ISSN 1977-0650

doi:10.3000/19770650.L_2013.111.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 111

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

56. aastakäik
23. aprill 2013


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) nr 363/2013, 22. aprill 2013, millega rakendatakse määrust (EL) nr 36/2012, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Süürias

1

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) nr 364/2013, 22. aprill 2013, millega rakendatakse määruse (EL) nr 204/2011 (piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas) artikli 16 lõiget 2

25

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 365/2013, 22. aprill 2013, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 toimeaine glufosinaadi heakskiitmise tingimuste osas ( 1 )

27

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 366/2013, 22. aprill 2013, millega kiidetakse heaks toimeaine Bacillus firmus I-1582 kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa ( 1 )

30

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 367/2013, 22. aprill 2013, millega kiidetakse heaks toimeaine Spodoptera littoralis’e nukleaarse polühedroosi viirus vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa ( 1 )

33

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 368/2013, 22. aprill 2013, millega kiidetakse heaks toimeaine Helicoverpa armigera nukleaarse polühedroosi viirus vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa ( 1 )

36

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 369/2013, 22. aprill 2013, millega kiidetakse heaks toimeaine kaaliumfosfonaadid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa ( 1 )

39

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 370/2013, 22. aprill 2013, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 329/2007, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid

43

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 371/2013, 22. aprill 2013, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

46

 

 

OTSUSED

 

 

2013/180/EL

 

*

Nõukogu otsus, 22. aprill 2013, Euroopa Liidu Kohtu põhikirja protokolli I lisa artikli 3 lõikes 3 ettenähtud komitee liikmete ametisse nimetamise kohta

48

 

 

2013/181/EL

 

*

Nõukogu otsus, 22. aprill 2013, avaliku teenistuse kohtu kolme asenduskohtuniku nimekirja koostamise kohta

49

 

*

Nõukogu otsus 2013/182/ÜVJP, 22. aprill 2013, millega muudetakse otsust 2011/137/ÜVJP piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas

50

 

*

Nõukogu otsus 2013/183/ÜVJP, 22. aprill 2013, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2010/800/ÜVJP

52

 

*

Nõukogu otsus 2013/184/ÜVJP, 22. aprill 2013, mis käsitleb Myanmari/Birma vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2010/232/ÜVJP uuendamise kohta

75

 

*

Nõukogu rakendusotsus 2013/185/ÜVJP, 22. aprill 2013, millega rakendatakse otsust 2012/739/ÜVJP, mis käsitleb Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeid

77

 

*

Nõukogu otsus 2013/186/ÜVJP, 22. aprill 2013, millega muudetakse nõukogu otsust 2012/739/ÜVJP, mis käsitleb Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeid

101

 

 

2013/187/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 18. aprill 2013, millega muudetakse otsust 2005/1/EÜ Tšehhi Vabariigis kasutatavate searümpade liigitusmeetodite kinnitamise kohta seoses kinnitatud meetodite valemite ja selliste rümpade esitusviisiga (teatavaks tehtud numbri C(2013) 2037 all)

103

 

 

2013/188/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 18. aprill 2013, nõukogu määruse (EÜ) nr 1/2005 (mis käsitleb loomade kaitset vedamise ja sellega seonduvate toimingute ajal ning millega muudetakse direktiive 64/432/EMÜ ja 93/119/EÜ ning määrust (EÜ) nr 1255/97) kohaselt tehtud mittediskrimineerivaid kontrolle käsitlevate aastaaruannete kohta (teatavaks tehtud numbri C(2013) 2098 all)  ( 1 )

107

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

23.4.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 111/1


NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 363/2013,

22. aprill 2013,

millega rakendatakse määrust (EL) nr 36/2012, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Süürias

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 18. jaanuari 2012. aasta määrust (EL) nr 36/2012, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Süürias, (1) eriti selle artikli 32 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 18. jaanuaril 2012 vastu määruse (EL) nr 36/2012.

(2)

Kooskõlas nõukogu 22. aprilli 2013 rakendusotsusega 2013/185/ÜVJP, millega rakendatakse otsust 2012/739/CFSP, mis käsitleb Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeid (2) on nõukogu arvamusel, et määruse (EL) nr 36/2012 II lisas esitatud nende isikute ja üksuste loetelust, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, tuleks üks isik välja jätta.

(3)

Lisaks tuleks määruse (EL) nr 36/2012 II lisas esitatud nende isikute, üksuste ja asutuste loetelus, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, kandeid ajakohastada ja muuta.

(4)

Määruse (EL) nr 36/2012 II lisa tuleks vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 36/2012 II lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Luxembourg, 22. aprill 2013

Nõukogu nimel

eesistuja

C. ASHTON


(1)  ELT L 16, 19.1.2012, lk 1.

(2)  ELT L 111, 23.4.2013, lk 77.


LISA

„II LISA

Artiklis 14 ja artikli 15 lõike 1 punktis a osutatud füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loetelu

A.   Isikud

 

Nimi

Tuvastamisandmed

Põhjendus

Loetellu kandmise kuupäev

1.

Bashar (

Image 1

) Al-Assad (

Image 2

)

Sünniaeg: 11. september 1965.

Sünnikoht: Damaskus.

Diplomaatiline pass nr D1903.

Vabariigi president, meeleavaldajate vastu suunatud repressioonide korraldaja ja elluviija.

23.5.2011

2.

Maher (

Image 3

) (teise nimega Mahir) Al-Assad (

Image 4

)

Sünniaeg: 8. detsember 1967.

Diplomaatiline pass nr 4138.

Sõjaväeüksuse juhataja, Ba'athi partei keskjuhatuse liige, üks vabariikliku kaardiväe juhtidest, president Bashar Al-Assadi vend, meeleavalduste mahasurumise peamine elluviija.

9.5.2011

3.

Ali (

Image 5

) Mamluk (

Image 6

) (teise nimega Mamlouk)

Sünniaeg: 19. veebruar 1946.

Sünnikoht: Damaskus.

Diplomaatiline pass nr 983.

Süüria üldluureteenistuse ülem, seotud meeleavaldajate vastu suunatud repressioonidega.

9.5.2011

4.

Atej (

Image 7

) (teise nimega Atef, Atif) Najib (

Image 8

) (teise nimega Najeeb)

 

Poliitilise julgeoleku teenistuse endine juhataja Deraas, president Bashar Al-Assadi nõbu, seotud meeleavaldajate vastu suunatud repressioonidega.

9.5.2011

5.

Hafiz (

Image 9

) Makhluf (

Image 10

) (teise nimega Hafez Makhlouf)

Sünniaeg: 2. aprill 1971.

Sünnikoht: Damaskus.

Diplomaatiline pass nr 2246.

Kolonel ja ühe üldluureteenistuse üksuse ülem (luureteenistuse Damaskuse haru), president Bashar Al-Assadi nõbu, Maher Al-Assadile lähedalseisev isik, seotud meeleavaldajate vastu suunatud repressioonidega.

9.5.2011

6.

Muhammad (

Image 11

) Dib (

Image 12

) Zaytun (

Image 13

) (teise nimega Mohammed Dib Zeitoun)

Sünniaeg: 20. mai 1951.

Sünnikoht: Damaskus.

Diplomaatiline pass nr D000001300.

Poliitilise julgeoleku teenistuse juhataja, seotud meeleavaldajate vastu suunatud repressioonidega.

9.5.2011

7.

Amjad (

Image 14

) Al-Abbas (

Image 15

)

 

Poliitilise julgeoleku teenistuse juhataja Banyas, osales meeleavalduste mahasurumises Baidas.

9.5.2011

8.

Rami (

Image 16

) Makhlouf (

Image 17

)

Sünniaeg: 10. juuli 1969.

Sünnikoht: Damaskus.

Pass nr 454224.

Süüria ettevõtja, president Bashar Al-Assadi nõbu; kontrollib investeerimisfonde Al Mahreq, Bena Properties, Cham Holding Syriatel ning Souruh Company'd ning seeläbi annab režiimile rahalist toetust.

9.5.2011

9.

Abd Al-Fatah (

Image 18

) Qudsiyah (

Image 19

)

Sünniaeg: 1953.

Sünnikoht: Hama.

Diplomaatiline pass nr D0005788.

Süüria sõjaväeluureteenistuse ülem, osales tsiviilelanike vastu suunatud vägivallas.

9.5.2011

10.

Jamil (

Image 20

) (teise nimega Jameel) Hassan (

Image 21

)

 

Süüria õhujõudude luureülem, osales tsiviilelanike vastu suunatud vägivallas.

9.5.2011

11.

Rustum (

Image 22

) Ghazali (

Image 23

)

Sünniaeg: 3. mai 1953.

Sünnikoht: Deraa.

Diplomaatiline pass nr D000000887.

Süüria sõjaväeluureteenistuse Damaskuse piirkonna ülem, osales tsiviilelanike vastu suunatud vägivallas.

9.5.2011

12.

Fawwaz (

Image 24

) Al-Assad (

Image 25

)

Sünniaeg: 18. juuni 1962.

Sünnikoht: Kerdala.

Pass nr 88238.

Osales osana Shabiha relvastatud üksusest tsiviilelanike vastu suunatud repressioonides.

9.5.2011

13.

Munzir (

Image 26

) Al-Assad (

Image 27

)

Sünniaeg: 1. märts 1961.

Sünnikoht: Latakia.

Passid nr 86449 ja nr 842781.

Osales osana Shabiha relvastatud üksusest tsiviilelanike vastu suunatud vägivallas.

9.5.2011

14.

Asif (

Image 28

) Shawkat (

Image 29

)

Sünniaeg: 15. jaanuar 1950.

Sünnikoht: Al-Madehleh, Tartous.

Staabiülema asetäitja julgeoleku ja luure alal, osales tsiviilelanike vastu suunatud vägivallas.

23.5.2011

15.

Hisham (

Image 30

) Ikhtiyar (

Image 31

,

Image 32

,

Image 33

) (teise nimega Al Ikhtiyar, Bikhtiyar, Bikhtyar, Bekhtyar, Bikhtiar, Bekhtyar)

Sünniaeg: 20. juuli 1941.

Sünnikoht: Damaskus.

Süüria riikliku julgeolekubüroo juhataja, osales tsiviilelanike vastu suunatud vägivallas.

Hukkus väidetavalt 18. juuli 2012. aasta pommitamise käigus.

23.5.2011

16.

Faruq (

Image 34

) (teise nimega Farouq, Farouk) Al Shar' (

Image 35

) (teise nimega Al Char', Al Shara', Al Shara)

Sünniaeg: 10. detsember 1938.

Süüria asepresident, osales tsiviilelanike vastu suunatud vägivallas.

23.5.2011

17.

Muhammad (