ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2013.111.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 111

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 56
23. dubna 2013


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 363/2013 ze dne 22. dubna 2013, kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii

1

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 364/2013 ze dne 22. dubna 2013, kterým se provádí čl. 16 odst. 2 nařízení (EU) č. 204/2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

25

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 365/2013 ze dne 22. dubna 2013, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky glufosinát ( 1 )

27

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 366/2013 ze dne 22. dubna 2013, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka Bacillus firmus I-1582 a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ( 1 )

30

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 367/2013 ze dne 22. dubna 2013, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ( 1 )

33

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 368/2013 ze dne 22. dubna 2013, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ( 1 )

36

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 369/2013 ze dne 22. dubna 2013, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka fosfonáty draselné a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ( 1 )

39

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 370/2013 ze dne 22. dubna 2013, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 329/2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

43

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 371/2013 ze dne 22. dubna 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

46

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2013/180/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 22. dubna 2013 o jmenování členů výboru uvedeného v čl. 3 odst. 3 přílohy I Protokolu o statutu Soudního dvora Evropské unie

48

 

 

2013/181/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 22. dubna 2013 o sestavení seznamu tří přechodných soudců Soudu pro veřejnou službu

49

 

*

Rozhodnutí Rady 2013/182/SZBP ze dne 22. dubna 2013, kterým se mění rozhodnutí 2011/137/SZBP o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

50

 

*

Rozhodnutí Rady 2013/183/SZBP ze dne 22. dubna 2013 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení rozhodnutí 2010/800/SZBP

52

 

*

Rozhodnutí Rady 2013/184/SZBP ze dne 22. dubna 2013 o omezujících opatřeních vůči Myanmaru/Barmě a o zrušení rozhodnutí 2010/232/SZBP

75

 

*

Prováděcí rozhodnutí Rady 2013/185/SZBP ze dne 22. dubna 2013, kterým se provádí rozhodnutí 2012/739/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii

77

 

*

Rozhodnutí Rady 2013/186/SZBP ze dne 22. dubna 2013, kterým se mění rozhodnutí 2012/739/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii

101

 

 

2013/187/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 18. dubna 2013, kterým se mění rozhodnutí 2005/1/ES, kterým se schvalují metody třídění jatečně upravených těl prasat v České republice, pokud jde o vzorce používané u povolených metod a o obchodní úpravu těchto jatečně upravených těl (oznámeno pod číslem C(2013) 2037)

103

 

 

2013/188/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 18. dubna 2013 o výročních zprávách o nediskriminačních inspekcích provedených podle nařízení Rady (ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97 (oznámeno pod číslem C(2013) 2098)  ( 1 )

107

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

23.4.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 111/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 363/2013

ze dne 22. dubna 2013,

kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 36/2012 ze dne 18. ledna 2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii (1), a zejména na čl. 32 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 18. ledna 2012 přijala Rada nařízení (EU) č. 36/2012.

(2)

V souladu s prováděcím rozhodnutím Rady 2013/185/SZBP ze dne 22. dubna 2013, kterým se provádí rozhodnutí 2012/739/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii (2), má Rada za to, že by ze seznamu osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, obsaženého v příloze II nařízení (EU) č. 36/ 2012, měla být vyňata jedna osoba.

(3)

Dále je třeba aktualizovat a změnit údaje o osobách, subjektech a orgánech, na něž se vztahují omezující opatření, uvedené v příloze II nařízení (EU) č. 36/2012.

(4)

Příloha II nařízení (EU) č. 36/2012 by měla být odpovídajícím způsobem aktualizována,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II nařízení (EU) č. 36/2012 se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 22. dubna 2013.

Za Radu

předsedkyně

C. ASHTON


(1)  Úř. věst. L 16, 19.1.2012, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 111, 23.4.2013, s. 77.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA II

Seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů podle článku 14 a čl. 15 odst. 1 písm. a)

A.   Osoby

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

1.

Bashar (

Image 1

) Al-Assad (

Image 2

) (Bašár Asád)

datum narození: 11. září 1965;

místo narození: Damašek;

diplomatický pas č. D1903

Prezident republiky; nařídil a organizuje represe namířené proti demonstrantům.

23.5.2011

2.

Mahir (

Image 3

) (také znám jako Maher) Al-Assad (

Image 4

)

datum narození: 8. prosince 1967;

diplomatický pas č. 4138

Velitel 4. obrněné divize armády, člen ústředního vedení strany Baas, čelný představitel republikánské gardy; bratr prezidenta Bašára Asáda; hlavní osoba odpovědná za represe namířené proti demonstrantům.

9.5.2011

3.

Ali (

Image 5

) Mamluk (

Image 6

) (také znám jako Mamlouk)

datum narození: 19. února 1946;

místo narození: Damašek;

diplomatický pas č. 983

Ředitel ředitelství všeobecné zpravodajské služby Sýrie; podílí se na represích namířených proti demonstrantům.

9.5.2011

4.

Atej (

Image 7

) (také znám jako Atef, Atif) Najib (

Image 8

) (také znám jako Najeeb)

 

Bývalý ředitel ředitelství politické bezpečnosti ve městě Dará; bratranec prezidenta Bašára Asáda; podílí se na represích namířených proti demonstrantům.

9.5.2011

5.

Hafiz (

Image 9

) Makhluf (

Image 10

) (také znám jako Hafez Makhlouf)

datum narození: 2. dubna 1971;

místo narození: Damašek;

diplomatický pas č. 2246

Plukovník, který řídí jeden z odborů zpravodajské služby (damašské oddělení ředitelství všeobecné zpravodajské služby); bratranec prezidenta Bašára Asáda; blízký spolupracovník Mahira al-Assada; podílí se na represích namířených proti demonstrantům.

9.5.2011

6.

Muhammad (

Image 11

) Dib (

Image 12

) Zaytun (

Image 13

) (také znám jako Mohammed Dib Zeitoun)

datum narození: 20. května 1951;

místo narození: Damašek;

diplomatický pas č. D000001300

Ředitel ředitelství politické bezpečnosti; podílí se na represích namířených proti demonstrantům.

9.5.2011

7.

Amjad (

Image 14

) Al-Abbas (

Image 15

)

 

Ředitel ředitelství politické bezpečnosti ve městě Banjas, podílí se na represích vůči demonstrantům ve městě Bajdá.

9.5.2011

8.

Rami (

Image 16

) Makhlouf (

Image 17

)

datum narození: 10. července 1969;

místo narození: Damašek;

pas č. 454224

Syrský podnikatel; bratranec prezidenta Bašára Asáda; ovládá investiční fondy Al Mahreq, Bena Properties, Cham Holding Syriatel a Souruh Company a jako takový poskytuje režimu finanční prostředky a podporu.

9.5.2011

9.

Abd Al-Fatah (

Image 18

) Qudsiyah (

Image 19

)

rok narození: 1953;

místo narození: Hamá;

diplomatický pas č. D0005788

Velitel syrské vojenské zpravodajské služby; podílí se na násilí vůči civilnímu obyvatelstvu.

9.5.2011

10.

Jamil (

Image 20

) (také znám jako Jameel) Hassan (

Image 21

)

 

Velitel zpravodajské služby syrského letectva; podílí se na násilí vůči civilnímu obyvatelstvu.

9.5.2011

11.

Rustum (

Image 22

) Ghazali (

Image 23

)

datum narození: 3. května 1953;

místo narození: Dará;

diplomatický pas č. D000000887

Velitel útvaru syrské vojenské zpravodajské služby zaměřeného na okolí Damašku; podílí se na násilí vůči civilnímu obyvatelstvu.

9.5.2011

12.

Fawwaz (

Image 24

) Al-Assad (

Image 25

)

datum narození: 18. června 1962;

místo narození: Kerdala;

pas č. 88238

Podílí se na násilí vůči civilnímu obyvatelstvu v rámci milicí zvaných „šabíha“

9.5.2011

13.

Munzir (

Image 26

) Al-Assad (

Image 27

)

datum narození: 1. března 1961;

místo narození: Latákie;

pasy č. 86449 a č. 842781

Podílí se na násilí vůči civilnímu obyvatelstvu v rámci milicí zvaných „šabíha“

9.5.2011

14.

Asif (

Image 28

) Shawkat (

Image 29

)

datum narození: 15. ledna 1950;

místo narození: Al-Madehleh, Tartous

Zástupce velitele bezpečnostních a průzkumných jednotek; podílí se na násilí vůči civilnímu obyvatelstvu.

23.5.2011

15.

Hisham (

Image 30

) Ikhtiyar (

Image 31

,

Image 32

,

Image 33

) (také znám jako Al Ikhtiyar, Bikhtiyar, Bikhtyar, Bekhtyar, Bikhtiar, Bekhtyar)

datum narození: 20. července 1941;

místo narození: Damašek

Ředitel syrského národního bezpečnostního úřadu; podílí se na násilí vůči civilnímu obyvatelstvu.

Podle zpráv zahynul v důsledku bombového útoku dne 18. července 2012.

23.5.2011

16.

Faruq (

Image 34

) (také znám jako Farouq, Farouk) Al Shar’ (

Image 35

) (také znám jako Al Char', Al Shara', Al Shara)

datum narození: 10. prosince 1938

Viceprezident Syrské republiky; podílí se na násilí vůči civilnímu obyvatelstvu.

23.5.2011

17.

Muhammad (