 2002

de adaptare a Regulamentului (CE) nr. 3072/95 al Consiliului în ceea ce privește codurile din Nomenclatura Combinată pentru anumite produse derivate din orez

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 234/79 al Consiliului din 5 februarie 1979 privind procedura de adaptare a nomenclaturii Tarifului Vamal Comun utilizate pentru produsele agricole (1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 3290/94 (2), în special articolul 2 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 2031/2001 al Comisiei din 6 august 2001 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (3) a prevăzut modificări ale Nomenclaturii Combinate, în special pentru crupele și grișurile de orez și aglomeratele sub formă de pelete de orez.

(2)

În consecință, trebuie adaptat tabelul de la articolul 1 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 3072/95 al Consiliului din 22 decembrie 1995 privind organizarea comună a piețelor în sectorul orezului (4), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1987/2001 (5).

(3)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a cerealelor,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În tabelul de la articolul 1 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 3072/95, textul:

„1103 14 00

Crupe și grișuri de orez

1103 29 50

Aglomerate sub formă de pelete de orez”

se înlocuiește cu următorul text:

„1103 19 50

Crupe și grișuri de orez

1103 20 50

Aglomerate sub formă de pelete de orez”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 martie 2002.

Pentru Comisie

Franz FISCHLER

Membru al Comisiei


(1)  JO L 34, 9.2.1979, p. 2.

(2)  JO L 349, 31.12.1994, p. 105.

(3)  JO L 279, 23.10.2001, p. 1.

(4)  JO L 329, 30.12.1995, p. 18.

(5)  JO L 271, 12.10.2001, p. 5.