22.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 138/39


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag COMP/M.4637 — Sachsenfonds Holding/Eastmerchant/Nikko Principal Investments)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

(2007/C 138/13)

1.

Den 13. juni 2007 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved Nikko Principal Investments Ltd (»Nikko Principal Investments«, Det Forenede Kongerige) og Eastmerchant GmbH (»Eastmerchant«, Tyskland), gennem opkøb af aktier erhverver fælles kontrol som omhandlet i forordningens artikel 3, stk. 1, litra b), over Sachsenfonds Holding GmbH (»Sachsenfonds«, Tyskland).

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

Nikko Principal Investments: privat investeringsfond

Eastmerchant: finansielt investeringsselskab

Sachsenfonds: udvikling, iværksættelse, etablering og forvaltning af lukkede investeringsselskaber

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under forordning (EF) nr. 139/2004. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil. Det bemærkes, at denne sag muligvis vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om en forenklet procedure til behandling af visse fusion efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (2).

4.

Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Bemærkningerne skal være Kommissionen i hænde senest ti dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og kan med angivelse af sag COMP/M.4637 — Sachsenfonds Holding/Eastmerchant/Nikko Principal Investments sendes til Kommissionen pr. fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller med post til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for Fusioner

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUT C 56 af 5.3.2005, s. 32.