03/Volumul 41

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

259


32002L0037


L 117/10

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 2002/37/CE A COMISIEI

din 3 mai 2002

de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului, privind înscrierea etofumesatului ca substanță activă

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare (1), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2002/18/CE a Comisiei (2), în special articolul 6 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CEE) nr. 3600/92 al Comisiei din 11 decembrie 1992 de stabilire a normelor de aplicare a primei etape a programului de lucru prevăzut la articolul 8 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare (3), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2266/2000 (4), prevede adoptarea unei liste a substanțelor active din produsele fitofarmaceutice care trebuie evaluate în vederea eventualei lor înscrieri în anexa I la Directiva 91/414/CEE. Această listă este cuprinsă în Regulamentul (CE) nr. 933/94 al Comisiei din 27 aprilie 1994 de stabilire a listei cu substanțele active din produsele fitosanitare și de desemnare a statelor membre raportoare pentru aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 3600/92 (5), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2230/95 (6), și include etofumesatul.

(2)

Efectele etofumesatului asupra sănătății oamenilor și asupra mediului au fost evaluate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CEE) nr. 3600/92 pentru o serie de utilizări propuse de autorii notificărilor. Prin Regulamentul (CE) nr. 933/94, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 491/95 (7), Suedia a fost desemnată ca stat membru raportor. Suedia a prezentat Comisiei, la 2 octombrie 1998, raportul de evaluare și recomandarea, în conformitate cu dispozițiile articolului 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CEE) nr. 3600/92.

(3)

Acest raport de evaluare a fost analizat de statele membre și de Comisie în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală. Revizuirea a fost încheiată la 26 februarie 2002 sub forma unui raport de analiză a etofumesatului, realizat de Comisie.

(4)

Revizuirea nu a indicat probleme deschise sau preocupări care să necesite consultarea Comitetului științific pentru plante.

(5)

Diferitele analize efectuate au arătat că produsele fitosanitare care conțin etofumesat pot respecta în general cerințele prevăzute la articolul 5 alineatul (1) literele (a) și (b) din Directiva 91/414/CEE, în special în ceea ce privește utilizările analizate și precizate în raportul de analiză al Comisiei. În consecință, etofumesatul ar trebui înscris în anexa I la Directiva 91/414/CEE pentru a garanta că, în toate statele membre, autorizarea produselor ftiosanitare care conțin etofumesat va putea fi acordată în conformitate cu dispozițiile prezentei directive.

(6)

Raportul de analiză al Comisiei este necesar pentru o bună punere în aplicare de către statele membre a mai multor secțiuni din principiile uniforme prevăzute de Directiva 91/414/CEE. În consecință, ar trebui prevăzut ca odată încheiat, raportul de analiză, cu excepția informațiilor confidențiale, să fie disponibil sau pus la dispoziția statelor membre pentru a fi consultat de orice parte interesată. Dacă raportul de analiză trebuie actualizat ținând seama de evoluția tehnică și științifică, condițiile de înscriere a substanței menționate de anexa I la Directiva 91/414/CEE ar trebui, de asemenea, modificate în conformitate cu dispozițiile prezentei directive.

(7)

Înaintea înscrierii unei substanțe active în anexa I, trebuie prevăzută o perioadă rezonabilă pentru a permite statelor membre și părților interesate să ia măsurile pregătitoare care se impun.

(8)

În urma înscrierii, ar trebui prevăzută o perioadă rezonabilă pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Directivei 91/414/CEE privind produsele fitosanitare care conțin etofumesat și, în special, pentru reevaluarea autorizațiilor existente în conformitate cu dispozițiile Directivei 91/414/CEE, astfel încât să îndeplinească cerințele privind etofumesatul prevăzute de anexa I la Directiva 91/414/CEE. Ar trebui prevăzută o perioadă prelungită pentru prezentarea unui dosar complet pentru fiecare produs fitosanitar, care să îndeplinească cerințele din anexele II și III la Directiva 91/414/CEE, și pentru reevaluarea acestui produs în conformitate cu principiile uniforme prevăzute de Directiva 91/414/CEE.

(9)

În consecință, ar trebui modificată Directiva 91/414/CEE.

(10)

Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexa I la Directiva 91/414/CEE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

Raportul de analiză a etofumesatului, cu excepția informațiilor confidențiale în sensul articolului 14 din Directiva 91/414/CEE, este ținut sau pus de statele membre la dispoziția părților interesate, la cerere, pentru a putea fi consultat.

Articolul 3

Statele membre adoptă și publică, până la 31 august 2003, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Acestea informează de îndată Comisia cu privire la acest lucru.

Aceste dispoziții se aplică începând cu 1 septembrie 2003.

Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziții, acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Articolul 4

(1)   Statele membre reanalizează autorizația acordată pentru fiecare produs fitosanitar care conține etofumesat pentru a garanta respectarea condițiilor care se aplică etofumesatului, stabilite de anexa I la Directiva 91/414/CEE. Acestea modifică sau retrag autorizația, după caz, în conformitate cu Directiva 91/414/CEE, înainte de 1 septembrie 2003.

(2)   Orice produs fitosanitar care conține etofumesat, fie ca substanță activă unică, fie asociată altor substanțe active înscrise în anexa la Directiva 91/414/CEE la 1 martie 2003, face obiectul unei reevaluări de către statele membre în conformitate cu principiile uniforme prevăzute de anexa VI la Directiva 91/414/CEE, pe baza unui dosar care respectă cerințele din anexa III la aceasă directivă. În funcție de această evaluare, acestea stabilesc dacă produsul îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 4 alineatul (1) literele (b), (c), (d) și (e) din Directiva 91/414/CEE. Acestea modifică sau retrag autorizația acordată pentru fiecare produs fitosanitar, după caz și până la 28 februarie 2007.

Articolul 5

Prezenta directivă intră în vigoare la 1 martie 2003.

Articolul 6

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 3 mai 2002.

Pentru Comisie

David BYRNE

Membru al Comisiei


(1)  JO L 230, 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 55, 26.2.2002, p. 29.

(3)  JO L 366, 15.12.1992, p. 10.

(4)  JO L 259, 13.10.2000, p. 27.

(5)  JO L 107, 28.4.1994, p. 8.

(6)  JO L 225, 22.9.1995, p. 1.

(7)  JO L 49, 4.3.1995, p. 50.


ANEXĂ

Următoarea substanță activă se adaugă la finalul tabelului din anexa I:

Număr

Denumire comună, numere de identificare

Denumire UICPA

Puritate (1)

Intrare în vigoare

Expirarea înscrierii

Dispoziții specifice

„29

Etofumesat

Nr. CAS 26225-79-6

Nr. CIMAP 223

(±)-2-etoxi-2,3-dihidro-3,3-dimetilbenzofuran-5-ilmetansulfonat

960 g/kg

1 martie 2003

28 februarie 2013

Se poate autoriza doar utilizarea ca erbicid.

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute de anexa VI, se ține seama de concluziile raportului de analiză a etofumesatului, în special de anexele I și II, finalizate de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 26 februarie 2002. În acest scop, statele membre trebuie să acorde atenție în special protecției apei subterane atunci când substanța activă este aplicată în regiuni vulnerabile din punct de vedere pedologic sau climatic și să aplice, după caz, măsurile de atenuare a acestor riscuri.


(1)  În raportul de analiză sunt prezentate detalii suplimentare privind identitatea și specificația substanței active.”