16.2.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 56/23


Vispārējās tiesas 2014. gada 12. decembra rīkojums – Alsharghawi/Padome

(Lieta T-532/14) (1)

(Prasība atcelt tiesību aktu - Kopējā ārpolitika un drošības politika - Ierobežojoši pasākumi saistībā ar situāciju Lībijā - Līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana - Termiņš prasības celšanai - Termiņa sākums - Nepieņemamība)

(2015/C 056/33)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Bashir Saleh Bashir Alsharghawi (Johanesburga, Dienvidāfrika) (pārstāvis – É. Moutet, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji – A. Vitro un V. Piessevaux)

Priekšmets

Prasība atcelt, pirmkārt, Padomes 2011. gada 28. februāra Lēmumu 2011/137/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā (OV L 58, 53. lpp.) un, otrkārt, Padomes 2011. gada 23. marta Lēmumu 2011/178/KĀDP, ar ko groza Lēmumu 2011/137/KĀDP (OV L 78, 24. lpp.), ciktāl tie attiecas uz prasītāju

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt kā nepieņemamu;

2)

Bashir Saleh Bashir Alsharghawi atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 303, 8.9.2014.