03/Volumul 41

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

221


32002R0688


L 106/7

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 688/2002 AL COMISIEI

din 22 aprilie 2002

de completare a anexei la Regulamentul (CE) nr. 2301/97 privind introducerea unor denumiri în „Registrul de atestate de specificitate” prevăzut în Regulamentul (CEE) nr. 2082/92 privind atestatele de specificitate pentru produsele agricole și alimentare (Panellets)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2082/92 al Consiliului din 14 iulie 1992 privind atestatele de specificitate pentru produsele agricole și alimentare (1), în special articolul 9 alineatul (1),

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 7 din Regulamentul (CEE) nr. 2082/92, Spania a depus o cerere la Comisie pentru introducerea denumirii „Panellets” în registrul de atestate de specificitate.

(2)

Mențiunea „specialitate tradițională garantată” poate fi folosită numai pentru denumirile din registrul mai sus menționat.

(3)

În urma publicării denumirii din anexa la prezentul regulament în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (2), nu s-a transmis Comisiei nici o declarație de opoziție în conformitate cu articolul 8 din regulamentul menționat.

(4)

În consecință, denumirea din anexă trebuie introdusă în registrul de atestate de specificitate și, în acest fel, trebuie protejată ca specialitate tradițională garantată în Comunitate, în conformitate cu articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2082/92.

(5)

Anexa la prezentul regulament completează anexa la Regulamentul (CE) nr. 2301/97 al Comisiei (3), astfel cum a fost modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 244/2002 (4),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Denumirea din anexa la prezentul regulament se adaugă anexei la Regulamentul (CE) nr. 2301/97 și se introduce în Registrul de atestate de specificitate, în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2082/92.

Aceasta este protejată în temeiul articolului 13 alineatul (1) din regulamentul menționat.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 februarie 2002.

Pentru Comisie

Franz FISCHLER

Membru al Comisiei


(1)  JO L 208, 24.7.1992, p. 9.

(2)  JO C 5, 9.1.2001, p. 3.

(3)  JO L 319, 21.11.1997, p. 8.

(4)  JO L 39, 9.2.2002, p. 11.


ANEXĂ

Pâine, produse de patiserie, prăjituri, produse de cofetărie, biscuiți și alte produse de panificație

Panellets