Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe chun an gaineamhlú a chomhrac sna tíortha ina bhfuil triomach mór

 

ACHOIMRE AR:

Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe chun an gaineamhlú a chomhrac sna tíortha ina bhfuil triomach mór agus/nó gaineamhlú, go háirithe san Afraic

Cinneadh 98/216/CE ón gComhairle — tabhairt i gcrích, thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh, Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe chun an gaineamhlú a chomhrac

CAD IS AIDHM LEIS AN GCOINBHINSIÚN AGUS LEIS AN GCINNEADH?

PRÍOMHPHOINTÍ

Bearta faoin UNCCD chun gaineamhlú a chomhrac

Maoiniú

Níl sásra airgeadais láraithe ag UNCCD do thionscadail ach tá Sásra Domhanda ann chun cuidiú le hacmhainní airgeadais substaintiúla a shlógadh ó fhoinsí atá ann cheana féin agus a mbainistíocht a chuíchóiriú agus a fheabhsú.

Rialachas

Is é Comhdháil na bPáirtithe comhlacht uachtarach an choinbhinsiúin. Tá sé freagrach as na cinntí is gá a dhéanamh chun a chur chun feidhme éifeachtach a chur chun cinn. Déanann an Coimisiún Eorpach ionadaíocht ar son an Aontais Eorpaigh ag Comhdháil na bPáirtithe i gcás cúrsaí a thagann laistigh de chumhachtaí an Aontais Eorpaigh.

I mí Dheireadh Fómhair 2001, bhunaigh an 5ú seisiún de Chomhdháil na bPáirtithe fochomhlacht, an Coiste um Athbhreithniú ar Chur chun Feidhme an Choinbhinsiúin (ar a dtugtar CRIC). Déanann an Coiste athbhreithniú agus anailís ar na tuarascálacha náisiúnta ar dhul chun cinn maidir le cur chun feidhme an Choinbhinsiúin a chuireann na páirtithe agus breathnóirí faoi bhráid Chomhdháil na bPáirtithe. Is é an aidhm atá leis na scrúduithe agus na hanailísí sin a úsáid chun comhsheasmhacht, tionchar agus éifeachtúlacht beartas agus clár a fheabhsú chun an chothromaíocht agrai-éiceolaíoch i limistéir thirime a athchóiriú.

Comhairle eolaíoch agus theicneolaíoch

Cuireann an Coiste um Eolaíocht agus Teicneolaíocht faisnéis agus comhairle ar fáil do Chomhdháil na bPáirtithe maidir le cúrsaí eolaíochta agus teicneolaíocha a bhaineann le gaineamhlú a chomhrac agus éifeachtaí triomaigh a mhaolú. Tá sé comhdhéanta d’ionadaithe rialtais atá inniúil sna réimsí ábhartha saineolais.

Creat Straitéiseach

Is ionann Creatlach Straitéiseach 2018-2030 an UNCCD agus tiomantas domhanda maidir le Neodracht ó thaobh Díghrádú Talún (LDN) a bhaint amach chun táirgiúlacht fairsinge móire talún díghrádaithe a athshlánú, chun slite beatha níos mó ná 1.3 billiún duine a fheabhsú, agus chun an tionchar a bhíonn ag triomach ar phobail leochaileacha a laghdú.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN CHINNIDH AGUS AN CHOINBHINSIÚIN?

Dréachtaíodh an coinbhinsiún ag Cruinniú Mullaigh na Cruinne in Rio de Janeiro in 1992, síníodh é in 1994 agus tháinig sé i bhfeidhm an 26 Nollaig 1996. Go dtí seo, dhaingnigh 195 páirtí an coinbhinsiún ar ionstraim é atá ceangailteach ó thaobh dlí de.

CÚLRA

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach:

PRÍOMHDHOICIMÉID

Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe chun an gaineamhlú a chomhrac sna tíortha ina bhfuil triomach mór agus/nó gaineamhlú, go háirithe san Afraic — Dearbhú a rinne an Comhphobal Eorpach i gcomhréir le hAirteagal 34(2) agus (3) de Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe chun gaineamhlú a chomhrac sna tíortha ina bhfuil triomach mór agus/nó gaineamhlú, go háirithe san Afraic (IO L 83, 19.3.1998, lgh. 3-35)

Cinneadh 98/216/CE ón gComhairle an 9 Márta 1998 maidir le tabhairt i gcrích, thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh, Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe chun gaineamhlú a chomhrac sna tíortha ina bhfuil triomach mór agus/nó gaineamhlú, go háirithe san Afraic (IO L 83, 19.3.1998, lgh. 1-2)

Nuashonraithe 24.07.2019