19.2.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

CA 47/1


ANSÆTTELSE VED DET EUROPÆISKE LÆGEMIDDELAGENTUR (LONDON)

(2014/C 47 A/01)

Agenturet har ansvaret for at koordinere vurderingen og overvågningen af human-og veterinærmedicinske lægemidler i Den Europæiske Union (jf. Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004 (EUT L 136 af 30.4.2004, s. 1)). Det Europæiske Lægemiddelagentur (Agenturet) blev oprettet i januar 1995. Det har tæt kontakt til Europa-Kommissionen, de 28 EU-medlemsstater, EØS-og EFTA-landene og mange andre grupper inden for den offentlige og den private sektor.

Du kan indhente yderligere oplysninger om agenturets aktiviteter via internettet. Vores webadresse er http://www.ema.europa.eu.

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) agter gennem en udvælgelsesprøve at oprette en ansættelsesreserve for følgende stilling:

 

EMA/CA/S/041 Kontraktansat (korttidskontrakt), Jurist, Juridisk Afdeling (FG IV)

Udvalgte ansøgere vil blive opført på en reserveliste og vil afhængigt af budgetsituationen kunne få tilbudt en toårig kontrakt (med mulighed for forlængelse) som kontraktansat i henhold til ansættelsesvilkårene for Den Europæiske Unions øvrige ansatte (EFT L 56 af 4.3.1968). Kontrakten kan forlænges med højst 1-3 år.

Tjenestestedet er London.

Ansøgeren skal være statsborger i en af Den Europæiske Unions medlemsstater eller i Island, Liechtenstein eller Norge og være i besiddelse af sine borgerlige rettigheder.

De udførlige betingelser og stillingsbeskrivelsen kan downloades fra agenturets hjemmeside:

http://www.ema.europa.eu/ under »Careers at the Agency«.

Ansøgningen skal indsendes elektronisk på det skema, som findes på agenturets hjemmeside. Fristen for indgivelse af ansøgninger er den 19. marts 2014 (midnat).

Der gøres opmærksom på, at systemet, på grund af det store antal ansøgninger, agenturet modtager ved udløbet af fristen for indsendelse af ansøgninger, kan have problemer med at behandle den store mængde data. Det tilrådes derfor at indsende ansøgningen i god tid inden fristen.

Hvis De ønsker at modtage elektronisk meddelelse om nyopslåede stillinger, kan De registrere Dem online på http://www.ema.europa.eu/ under »RSS news feeds«.