4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/48


2009. május 6-án benyújtott kereset — Government of Gibraltar kontra Bizottság

(T-176/09. sz. ügy)

2009/C 153/92

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Government of Gibraltar (képviselők: D. Vaughan QC és M. Llamas barrister)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

Az Elsőfokú Bíróság semmisítse meg a 2009/95/EK határozatot annyiban, amennyiben az az ES6120032 kódjelű területet kiterjeszti a gibraltári brit felségvizekre (az UKGIB0002 kódjelű területen belüli és kívüli területek), illetve nyílt tengeri területekre;

az Elsőfokú Bíróság kötelezze a Bizottságot a felperesnek az e keresettel kapcsolatban felmerült jogi és egyéb költségeinek és kiadásainak költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A jelen keresettel a felperes a 92/43/EGK tanácsi irányelv értelmében a mediterrán biogeográfiai régió közösségi jelentőségű természeti területeit tartalmazó, második alkalommal frissített jegyzék elfogadásáról szóló, 2008. december 12-i 2009/95/EK bizottsági határozat (az értesítés a C(2008) 8049. sz. dokumentummal történt) (1) részbeni megsemmisítését kéri, amennyiben az úgy határozza meg az ES6120032 kódjelű „Estrecho oriental” elnevezésű területet, hogy az magában foglalja a gibraltári brit felségvizeket (az UKGIB0002 kódjelű területen belüli és kívüli területeket), illetve nyílt tengeri területeket.

A felperes kereseti kérelmei alátámasztására a következő jogalapokra hivatkozik.

Először is azt állítja, hogy a vitatott határozat sérti az EK-Szerződést, mert:

a Bizottság nyilvánvalóan tévesen alkalmazta a jogot, amikor az EK 299. cikk megsértésével az egyik tagállamhoz tartozó területet, a gibraltári brit felségvizeket egy másik tagállam, Spanyolország részeként határozta meg;

a határozatot egyfelől a 92/43/EGK irányelv (2) 3. cikke (2) bekezdésének és 4. cikke (1) bekezdésének megsértésével, illetve ezen irányelv rendszerének nyilvánvaló megsértésével fogadták el, mivel a határozat „közösségi jelentőségű területté” nyilvánítja az ES6120032 kódjelű terület nagy részét, amely nem Spanyolország, hanem egy másik tagállam területéhez tartozik, másfelől ugyanezen irányelv 2. cikkének nyilvánvaló megsértésével fogadták el az érintett nyílt tengeri területek vonatkozásában is, mivel azok nem részei a tagállamok európai területének, illetve rájuk semmilyen formában nem terjed ki és nem is terjedhet ki Spanyolország joghatósága vagy szuverenitása;

a határozat téves jogalkalmazás eredménye azért is, mert „közösségi jelentőségű területté” nyilvánít és a 92/43/EGK irányelv szerinti kötelezettségekkel terhel olyan területeket, amelyeket illetően átfedés van a Spanyolország szuverenitása alatt álló ES6120032 kódjelű terület és az Egyesült Királyság szuverenitása alatt álló UKGIB0002 kódjelű terület között, és így két különböző jogi, büntetőügyi, igazgatási és ellenőrzési rendszert kellene alkalmazni ugyanazon a természeti területen;

a határozatot az EK 300. cikk (7) bekezdésének, az Egyesült Nemzetek 1982-es Tengerjogi egyezménye (UNICLOS) XII. része rendelkezéseinek, a Földközi-tenger védelméről szóló 1976. évi barcelonai egyezménynek, valamint ez utóbbi egyezmény 1995. évi jegyzőkönyvének megsértésével fogadták el, mivel arra kötelezi Spanyolországot, hogy a gibraltári brit felségvizeknek az ES6120032 kódjelű terület részévé nyilvánított területein ugyanazoknak a környezetvédelmi követelményeknek feleljen meg, mint amelyeknek ugyanezen a területen az Egyesült Királyságnak/Gibraltárnak meg kell felelnie.

Másodszor a felperes arra hivatkozik, hogy a vitatott határozat nyilvánvalóan ténybeli tévedésen alapul, amelynek következtében a Bizottság nem megfelelően alkalmazta a jogot és megsértette az EK-Szerződést, mivel a határozat téves és félrevezető adatokon alapul.

Harmadszor a felperes szerint a vitatott határozatot a jogbiztonság elvének megsértésével fogadták el, mivel a területek „átfedést” jelentő meghatározásának automatikusan az a hatása, hogy két jogrendszert (a 92/43/EGK irányelvet átültető gibraltári és spanyol szabályozást) kell ugyanarra a területre ugyanabból a célból alkalmazni.

Másodlagosan a felperes arra hivatkozik, hogy a vitatott határozatot az UNICLOS 2., 3. és 89. cikkében, valamint a 137. cikke (1) bekezdésében szereplő, és nemzetközi szokásjognak minősülő elvek megsértésével fogadták el. Harmadlagosan azt állítja, hogy a határozat — mivel úgy határozza meg az ES6120032 kódjelű területet, hogy az magában foglal gibraltári brit felségvizeket — sérti azt a nemzetközi szokásjogi elvet, amely szerint a parti tenger a parttól legalább három tengeri mérföld távolságra terjed.


(1)  HL 2009. L 43., 393. o.

(2)  A természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv (HL 1992. L 206., 7. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 2. kötet, 102. o.)