2.10.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 266/34


PADOMES LĒMUMS

(2012. gada 24. septembris)

par nostāju, kas attiecībā uz Apvienotās komitejas reglamentu Eiropas Savienībai jāieņem Apvienotajā komitejā, kas izveidota ar 11. pantu Nolīgumā starp Eiropas Savienību un Gruziju par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību

(2012/533/ES)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 207. panta 4. punkta pirmo daļu saistībā ar 218. panta 9. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Nolīgums starp Eiropas Savienību un Gruziju par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību (1) (“nolīgums”) stājās spēkā 2012. gada 1. aprīlī.

(2)

Ar nolīguma 11. pantu ir izveidota Apvienotā komiteja, kas inter alia nodrošina pienācīgu nolīguma darbību.

(3)

Saskaņā ar nolīguma 11. panta 2. punktu Apvienotā komiteja izstrādā savu reglamentu.

(4)

Nostājas, kas Savienībai attiecībā uz Apvienotās komitejas reglamenta pieņemšanu jāieņem Apvienotajā komitejā, pamatā vajadzētu būt pievienotajam lēmuma projektam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Nostājas, kas attiecībā uz Apvienotās komitejas reglamentu Eiropas Savienībai jāieņem Apvienotajā komitejā, kas izveidota ar 11. pantu Nolīgumā starp Eiropas Savienību un Gruziju par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību, pamatā ir Apvienotās komitejas lēmuma projekts, kas pievienots šim lēmumam.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2012. gada 24. septembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

S. ALETRARIS


(1)  OV L 93, 30.3.2012., 3. lpp.


PROJEKTS

APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

(… gada …)

par tās reglamenta pieņemšanu

APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Gruziju par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību un jo īpaši tā 11. pantu,

tā kā minētais nolīgums stājās spēkā 2012. gada 1. aprīlī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Delegāciju vadītāji

1.   Eiropas Savienība un Gruzija (“Puses”) katra ieceļ delegācijas vadītāju, kas ir kontaktpersona visos ar komiteju saistītos jautājumos.

2.   Katrs delegācijas vadītājs visas vai atsevišķas delegācijas vadītāja funkcijas var deleģēt izvirzītam vietniekam, un šādā gadījumā turpmāk tekstā visas atsauces uz delegācijas vadītāju tāpat attiecas arī uz izvirzīto vietnieku.

2. pants

Priekšsēdētājs

1.   Komitejas priekšsēdētāja amatu vienu kalendāro gadu ieņem pārmaiņus katras Puses delegācijas vadītājs.

2.   Priekšsēdētājs ir atbildīgs par komitejas sekretariāta darbu.

3. pants

Sanāksmes

1.   Priekšsēdētājs, vienojoties ar otru delegācijas vadītāju, nosaka sanāksmju datumu un norises vietu vai, ja sanāksme tiek rīkota elektroniskā veidā, nosaka vajadzīgos tehniskos pasākumus. Priekšsēdētājs un otrs delegācijas vadītājs, vienojoties par sanāksmes laiku un norises vietu, ievēro prasību rīkot sanāksmi 90 dienās.

2.   Ja nav citādas kopīgas vienošanās, komitejas sanāksmes nav atklātas.

4. pants

Sarakste

1.   Visu komitejai izsūtīto vai komitejai paredzēto saraksti sūta komitejas priekšsēdētājam. Pēdējais nosūta visas ar komiteju saistītās sarakstes kopiju otram delegācijas vadītājam, Gruzijas misijas vadītājam Briselē un ES delegācijas vadītājam Tbilisi.

2.   Sarakste starp priekšsēdētāju un otru delegācijas vadītāju var notikt rakstiski jebkādā veidā, ietverot elektronisko pastu.

5. pants

Sanāksmju darba kārtība

1.   Pirms sanāksmes priekšsēdētājs sagatavo darba kārtības projektu. Darba kārtības projektu nosūta otram delegācijas vadītājam ne vēlāk kā 20 darba dienas pirms sanāksmes sākuma. Priekšsēdētāja izplatāmajā darba kārtības projektā iekļauj visus priekšsēdētāja izraudzītos punktus, uz kuriem attiecas nolīguma 11. panta 3. punkts.

2.   Ne vēlāk kā 10 darba dienas pirms sanāksmes sākuma delegāciju vadītāji var pieprasīt, lai tiktu iekļauti papildu punkti, uz kuriem attiecas 11. panta 3. punkts, un priekšsēdētājam tie jāiekļauj darba kārtības projektā.

3.   Priekšsēdētājs galīgās darba kārtības projektu nosūta otram delegācijas vadītājam ne vēlāk kā piecas darba dienas pirms sanāksmes sākuma.

4.   Katras sanāksmes sākumā priekšsēdētājs un otrs delegācijas vadītājs, savstarpēji vienojoties, pieņem darba kārtību. Darba kārtībā var iekļaut citus darba kārtības projektā neiekļautus jautājumus, ja priekšsēdētājs un otrs delegācijas vadītājs par to vienojas.

6. pants

Instrumentu pieņemšana

1.   Komitejas lēmumus nolīguma 11. panta 2. punkta izpratnē adresē Pusēm, un tos paraksta priekšsēdētājs un otrs delegācijas vadītājs.

2.   Katra Puse var nolemt publicēt jebkuru komitejas pieņemtu lēmumu.

7. pants

Rakstiskā procedūra

1.   Komitejas lēmumu var pieņemt rakstiskā procedūrā, ja priekšsēdētājs un otrs delegācijas vadītājs par to vienojas.

2.   Delegācijas vadītājs, kas ierosina izmantot rakstisko procedūru, otram delegācijas vadītājam iesniedz lēmuma projektu. Otrs delegācijas vadītājs sniedz atbildi, norādot, vai viņš projektu pieņem vai nepieņem, ierosina izdarīt grozījumus vai lūdz ilgāku laiku pārdomām. Ja projekts tiek pieņemts, to pieņem kā galīgu saskaņā ar 6. panta 1. punktu.

8. pants

Protokols

1.   Priekšsēdētājs sagatavo katras sanāksmes protokola projektu un iesniedz to otram delegācijas vadītājam 20 darba dienās pēc sanāksmes. Protokola projektā norāda sniegtos ieteikumus, un tajā var iekļaut arī visus citus izdarītos secinājumus. Otrs delegācijas vadītājs projektam piekrīt vai iesniedz ierosinātos grozījumus. Kad par protokola projektu ir panākta vienošanās, priekšsēdētājs un otrs delegācijas vadītājs paraksta divus oriģināleksemplārus. Vienu protokola oriģināleksemplāru glabā priekšsēdētājs, bet otru – otrs delegācijas vadītājs.

2.   Ja līdz nākamās sanāksmes sasaukšanai vienošanās par protokolu nav panākta, protokolā iekļauj priekšsēdētāja sagatavoto projektu, kam pievieno otra delegācijas vadītāja iesniegtos ierosinātos grozījumus.

9. pants

Izdevumi

Katra Puse sedz izdevumus, kas tai rodas, piedaloties komitejas sanāksmēs.

10. pants

Konfidencialitāte

Komitejas apspriedes ir konfidenciālas.