16.2.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 56/3


Tiesas (desmitā palāta) 2014. gada 4. decembra rīkojums (Tribunal Supremo (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Estación de Servicio Pozuelo 4 SL/GALP Energía España SAU

(Lieta C-384/13) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Tiesas Reglamenta 99. pants - Aizliegtas vienošanās - EKL 81. pants - Degvielas un degmaisījumu ekskluzīvās piegādes nolīgums - Regula (EEK) Nr. 1984/83 - 12. panta 2. punkts - Regula (EK) Nr. 2790/1999 - 4. panta a) punkts un 5. panta a) punkts - Ekskluzivitātes ilgums - Maznozīmīgs nolīgums)

(2015/C 056/03)

Tiesvedības valoda – spāņu

Iesniedzējtiesa

Tribunal Supremo

Pamatlietas puses

Prasītāja: Estación de Servicio Pozuelo 4 SL

Atbildētāja: GALP Energía España SAU

Rezolutīvā daļa:

1)

tāds līgums, kāds ir aplūkots pamatlietā, saskaņā ar kuru naftas pārstrādes produktu piegādātājam tiek garantētas apbūves tiesības, lai tas varētu uzbūvēt degvielas uzpildes staciju un to iznomāt zemesgabala īpašniekam, un kurā ir ietvertas obligātas ekskluzīvas ilgtermiņa tirdzniecības saistības, principā būtiski neierobežo konkurenci un tādējādi uz to neattiecas EKL 81. panta 1. punktā paredzētais aizliegums, ciktāl, pirmkārt, šī piegādātāja tirgus daļa nepārsniedz 3 %, bet trīs pārējo piegādātāju kopējā tirgus daļa sasniedz aptuveni 70 %, un, otrkārt, minētā līguma ilgums acīmredzami nepārsniedz attiecīgajā tirgū parasti noslēdzamo līgumu vidējo ilgumu, kas ir jāpārbauda iesniedzējtiesai;

2)

Komisijas 1999. gada 22. decembra Regulas (EK) Nr. 2790/1999 par Līguma 81. panta 3. punkta piemērošanu vertikālu vienošanos un saskaņotu darbību kategorijām 12. panta 2. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka līgums, kas bija spēkā 2000. gada 31. maijā, kurā ir iekļauta konkurences aizlieguma klauzula un kas atbilst Komisijas 1983. gada 22. jūnija Regulā (EEK) Nr. 1984/83 par Līguma 85. panta 3. punkta piemērošanu dažām ekskluzīvās tirdzniecības nolīgumu kategorijām, kas grozīta ar Komisijas 1997. gada 30. jūlija Regulu (EK) Nr. 1582/97, paredzētajiem nosacījumiem par atbrīvojuma piemērošanu, bet neatbilst nosacījumiem, kas ir paredzēti Regulā Nr. 2790/1999, ir atbrīvots no EKL 81. panta 1. punktā norādītā aizlieguma līdz 2001. gada 31. decembrim.


(1)  OV C 274, 21.9.2013.