15.5.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 130/15


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 442/2013 VAN DE COMMISSIE

van 7 mei 2013

tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (1), en met name artikel 9, lid 1, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Om de uniforme toepassing te waarborgen van de gecombineerde nomenclatuur die als bijlage bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 is gevoegd, dienen bepalingen voor de indeling van de in de bijlage bij onderhavige verordening vermelde goederen te worden vastgesteld.

(2)

Bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 zijn de algemene regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur vastgesteld. Deze regels zijn ook van toepassing op iedere andere nomenclatuur die, geheel of gedeeltelijk of met toevoeging van onderverdelingen, de gecombineerde nomenclatuur overneemt en die bij specifieke EU-wetgeving is vastgesteld met het oog op de toepassing van tarief- of andere maatregelen in het kader van het goederenverkeer.

(3)

Volgens deze algemene regels dienen de in kolom 1 van de tabel in de bijlage omschreven goederen te worden ingedeeld onder de in kolom 2 vermelde GN-code om de in kolom 3 genoemde redenen.

(4)

Er dient te worden bepaald dat een door de douane van een lidstaat afgegeven bindende tariefinlichting inzake de indeling van goederen in de gecombineerde nomenclatuur die in strijd is met deze verordening, door de houder van die inlichting nog drie maanden mag worden gebruikt op grond van artikel 12, lid 6, van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (2).

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité douanewetboek,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in kolom 1 van de tabel in de bijlage omschreven goederen worden in de gecombineerde nomenclatuur ingedeeld onder de in kolom 2 van die tabel vermelde GN-code.

Artikel 2

Op grond van artikel 12, lid 6, van Verordening (EEG) nr. 2913/92 kan een door de douane van een lidstaat afgegeven bindende tariefinlichting die in strijd is met onderhavige verordening, nog voor een periode van drie maanden worden gebruikt.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 7 mei 2013.

Voor de Commissie, namens de voorzitter,

Algirdas ŠEMETA

Lid van de Commissie


(1)  PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1.

(2)  PB L 302 van 19.10.1992, blz. 1.


BIJLAGE

Omschrijving

Indeling

(GN-code)

Motivering

(1)

(2)

(3)

Homogene, niet-korrelige, zachte pasta met een pittige geur en een hoofdzakelijk zoute, pittige smaak („Shiro miso”).

Het product bestaat uit (in gewichtspercenten):

sojabonen

43;

rijst

43;

zout

12;

water

2.

De pasta wordt verkregen door gisting (Koji schimmels) van een mengsel van gestoomde sojabonen en gestoomde rijst.

Bij de gisting komen verschillende smaken vrij en het product wordt als ingrediënt gebruikt in traditionele Japanse gerechten.

2103 90 90

De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur en de tekst van de GN-codes 2103, 2103 90 en 2103 90 90.

Het product wordt toegevoegd om gerechten op smaak te brengen, het kan in veel gerechten worden gebruikt en het voldoet aan de kenmerken van samengestelde kruiderijen en dergelijke producten, bedoeld bij post 2103.

Het product is een preparaat dat een gerecht smaak geeft, maar het is niet bedoeld om afzonderlijk te worden gegeten. Indeling onder post 2008 is daarom uitgesloten (zie ook de GS-toelichting op post 2103, letter (A), derde alinea).

Aangezien de omschrijving van post 2103 specifieker is, is indeling onder post 2106 als product voor menselijke consumptie, elders genoemd noch elders onder begrepen, uitgesloten.

Het product moet daarom worden ingedeeld onder GN-code 2103 90 90 als andere samengestelde kruiderijen en dergelijke producten.