ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2013.111.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 111

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 56
23 април 2013 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 363/2013 на Съвета от 22 април 2013 година за изпълнение на Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 364/2013 на Съвета от 22 април 2013 година за изпълнение на член 16, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 204/2011 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

25

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 365/2013 на Комисията от 22 април 2013 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на условията за одобрение на активното вещество глюфозинат ( 1 )

27

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 366/2013 на Комисията от 22 април 2013 година за одобряване на активното вещество Bacillus firmus I-1582 в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията ( 1 )

30

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 367/2013 на Комисията от 22 април 2013 година за одобряване на активното вещество ядрено-полиедрен вирус Spodoptera littoralis в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията ( 1 )

33

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 368/2013 на Комисията от 22 април 2013 година за одобряване на активното вещество ядрено-полиедрен вирус Helicoverpa armigera в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията ( 1 )

36

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 369/2013 на Комисията от 22 април 2013 година за одобряване на активното вещество калиеви фосфонати в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията ( 1 )

39

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 370/2013 на Комисията от 22 април 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 329/2007 на Съвета относно ограничителни мерки срещу Народна демократична република Корея

43

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 371/2013 на Комисията от 22 април 2013 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

46

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2013/180/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 22 април 2013 година относно назначаването на членове на комитета, предвиден в член 3, параграф 3 от приложение I към Протокола относно статута на Съда на Европейския съюз

48

 

 

2013/181/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 22 април 2013 година за изготвяне на списък от трима заместващи съдии в Съда на публичната служба

49

 

*

Решение 2013/182/ОВППС на Съвета от 22 април 2013 година за изменение на Решение 2011/137/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

50

 

*

Решение 2013/183/ОВППС на Съвета от 22 април 2013 година относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република и за отмяна на Решение 2010/800/ОВППС

52

 

*

Решение 2013/184/ОВППС на Съвета от 22 април 2013 година относно ограничителни мерки срещу Мианмар/Бирма и за отмяна на Решение 2010/232/ОВППС

75

 

*

Решение за изпълнение 2013/185/ОВППС на Съвета от 22 април 2013 година за изпълнение на Решение 2012/739/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия

77

 

*

Решение 2013/186/ОВППС на Съвета от 22 април 2013 година за изменение на Решение 2012/739/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия

101

 

 

2013/187/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 18 април 2013 година за изменение на Решение 2005/1/ЕО за разрешаване на методи за класификация на кланични трупове на свине в Чешката република по отношение на формулите на разрешените методи и представянето на тези кланични трупове (нотифицирано под номер C(2013) 2037)

103

 

 

2013/188/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 18 април 2013 година относно годишните доклади за недискриминационните проверки, провеждани съгласно Регламент (ЕО) № 1/2005 относно защитата на животните по време на транспортиране и свързаните с това операции и за изменение на директиви 64/432/ЕИО и 93/119/ЕО и Регламент (ЕО) № 1255/97 (нотифицирано под номер C(2013) 2098)  ( 1 )

107

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

23.4.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 111/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 363/2013 НА СЪВЕТА

от 22 април 2013 година

за изпълнение на Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

Като взе предвид Регламент (ЕС) № 36/2012 на Съвета от 18 януари 2012 г. относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия (1) и по-специално член 32, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 18 януари 2012 г. Съветът прие Регламент (ЕС) № 36/2012.

(2)

В съответствие с Решение за изпълнение 2013/185/ОВППС на Съвета от 22 април 2013 г. за изпълнение на Решение 2012/739/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия (2) Съветът смята, че едно лице следва да бъде заличено от списъка на подлежащите на ограничителни мерки лица и образувания, който се съдържа в приложение II към Регламент (ЕС) № 36/2012.

(3)

Освен това е необходимо да се актуализират и изменят вписванията за подлежащите на ограничителни мерки лица и образувания, посочени в приложение II към Регламент (ЕС) № 36/2012.

(4)

Поради това приложение II към Регламент (ЕС) № 36/2012 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение II към Регламент (ЕС) 36/2012 се заменя с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Люксембург на 22 април 2013 година.

За Съвета

Председател

C. ASHTON


(1)  ОВ L 16, 19.1.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 111, 23.4.2013 г., стр. 77.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на физическите и юридическите лица, образуванията и органите, посочени в член 14 и член 15, параграф 1, буква а)

A.   Лица

 

Име

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

1.

Bashar (

Image 1

) Al-Assad (

Image 2

)

Дата на раждане: 11 септември 1965 г.;

Място на раждане: Дамаск;

дипломатически паспорт № D1903

Президент на републиката; лице, разрешаващо и контролиращо репресиите срещу демонстрантите.

23.5.2011

2.

Maher (

Image 3

) (изв. още като Mahir) Al-Assad (

Image 4

)

Дата на раждане: 8 декември 1967 г.;

дипломатически паспорт № 4138

Началник на 4-та дивизия на армията, член на централното командване на Baath, силово лице в Републиканската гвардия; брат на президента Bashar Al-Assad; главен ръководител на репресиите срещу протестиращите.

9.5.2011

3.

Ali (

Image 5

) Mamluk (

Image 6

) (изв. още като Mamlouk)

Дата на раждане: 19 февруари 1946 г.;

Място на раждане: Дамаск;

дипломатически паспорт № 983

Началник на дирекция “Общо разузнаване” на Сирия; участващ в репресиите срещу протестиращите.

9.5.2011

4.

Atej (

Image 7

) (изв. още като Atef, Atif) Najib (

Image 8

) (изв. още като Najeeb)

 

Бивш началник на дирекция “Политическа сигурност” в Deraa; братовчед на президента Bashar Al-Assad; участващ в репресиите срещу протестиращите.

9.5.2011

5.

Hafiz (

Image 9

) Makhluf (

Image 10

) (изв. още като Hafez Makhlouf)

Дата на раждане: 2. април 1971 г.;

Място на раждане: Дамаск;

дипломатически паспорт № 2246

Полковник, началник на звено в дирекция “Общо разузнаване”, клон Дамаск; братовчед на президента Bashar Al-Assad; приближен на Maher Al-Assad; участващ в репресиите срещу протестиращите.

9.5.2011

6.

Muhammad (

Image 11

) Dib (

Image 12

) Zaytun (

Image 13

) (изв. още като Mohammed Dib Zeitoun)

Дата на раждане: 20 май 1951 г.;

Място на раждане: Дамаск;

дипломатически паспорт № D000001300

Началник на дирекцията за политическа сигурност; участващ в репресиите срещу протестиращите.

9.5.2011

7.

Amjad (

Image 14

) Al-Abbas (

Image 15

)

 

Началник на отдела за политическа сигурност в Banyas, участвал в репресиите срещу протестиращите в Baida.

9.5.2011

8.

Rami (

Image 16

) Makhlouf (

Image 17

)

Дата на раждане: 10 юли 1969 г.;

Място на раждане: Дамаск;

паспорт № 454224

Сирийски бизнесмен; братовчед на президента Bashar Al-Assad; контролира инвестиционните фондове Al Mahreq, Bena Properties, Cham Holding Syriatel, Souruh Company и в това си качество финансира и оказва подкрепа на режима.

9.5.2011

9.

Abd Al-Fatah (

Image 18

) Qudsiyah (

Image 19

)

Роден през 1953 г.;

Място на раждане: Hama;

дипломатически паспорт № D0005788

Началник на сирийското военно разузнаване (Syrian Military Intelligence — SMI); замесен в репресиите срещу цивилното население.

9.5.2011

10.

Jamil (

Image 20

) (изв. още като Jameel) Hassan (

Image 21

)

 

Началник на сирийското военновъздушно разузнаване; замесен в репресиите срещу цивилното население.

9.5.2011

11.

Rustum (

Image 22

) Ghazali (

Image 23

)

Дата на раждане: 3 май 1953 г.;

Място на раждане: Dara’a;

дипломатически паспорт № D000000887

Началник на клона на сирийското военно разузнаване за провинция Дамаск; замесен в репресиите срещу цивилното население.

9.5.2011

12.

Fawwaz (

Image 24

) Al-Assad (

Image 25

)

Дата на раждане: 18 юни 1962 г.;

Място на раждане: Kerdala;

паспорт № 88238

Замесен в репресиите срещу цивилното население като част от милицията „Shabiha“.

9.5.2011

13.

Munzir (

Image 26

) Al-Assad (

Image 27

)

Дата на раждане: 1 март 1961 г.;

Място на раждане: Latakia;

паспорти № 86449 и № 842781

Замесен в репресиите срещу цивилното население като част от милицията „Shabiha“.

9.5.2011

14.

Asif (

Image 28

) Shawkat (

Image 29

)

Дата на раждане: 15 януари 1950 г.;

Място на раждане: Al-Madehleh, Tartous

Заместник-началник на Генералния щаб за сигурност и разузнаване; замесен в репресиите срещу цивилното население.

23.5.2011

15.

Hisham (

Image 30

) Ikhtiyar (

Image 31

,

Image 32

,

Image 33

) (изв. още като Al Ikhtiyar, Bikhtiyar, Bikhtyar, Bekhtyar, Bikhtiar, Bekhtyar)

Дата на раждане: 20 юли 1941 г.;

място на раждане: Дамаск

Началник на сирийското бюро за национална сигурност; замесен в репресиите срещу цивилното население.

Има сведения, че е загинал при бомбеното нападение от 18 юли 2012 г.

23.5.2011

16.

Faruq (

Image 34

) (изв. още като Farouq, Farouk) Al Shar' (

Image 35

) (изв. още като Al Char', Al Shara', Al Shara)

Дата на раждане: 10 декември.1938 г.

Вицепрезидент на Сирия; замесен в репресиите срещу цивилното население.

23.5.2011

17.

Muhammad (