Att skydda havet och näringskedjan från effekterna av tennorganiska föreningar

Ett förbud mot användning av vissa kemiska föreningar på fartyg och i nät kan bidra till att skydda den marina miljön och människors hälsa.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 782/2003 av den 14 april 2003 om förbud mot tennorganiska föreningar på fartyg.

SAMMANFATTNING

Ett förbud mot användning av vissa kemiska föreningar på fartyg och i nät kan bidra till att skydda den marina miljön och människors hälsa.

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Genom denna förordning införlivas reglerna i Internationella sjöfartsorganisationens (IMO:s) konvention om antifoulingsystem på fartyg (AFS-konventionen)* i Europeiska unionens lagstiftning. Syftet är att förbjuda tennorganiska föreningar på alla fartyg som kommer in i hamnar i EU, för att minska eller helt få bort de skadliga effekterna av dessa produkter.

VIKTIGA PUNKTER

Vad är tennorganiska föreningar?

Tennorganiska föreningar är kemikalier från antifoulingfärg som används på båtskrov och nät. Dessa ytbeläggningar fungerar som biocider, utformade för att förhindra att alger, mollusker och andra organismer som minskar fartygs hastighet sätter sig på fartygen.

Vad har de för effekter?

De är mycket giftiga för havslivet (larver, musslor, ostron och fiskar) och har av den anledningen förbjudits i många EU-länder.

Förordningen tillämpas på

Den gäller inte för eventuella krigsfartyg, militära hjälpfartyg eller andra fartyg som ägs av en stat, inom eller utanför EU, och används i statlig tjänst.

Genom förordningen införs följande restriktioner:

Besiktning och certifiering

Genom förordningen införs ett besiktnings- och certifieringssystem för fartyg som för ett EU-lands flagg. Enligt detta krävs att

I kommissionens förordning (EG) nr 536/2008, som ändrar den ursprungliga förordningen, beskrivs hur fartyg som för flagg från ett land utanför EU måste följa restriktionerna. Enligt detta krävs att

VIKTIGA BEGREPP

* Internationella konventionen om kontroll av skadliga antifoulingsystem på fartyg : ett avtal som förbjuder användning av skadliga tennorganiska föreningar i antifoulingfärg som används på fartyg, och som skapar en mekanism för att förhindra potentiell framtida användning av andra skadliga ämnen i antifoulingsystem.

Se mer information om antifoulingsystem på Europeiska sjösäkerhetsbyråns webbplats.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 782/2003

10.5.2003

-

EUT L 115, 9.5.2003, s. 1-11

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 536/2008

4.7.2008

-

EUT L 156, 14.6.2008, s. 10-11

Förordning (EG) nr 219/2009

20.4.2009

-

EUT L 87, 31.3.2009, s. 109-154

Senast ändrat 25.08.2015