26.3.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 90/4


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 302/2014 AL COMISIEI

din 25 martie 2014

privind autorizarea unui preparat de endo-1,3(4)-beta-glucanază produsă de Trichoderma reesei (CBS 126896) ca aditiv pentru hrana puilor pentru îngrășat și a purceilor înțărcați (titularul autorizației: ROAL Oy)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (1), în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede autorizarea aditivilor destinați hranei animalelor, precum și motivele și procedurile de acordare a unei astfel de autorizații.

(2)

În conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, s-a depus o cerere de autorizare pentru preparatul de endo-1,3(4)-beta-glucanază produsă de Trichoderma reesei (CBS 126896). Respectiva cerere a fost însoțită de informațiile și documentele necesare în temeiul articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(3)

Cererea menționată vizează autorizarea unui preparat de endo-1,3(4)-beta-glucanază produsă de Trichoderma reesei (CBS 126896) ca aditiv pentru hrana puilor pentru îngrășat și a purceilor înțărcați, urmând a fi clasificat în categoria „aditivi zootehnici”.

(4)

În avizul său din 9 octombrie 2013 (2), Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) a concluzionat că, în condițiile de utilizare propuse, preparatul de endo-1,3(4)-beta-glucanază produsă de Trichoderma reesei (CBS 126896) nu are efecte adverse asupra sănătății animale, asupra sănătății umane sau asupra mediului și că acest aditiv îmbunătățește semnificativ performanțele animalelor respective. Autoritatea nu consideră că sunt necesare cerințe specifice de monitorizare ulterioară introducerii pe piață. Autoritatea a verificat, de asemenea, raportul privind metoda de analiză a aditivului în hrana pentru animale, prezentat de laboratorul de referință înființat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1831/2003.

(5)

Evaluarea preparatului de endo-1,3(4)-beta-glucanază produsă de Trichoderma reesei (CBS 126896) arată că sunt îndeplinite condițiile de autorizare prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. În consecință, utilizarea preparatului respectiv ar trebui autorizată, astfel cum este specificat în anexa la prezentul regulament.

(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Autorizare

Preparatul indicat în anexă, aparținând categoriei „aditivi zootehnici” și grupului funcțional „promotori de digestibilitate”, se autorizează ca aditiv pentru hrana animalelor în condițiile prevăzute în anexa respectivă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 25 martie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268, 18.10.2003, p. 29.

(2)  EFSA Journal 2013; 11(10):3432.


ANEXĂ

Număr de identificare al aditivului

Numele titularului autorizației

Aditiv

Compoziție, formulă chimică, descriere, metodă analitică

Specie sau categorie de animale

Vârsta maximă

Conținut minim

Conținut maxim

Alte dispoziții

Sfârșitul perioadei de autorizare

Unități de activitate/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %

Categoria aditivilor zootehnici. Grup funcțional: promotori de digestibilitate

4a20

ROAL Oy

Endo-1,3(4)-beta-glucanază

EC 3.2.1.6

 

Compoziția aditivului

Preparat de endo-1,3(4)-beta-glucanază produsă de Trichoderma reesei (CBS 126896) având o activitate minimă de:

formă solidă: endo-1,3(4)-beta-glucanază 200 000 BU (1)/g;

formă lichidă: endo-1,3(4)-beta-glucanază 400 000 BU/ml.

 

Caracterizarea substanței active

Endo-1,3(4)-beta-glucanază produsă de Trichoderma reesei (CBS126896)

 

Metoda analitică  (2)

Pentru cuantificarea activității endo-1,3(4)-beta-glucanazei: metoda spectrofotometrică (DNS), pe baza cuantificării zaharurilor eliberate produse prin acțiunea endo-1,3(4)-beta-glucanazei asupra beta-glucanului din orz la pH de 4,8 și la 50 °C.

Pui pentru îngrășare

20 000 BU

1.

În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecului se indică condițiile de depozitare și stabilitatea la granulare.

2.

Se utilizează la purcei (înțărcați) de până la aproximativ 35 kg.

3.

Pentru siguranță: în timpul manipulării, trebuie utilizate măști de protecție respiratorie, ochelari de protecție și mănuși.

15 aprilie 2024

Purcei (înțărcați)

10 000 BU


(1)  1 BU reprezintă cantitatea de enzimă care eliberează într-o secundă 1 nanomol de zaharuri reducătoare (exprimate în echivalenți glucoză) din substratul beta-glucan din orz, la pH de 4,8 și la 50 °C.

(2)  Detaliile privind metodele analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx