Rámcové rozhodnutí o boji proti některým formám a projevům rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního práva

Účelem tohoto rámcového rozhodnutí je zajistit, aby některé závažné projevy rasismu a xenofobie byly v celé Evropské unii trestné, a to na základě účinných, přiměřených a odrazujících trestů. Jeho dalším cílem je zlepšit a podpořit soudní spolupráci v této oblasti.

AKT

Rámcové rozhodnutí Rady 2008/913/SVV ze dne 28. listopadu 2008 o boji proti některým formám a projevům rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního práva.

PŘEHLED

Toto rámcové rozhodnutí navazuje na společnou akci 96/443/SVV a zajišťuje sbližování právních předpisů zemí EU v oblasti trestných činů, které souvisejí s některými projevy rasismu a xenofobie. Některé závažné projevy rasismu a xenofobie musí být ve všech zemích EU trestným činem a musí být stanoveny účinné, přiměřené a odrazující tresty.

Toto rámcové rozhodnutí se vztahuje na všechny spáchané trestné činy:

„Nenávistná řeč“

Určité formy chování nastíněné níže jsou trestné jako trestné činy:

Návod, pomoc a účastenství ve spáchání výše uvedených činů jsou také trestné.

Pokud jde o tyto trestné činy, země EU musí následovně zajistit, aby byly trestné:

Pokud jde o právnické osoby, musí být tresty účinné, přiměřené a odrazující a musí zahrnovat pokuty trestní nebo jiné povahy. Právnické osoby je možné dále trestat těmito způsoby:

Zahájení vyšetřování nebo trestního stíhání rasistických a xenofobních trestných činů nesmí být závislé na oznámení nebo obvinění ze strany oběti.

„Zločin z nenávisti“

Ve všech případech musí být rasistická nebo xenofobní motivace považována za přitěžující okolnost nebo případně soudy musí mít pravomoc vzít takovou motivaci v úvahu při určování výše trestu.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rámcové rozhodnutí 2008/913/SVV

6. 12. 2008

28. 11. 2010

Úř. věst. L 328 ze dne 6. 12. 2008

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Zpráva Evropské komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění Rámcového rozhodnutí Rady 2008/913/SVV o boji proti některým formám a projevům rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního práva ( COM(2014) 27 final ze dne 27. 1. 2014 - nebyla zveřejněna v Úředním věstníku).

Zpráva zdůrazňuje skutečnost, že mnohé členské státy netransponovaly plně anebo správně všechna opatření Rámcového rozhodnutí, zejména pak ve vztahu k trestným činům popírání, schvalování a hrubého zlehčování určitých mezinárodních zločinů.

Většina členských států disponuje opatřeními kriminalizujícími veřejné podněcování k rasovému a xenofobnímu násilí a nenávisti, ale řada z nich plně nepřevádí trestné činy, kterými se zabývá Rámcové rozhodnutí. Mezery rovněž zůstávají v souvislosti s přístupem k rasistickým a xenofobním pohnutkám, odpovědnosti právnických osob a pravomocí.

V průběhu roku 2014 se Komise zapojí do dvoustranných dialogů s členskými státy s cílem zajistit plné a správné provádění tohoto Rozhodnutí.

Poslední aktualizace 15.06.2014