25.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 392/18


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag M.7829 — Transgourmet/C+C Pfeiffer/Top-Team Zentraleinkauf)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

(2015/C 392/11)

1.

Den 18. november 2015 modtog Europa-Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved Transgourmet Holding AG (»Transgourmet«, Schweiz) gennem opkøb af aktier erhverver kontrol, jf. fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b), over hele C+C Pfeiffer GmbH (»C+C Pfeiffer«, Østrig) og fælles kontrol over Top-Team Zentraleinkauf GmbH (»Top-Team«, Østrig).

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

—   Transgourmet: engrossalg af madvarer fra selvbetjeningsbutikker og pr. postordre

—   C+C Pfeiffer: engrossalg af madvarer fra selvbetjeningsbutikker og pr. postordre, engrossalg af drikkevarer pr. postordre og detailsalg af drikkevarer

—   Top-Team: levering af indkøbs- og distributionstjenester til grossister og detailhandlere.

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Europa-Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil. Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med meddelelse fra Kommissionen om en forenklet procedure for behandling af bestemte fusioner efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (2).

4.

Europa-Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Alle bemærkninger skal være Europa-Kommissionen i hænde senest 10 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og kan med angivelse af sagsnummer M.7829 — Transgourmet/C+C Pfeiffer/Top-Team Zentraleinkauf sendes til Europa-Kommissionen pr. fax (+32 22964301), pr. e-mail (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller pr. brev til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for fusioner

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIEN


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»fusionsforordningen«).

(2)  EUT C 366 af 14.12.2013, s. 5.