30.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 324/106


SPRAWOZDANIE

na temat rozliczeń Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego za rok obrachunkowy 2003, wraz z odpowiedziami Urzędu

(2004/C 324/15)

SPIS TREŚCI

1

WSTĘP

2–5

OPINIA TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO

6–10

UWAGI

Tabele 1–4

Odpowiedzi Urzędu

WSTĘP

1.

Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (zwany dalej Urzędem) został ustanowiony na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 (1) z dnia 20 grudnia 1993 r. Zadaniem Urzędu jest wdrażanie prawa wspólnotowego w zakresie znaków towarowych i wzorów, które zapewnia przedsiębiorstwom jednolitą ochronę na całym terytorium Unii. Tabela 1 przedstawia w sposób skrótowy kompetencje i działania Urzędu na podstawie przekazanych przez niego informacji.

OPINIA TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO

2.

Niniejsza opinia jest przedstawiana Komitetowi Budżetowemu Urzędu na mocy art. 137 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 ().

3.

Trybunał zbadał roczne sprawozdania finansowe Urzędu za rok obrachunkowy zamknięty dnia 31 grudnia 2003 r. Zgodnie z art. 119 ust. 2 lit. c) rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 za wykonanie budżetu odpowiada prezes. Prezes jest odpowiedzialny za sporządzenie i przedstawienie sprawozdań (2), zgodnie z wewnętrznymi przepisami finansowymi przyjętymi na podstawie art. 138 rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94. Trybunał jest odpowiedzialny za ich kontrolę zgodnie z art. 248 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

4.

Trybunał przeprowadził kontrolę zgodnie ze swoimi standardami i strategiami kontroli. Opierają się one na ogólnie przyjętych międzynarodowych standardach kontroli przystosowanych do specyfiki Wspólnoty. Trybunał zbadał dokumentację księgową i zastosował procedury kontroli, które uznał za niezbędne w danych okolicznościach.

5.

W ten sposób Trybunał uzyskał uzasadnione zapewnienie, że rozliczenia za rok obrachunkowy zamknięty dnia 31 grudnia 2003 r. są wiarygodne oraz że transakcje leżące u podstaw tych rozliczeń są jako całość legalne i prawidłowe. Uwagi przedstawione poniżej nie podważają opinii z kontroli wyrażonej przez Trybunał w niniejszym sprawozdaniu.

UWAGI

6.

Wykorzystanie środków za rok obrachunkowy 2003 oraz środków przeniesionych z poprzedniego roku zostało przedstawione w tabeli 2. Wersja skrócona rachunku dochodów i wydatków oraz bilansu Urzędu za rok obrachunkowy 2003 została przedstawiona w tabelach 3 i 4.

7.

Całkowita kwota środków przeniesionych wynosi 18,3 mln euro. Należy dokładniej kontrolować procedurę przenoszenia środków w budżecie. Badania przeprowadzone na próbie stanowiącej 35 % tej kwoty wykazują nieuzasadnione przeniesienia środków w wysokości 586 000 euro, z czego 350 000 euro przypadało na sprawozdania z poszukiwań, a 236 000 euro na działania związane ze szkoleniem zawodowym.

8.

Znacząca część przeniesionych środków odpowiada zobowiązaniom tymczasowym, których niewykorzystana część pod koniec roku jest przenoszona w całości, nawet jeżeli całość lub część tej kwoty nie odpowiada należycie zaciągniętym zobowiązaniom. Sytuacja taka jest nieprawidłowa.

9.

Licencje i oprogramowanie komputerowe nie zostały umieszczone w wykazie środków trwałych, co stoi w sprzeczności z przepisami w zakresie inwentaryzacji (3). Ich wartość na dzień 31 grudnia 2003 r. szacowana jest na blisko 700 000 euro.

10.

Pomimo wcześniejszych uwag Trybunału (4), Urząd nie dokonał przeglądu swojego systemu inwentaryzacji, podział odpowiedzialności nie został doprecyzowany, a personel nie został wystarczająco przeszkolony. W takich warunkach trudno jest zapewnić prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji. W konsekwencji, przy okazji przeprowadzania inwentaryzacji fizycznej nie udało się znaleźć sprzętu komputerowego i technicznego o wartości około 500 000 euro zarejestrowanego w księgowości.

Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte przez Trybunał Obrachunkowy w Luksemburgu na posiedzeniu w dniach 29 i 30 września 2004 r.

W imieniu Trybunału Obrachunkowego

Juan Manuel FABRA VALLÉS

Prezes


(1)  Dz.U. L 11 z 14.1.1994.

(2)  Na podstawie art. 137 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 sprawozdania finansowe z całości dochodów i wydatków Urzędu za rok obrachunkowy 2003 zostały sporządzone dnia 28 lutego 2004 r. i przekazane Trybunałowi Obrachunkowemu, który otrzymał je dnia 24 września 2004 r. Wersja skrócona tych rozliczeń jest przedstawiona w tabelach załączonych do niniejszego sprawozdania.

(3)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2909/2000 z dnia 29 grudnia 2000 r. (Dz.U. L 336 z 30.12.2000, str. 75).

(4)  Punkt 13 sprawozdania dotyczącego roku obrachunkowego 2002 (Dz.U. C 319 z 30.12.2003, str. 84).


Tabela 1

Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (Alicante)

Zakres kompetencji wspólnotowych według Traktatu

Kompetencje Urzędu określone w rozporządzeniu Rady — rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r.

Zarządzanie

Środki udostępnione Urzędowi

(dane za 2002 r.)

Produkty i usługi świadczone w 2003 r.

Swobodny przepływ towarów

Cele

Zadania

1.

Rada Administracyjna

Budżet ostateczny

Znaki towarowe

Zakazy lub ograniczenia uzasadnione względami ochrony własności przemysłowej i handlowej nie powinny stanowić środka arbitralnej dyskryminacji ani ukrytych ograniczeń w handlu między Państwami Członkowskimi. (Fragmenty art. 30 Traktatu)

Ograniczenia w swobodnym świadczeniu usług wewnątrz Wspólnoty są zakazane w odniesieniu do obywateli Państw Członkowskich mających swe przedsiębiorstwo w państwie Wspólnoty innym niż Państwo odbiorcy świadczenia. (Fragmenty art. 49 Traktatu)

Wdrożenie prawa wspólnotowego dotyczącego znaków i wzorów, zapewniające przedsiębiorstwom jednolitą ochronę na całym terytorium Unii.

Przyjmowanie i zgłaszanie wniosków o rejestrację

Badanie warunków zgłoszenia i zgodności z prawem wspólnotowym

Poszukiwanie w urzędach zajmujących się ochroną własności przemysłowej w Państwach Członkowskich danych o istnieniu wcześniejszych krajowych znaków towarowych

Publikacja zgłoszeń

Ewentualne rozpatrywanie sprzeciwu osób trzecich

Rejestracja lub odrzucenie zgłoszenia

Rozpatrywanie wniosków o stwierdzenie wygaśnięcia lub o unieważnienie

Rozpatrywanie odwołań

Skład

Po jednym przedstawicielu na każde Państwo Członkowskie

Jeden przedstawiciel Komisji

Zadania

Doradza prezesowi w kwestiach dotyczących kompetencji Urzędu — sporządza listę kandydatów (art. 120 — prezesa, wiceprezesów, prezesów i członków izb odwoławczych)

2.

Prezes Urzędu

Powoływany przez Radę z listy najwyżej trzech kandydatów, którą sporządza Rada Administracyjna

3.

Komitet budżetowy

Skład

Po jednym przedstawicielu z każdego Państwa Członkowskiego i jeden przedstawiciel Komisji wraz z zastępcami

Zadanie

Uchwala budżet, rozporządzenie finansowe, udziela Prezesowi absolutorium z wykonania budżetu, ustala kwoty wypłacane za sprawozdania z poszukiwań

4.

Decyzje podejmowane w ramach procedur

Decyzje są podejmowane przez:

a)

ekspertów;

b)

Wydziały Sprzeciwów;

c)

Wydziały Administracji Znaków Towarowych i Prawnych;

d)

Wydziały Unieważnień;

e)

izby odwoławcze.

5.

Kontrola zewnętrzna

Trybunał Obrachunkowy

6.

Organ udzielający absolutorium z wykonania budżetu

Komitet Budżetowy Urzędu

157 mln euro (155 mln euro) z czego dotacje wspólnotowe: 0 % (0%)

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2003 r.

675 (675) stanowisk w planie zatrudnienia,

z czego obsadzonych: 650 (633)

+31 (*) innych stanowisk (kontrakty pomocnicze, oddelegowani eksperci narodowi, personel lokalny, zewnętrzny personel czasowy)

Całkowite zatrudnienie: 681 (*)

Z czego wykonujący:

zadania operacyjne: 423(*)

zadania administracyjne: 245(*)

zadania mieszane: 13 (*)

(*): brak danych za rok 2002

Liczba zgłoszeń: 57 637

Liczba rejestracji: 34 290

Liczba otrzymanych sprzeciwów: 9 929

Z czego 9 396 uregulowanych

Odwołania do izb odwoławczych: 719

Średni czas przetwarzania wniosków (bez sprzeciwów i odwołań):

do momentu publikacji: 12 miesięcy

po publikacji do momentu rejestracji: 6 miesięcy

Wzory

Otrzymane wzory: 37 084

Wzory zarejestrowane: 24 801

Źródło: Informacje przekazane przez Urząd.


Tabela 2

Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego — Wykonanie budżetu za rok obrachunkowy 2003

(w mln euros)

Dochody

Wydatki

Pochodzenie dochodów

Dochody wpisane w ostateczny budżet roku obrachunkowego

Dochody pobrane

Przeznaczenie wydatków

Środki w ramach budżetu ostatecznego

Środki przeniesione z poprzedniego roku obrachunkowego

Dostępne środki

(budżet 2003 i rok obrachunkowy 2002)

wpisane

przyznane na zobowiązania

wypłacone

przeniesione

anulowane

zaległe zobowiązania

wypłacone

anulowane

środki

przyznane na zobowiązania

wypłacone

przeniesione

anulowane

Opłaty

101,4

105,6

Tytuł I

Personel

52,4

48,6

47,4

1,2

3,8

0,9

0,7

0,2

53,3

49,5

48,1

1,2

4,0

Inne dochody

4,3

4,9

Tytuł II

Administracja

26,1

24,3

16,4

7,9

1,8

9,7

9,3

0,4

35,8

34,0

25,7

7,9

2,2

Wynik poprzedniego roku obrachunkowego

51,7

55,4

Tytuł III

Działania operacyjne

27,2

23,4

14,1

9,3

3,8

8,7

7,8

0,9

35,9

32,1

21,9

9,3

4,7

Tytuł X

Rezerwy

51,7

0,0

0,0

0,0

51,7

0,0

0,0

0,0

51,7

0,0

0,0

0,0

51,7

Ogółem

157,4

165,9

Total

157,4

96,3

77,9

18,4

61,1

19,3

17,8

1,5

176,7

115,6

95,7

18,4

62,6

Uwaga: Podane sumy nie są dokładne w związku z zastosowanymi zaokrągleniami.

Źródło: Dane Urzędu. Niniejsza tabela przedstawia skróconą wersję danych dostarczonych przez Urząd w jego własnych sprawozdaniach finansowych.


Tabela 3

Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego — Rachunek dochodów i wydatków za lata obrachunkowe 2003 i 2002

(1000 euros)

 

2003

2002

Dochody

Dochody własne

107 056

97 329

Dochody finansowe

3 460

3 141

Dochody ogółem (a)

110 516

100 470

Wydatki budżetowe w danym roku obrachunkowym

Personel — Tytuł I budżetu

Płatności

47 416

46 106

Środki przeniesione

1 168

934

Administracja — Tytuł II budżetu

Płatności

16 366

15 095

Środki przeniesione

7 891

9 718

Działania operacyjne — Tytuł III budżetu

Płatności

14 137

16 431

Środki przeniesione

9 262

8 651

Wydatki ogółem (b)

96 240

96 934

Wynik roku obrachunkowego (a – b)

14 276

3 536

Inne wydatki/rezerwy roku obrachunkowego

Rezerwy na wydatki proceduralne

1 094

–1 363

Suma

1 094

–1 363

Saldo przeniesione z poprzedniego roku obrachunkowego

55 368

51 349

Anulowane środki przeniesione

1 506

1 817

Niezagospodarowane środki do ponownego wykorzystania z poprzedniego roku obrachunkowego

115

11

Rezerwy na pokrycie wydatków proceduralnych poprzednich lat obrachunkowych

0

0

Różnice kursowe i dochody nadzwyczajne

–6

17

Saldo roku obrachunkowego

72 353

55 368

Uwaga: Podane sumy nie są dokładne w związku z zastosowanymi zaokrągleniami.

Źródło: Dane Urzędu. Niniejsza tabela przedstawia skróconą wersję danych dostarczonych przez Urząd w jego własnych sprawozdaniach finansowych.


Tabela 4

Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego — Bilans na dzień 31 grudnia 2003 i 2002 r.

(w tys. euro)

Aktywa

2003

2002

Pasywa

2003

2002

Środki trwałe

 

 

Kapitał stały

 

 

Budynki

26 747

26 286

Kapitał własny

27 921

28 065

Urządzenia i majątek ruchomy

3 828

3 783

Saldo roku obrachunkowego

72 353

55 368

Środki transportu

115

111

Suma

100 274

83 433

Sprzęt komputerowy

11 241

9 636

Zobowiązania długoterminowe

 

 

Wartości niematerialne i prawne

24

24

Wierzyciele długoterminowi

24

23

Umorzenia

–14 035

–11 775

Suma

24

23

Suma

27 920

28 065

Zobowiązania krótkoterminowe

 

 

Należności krótkoterminowe

 

 

Środki przeniesione automatycznie

18 322

19 303

Dostawcy i delegacje

200

167

Zaliczki od klientów

29 395

22 289

Inni dłużnicy

107

89

Zaległe kwoty

51

14

Suma

307

256

Różni wierzyciele

757

664

Środki pieniężne

 

 

Rezerwy na wydatki proceduralne

13 644

14 738

Środki pieniężne na rachunkach bankowych

134 239

112 256

Suma

62 169

57 008

Środki pieniężne w kasie

1

2

Rozliczenia międzyokresowe

 

 

Suma

134 240

112 258

Dochody do ponownego użycia

0

115

 

 

 

Suma

0

115

Ogółem

162 467

140 579

Ogółem

162 467

140 579

Uwaga: Podane sumy nie są dokładne w związku z zastosowanymi zaokrągleniami.

Źródło: Dane Urzędu. Niniejsza tabela przedstawia skróconą wersję danych dostarczonych przez Urząd w jego własnych sprawozdaniach finansowych.


ODPOWIEDZI URZĘDU

7.

Jeśli chodzi o sprawozdania badawcze, udoskonalenie aplikacji komputerowej używanej do obsługi tych sprawozdań, zniesienie wyrównania rocznego, począwszy od dnia 1 stycznia 2004 r., jak również ustanowienie konkretnych zobowiązań dla każdego z urzędów krajowych pozwoli na lepszą ocenę środków z przeniesienia. Jeśli chodzi o szkolenia, to począwszy od 2004 r., wymogi w zakresie zobowiązań podlegać będą dwóm badaniom: jednym przeprowadzanym w sierpniu, drugim w grudniu. Wraz z wdrażaniem środków rozpoczęto już umarzanie kwot.

8.

Urząd przyjął tę uwagę i podejmie niezbędne środki w celu zmniejszenia przeniesień środków odpowiadających tymczasowym zobowiązaniom.

9.

Urząd dokona sprawdzenia wszystkich odnośnych umów w celu ustalenia dokładnej kwoty zaksięgowanej jako aktywa niematerialne zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2909/2000.

10.

Od 2003 r. Urząd wprowadza środki mające na celu poprawę prowadzenia swojego inwentarza, w szczególności poprzez reorganizację inwentarza w ramach jednego wydziału, ujednolicenie nazewnictwa z odpowiednimi nazwami Komisji, dokonanie przeglądu znakowania i wycofanie aktywów. Jeśli chodzi o definicję obowiązków i szkolenia, Urząd obecnie dokonuje przeglądu rozporządzenia w sprawie inwentarza i mających do niego zastosowanie procedur oraz przygotowuje pisemne wytyczne do przeprowadzenia fizycznego sprawdzenia inwentarza.