29.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 348/9


A meghallgató tisztviselő zárójelentése (1)

COMP/39.092 – Fürdőszobai szerelvények és felszerelések

2011/C 348/08

Az ügy tárgya egy olyan kartell, amelyben fürdőszobai kellékek és felszerelések gyártói egyeztették áraikat és árengedményeiket Ausztriában, Belgiumban, Franciaországban, Hollandiában, Németországban és Olaszországban.

ELŐZMÉNYEK

A Masco vállalatnak a 2002. évi engedékenységi közlemény alapján 2004. július 15-i mentességi kérelmét követően a Bizottság ellenőrzéseket végzett több, a fürdőszobai kellékek és felszerelések iparában működő vállalkozásnál és vállalkozások társulásainál öt országban, konkrétan Ausztriában, Belgiumban, Hollandiában, Németországban és Olaszországban. Az ellenőrzéseket követően a Grohe, az American Standard, a Roca, a Hansa és a Dornbracht vállalkozás is engedékenységi kérelmet nyújtott be. A Bizottság 2005. március 2-án feltételes mentességben részesítette a Mascot.

ÍRÁSBELI ELJÁRÁS

Kifogásközlés

A fent említett engedékenységi kérelmeket, illetve az azokat követő vizsgálatot követően a Bizottság 2007. március 26-án kifogásközlést bocsátott ki, amit 19 vállalkozáscsoporthoz tartozó 79 jogi személynek küldött meg (2). A Bizottság arra az előzetes álláspontra helyezkedett, hogy a címzettek különböző mértékben és ideig a fürdőszobai kellékek és felszerelések piacán (3) hat tagállamban (4) az EUMSz. 101. cikkének (az EK-megállapodás korábbi 81. cikke) és az EGT-megállapodás 53. cikkének egyetlen, folytatólagosan elkövetett megsértésében vettek részt. A kifogásközlés értelmében a címzettek rendszeresen egyeztették egymással az áremeléseket, megállapodtak az árrögzítésről és érzékeny üzleti információkat cseréltek egymással. A Bizottság bejelentette azon szándékát, hogy jogsértési eljárást indít és bírságot szab ki az 1/2003/EK rendelet (5) 7. és 23. cikke szerint.

Iratbetekintés

A felek DVD-n tekinthettek be az iratokba. Az engedékenységi nyilatkozat keretében tett szóbeli nyilatkozatokat a Bizottság helyiségeiben tették hozzáférhetővé. Az iratbetekintési eljárás során az eredetileg nem hozzáférhetőnek minősített információt kiegészítő DVD-k formájában három alkalommal hozzáférhetővé tették a felek számára.

A kifogásközlésre adandó válasz határidejének meghosszabbításai

A kifogásközlés címzettjei számára a kifogásközlésre vonatkozó írásbeli észrevételeik megtételére eredetileg a bizottsági ügyirat DVD formájában való kézhezvételének időpontjától számított két hónapos határidőt biztosítottak. Több fél kérelmét követően, valamint pl. a kiegészítő információk közlésére és a határidőbe eső munkaszüneti időszakra tekintettel a kifogásközlés valamennyi címzettje számára két alkalommal egy-egy hónapos általános határidő-hosszabbítást biztosítottak. Kivételes esetekben ezeket az általános hosszabbításokat a Versenypolitikai Főigazgatóság a meghallgató tisztviselő jóváhagyásával közvetlenül engedélyezte. Továbbá indokolt és jogos kérelmek esetében az aktuálisan felelős meghallgató tisztviselő több fél számára egyénileg engedélyezett további határidő-hosszabbításokat. A felek általánosan körülbelül négy hónapot kaptak arra, hogy választ adjanak a kifogásközlésre. Minden fél időben válaszolt.

SZÓBELI ELJÁRÁS

Szóbeli meghallgatás

A RAF Rubinetteria SpA kivételével minden vállalkozáscsoport élt a szóbeli meghallgatás jogával, amire 2007. november 12–14. (6) között került sor.

Tényállást közlő levél

A tényállást közlő levelet 2009. július 9-én minden félnek megküldték. E levélben a Bizottság felhívta a címzettek figyelmét egyes bizonyítékokra, melyekre a kifogásközlésben nem szerepelt konkrét utalás vagy hivatkozás, de amelyekre a Bizottság mindazonáltal támaszkodni kívánt a végső határozatban. A feleket ezzel egyidőben tájékoztatták a bizonyítékból levonható következtetésekről, melyek felhasználhatóak a kifogásközlésben már kifejtett kifogások alátámasztására. Bár a kifogásközlésben a bizonyítás egyes elemeire nem támaszkodtak, mindazonáltal ezek is részét képezik a már elérhetővé tett iratoknak. A felek három hetet kaptak arra, hogy válaszoljanak a tényállásközlő levélre.

A tanácsadó bizottsággal történő konzultációkat követően az eljárásban részt vevő felek egyike második szóbeli meghallgatást kért tekintettel az adminisztratív eljárások állítólagosan indokolatlanul hosszú időtartamára.

A HATÁROZATTERVEZET

A címzettek írásbeli és szóbeli beadványaikat követően a Bizottság fenntartotta kifogásait 17 vállalkozáscsoporthoz tartozó 63 jogi személy ellen, ugyanakkor úgy határozott, hogy két vállalkozás (7) ellen visszavonja azokat. A határozattervezetben a megmaradt vállalkozások tekintetében a jogsértés időtartamát jelentősen csökkentették a legtöbb ország vonatkozásában, és a teljes időtartamot 19 évről körülbelül 12 évre csökkentették.

Továbbá a jogsértés hatályát és résztevői körét több fél esetében leszűkítették a kifogásközlésben foglaltakhoz képest. Pontosabban csak nyolc vállalkozást tesznek felelőssé a teljes termékkör és a teljes földrajzi terület, vagyis Ausztria, Belgium, Franciaország, Hollandia, Németország és Olaszország tekintetében egyetlen és folytatólagosan elkövetett jogsértésért. A többi vállalkozást csak azon országokban tették felelőssé az egyrendbeli és folytatólagosan elkövetett jogsértésért, amelyekben megállapítható volt a kartellben való tényleges részvételük, mivel az üggyel kapcsolatos bizonyítékok nem voltak elégségesek annak kétséget kizáró megállapításához, hogy e vállalkozások tisztában voltak, vagy ésszerűen tisztában kellett lenniük a kartell-megállapodás teljes földrajzi kiterjedésével. Öt olasz gyártót csak csaptelepeket, szerelvényeket és kerámia berendezéseket érintő jogellenes szerződésekért tettek felelőssé, mivel e vállalkozások csak Olaszországban működtek és voltak tudatában a kartell-megállapodásnak, ahol az összejátszás nem terjedt ki a zuhanykabinokra. A többi vállalkozást ugyanakkor mindhárom termékcsoportra kiterjedő egyrendbeli és folytatólagosan elkövetett jogsértésért felelőssé tették, mivel még ha nem is működtek más termékek piacán, tudatában voltak (vagy ésszerűen előreláthatták) a versenykorlátozó megállapodás teljes termékskálájának. Mindazonáltal a büntetés megállapítása céljából csak ténylegesen az azokon a piacokon megvalósult eladásaikat veszik figyelembe, ahol aktívak voltak. A határozat megállapítja továbbá, hogy a büntetések kiszabása Hollandia tekintetében kialakult gyakorlat.

Végezetül, tekintettel az eljárás hosszúságára, felhívom a figyelmet az Európai Unió Alapjogi Chartájának 41. cikkére, mely kimondja, hogy mindenkinek joga van ahhoz, hogy ügyeit az Unió intézményei és testületei ésszerű időn belül intézzék. Noha a teljes eljárás mintegy öt évig és hat hónapig tartott, több mint három év telt el a kifogásközlésről való értesítés óta és körülbelül 31 hónap a szóbeli meghallgatás óta. Úgy tűnik, hogy a szóbeli meghallgatást követő időszak jelentősen elhúzódott, függetlenül attól a ténytől, hogy a Bizottság ebben az időszakban bocsátotta ki a tényállást közlő levelet, amelyre a felek válaszadási lehetőséget kaptak, továbbá a Bizottság megvizsgált és értékelt több fizetésképtelenségi beadványt. Mindenesetre nyitott kérdés marad, hogy a Bizottság számára a jelenlegi határozat elfogadásához szükséges idő sérti-e az ésszerű időben történő ügyintézés elvét, mivel semmi nem utal arra, hogy az időtartam hátrányosan befolyásolta volna a védelmet jogainak tényleges gyakorlásában (8).

Véleményem szerint a határozattervezet csak azokat a kifogásokat tartalmazza, amelyekre vonatkozóan a feleknek lehetőségük nyílt saját álláspontjuk ismertetésére.

Úgy vélem, hogy ebben az ügyben az eljárás valamennyi résztvevőjének meghallgatáshoz való jogát tiszteletben tartották.

Brüsszel, 2010. június 21-én.

Michael ALBERS


(1)  Az egyes versenyjogi eljárásokban a meghallgatási tisztviselők megbízásáról szóló, 2001. május 23-i (2001/462/EK, ESZAK) bizottsági határozat (HL L 162., 2001.6.19., 21. o.) 15. és 16. cikkével összhangban.

(2)  Masco, Sanitec, Grohe, American Standard, Hansa, […], Villeroy&Boch, Duscholux, Duravit, Roca, Dornbracht, Kludi, Artweger, Rubinetteria Cisal, […], Mamoli Rubinetteria, RAF Rubinetteria, Teorema Rubinetteria és Zuchetti Rubinetteria.

(3)  A fürdőszobai kellékek és felszerelések három termékcsoportba tartoznak: i. csaptelepek és szerelvények, ii. zuhanykabinok és iii. kerámiák.

(4)  Ausztria, Belgium, Franciaország, Hollandia, Németország és Olaszország.

(5)  A Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló 1/2003/EK tanácsi rendelet (HL L 1., 2003.1.4., 1. o.).

(6)  Noha a RAF Rubinetteria kivételével minden vállalkozáscsoport képviseltette magát a meghallgatáson, azonban az American Standardhoz, a Duscholuxhoz és a Sanitechez tartozó egyes jogi személyek, konkrétan a Trane Inc (korábban American Standard Corporation), a Duscholux AG, az Allia SA/SAS, a produits Céramiques de Touraine SA, a Keramag Keramische Werke A.G., a Keramag Vertriebsges. m.b.H., a Keramag Belgium N.V. (SA), a Keramag Netherlands B.V., a Koralle Sanitärprodukte GmbH, a Koninklijke Sphinx B.V., a Sphinx Bathrooms Belgium N.V. (SA) és a Pozzi-Ginori SpA egyénileg nem vettek részt.

(7)  […]

(8)  Lásd az Európai Bíróság 2006. szeptember 21-i ítéletét, C-105/04 P ügy a 35. ponttól, Nederlandse Federatieve vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied (FEG).